ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,857 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,157 522-ยมกปาลิ9 ปัณณัตติวาระ อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก
25 สิงหาคม 2564
20
7,156 521-วิภังคปาลิ2 วิเคราะห์การแสดงขันธวิภังค์
25 สิงหาคม 2564
31
7,155 520-เนตติปกรณ์9 สาสนปัฏฐาน28
24 สิงหาคม 2564
22
7,154 149-ธรรมปฏิบัติ96 ทำสมาธิให้จิตเบิกบานและตั้งมั่น
23 สิงหาคม 2564
166
7,153 519-ยมกปาลิ9 นัยที่11 นัยที่12 นัยที่13 นัยที่14 และสรุปธาตุกถา
23 สิงหาคม 2564
31
7,152 518-ธาตุกถา8 นัยที่7 นัยที่8 นัยที่9 นัยที่10
23 สิงหาคม 2564
32
7,151 517-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์8 โครงสร้างคัมภีร์วิภังคปาลิ
20 สิงหาคม 2564
35
7,150 992-ขุ.ธ.ปิยวรรค1 ไม่พึงทำสิ่งทั้งปวงให้เป็นที่รัก
19 สิงหาคม 2564
124
7,149 991-ขุ.ธ.สุขวรรค8 อยู่กับคนพาลเป็นทุกข์ อยู่กับพระอริยะเป็นสุข
19 สิงหาคม 2564
88
7,148 990-เชื่อมโยง มรรค พรหมวิหาร4 สังคหวัตถุ4
19 สิงหาคม 2564
101
7,147 989-ขุ.ธ.สุขวรรค7 พระอรหันต์ดื่มรสจากวิเวก ไม่มีบาป
19 สิงหาคม 2564
70
7,146 988-ขุ.ธ.สุขวรรค6 ความไม่มีโรคเป็นลาภ นิพพานบรมสุข
19 สิงหาคม 2564
73
7,145 987-ขุ.ธ.สุขวรรค5 ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง
19 สิงหาคม 2564
59
7,144 986-ขุ.ธ.สุขวรรค4 ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ที่ต้องบริหารไม่มี
19 สิงหาคม 2564
83
7,143 985-ขุ.ธ.สุขวรรค3 ละความชนะและความพ่ายแพ้ อยู่สบาย
19 สิงหาคม 2564
79
7,142 984-ขุ.ธ.สุขวรรค2 ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล อยู่สบาย
19 สิงหาคม 2564
82
7,141 516-ปรมัตถธรรม6 จำแนกเจตสิก52
19 สิงหาคม 2564
53
7,140 515-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์6 วิเคราะห์ทิฏฐิกถา
19 สิงหาคม 2564
62
7,139 514-ยมกปาลิ8 สุทธขันธและสุทธขันธมูลจักกวาระ
18 สิงหาคม 2564
18
7,138 513-วิภังคปาลิ1 โครงสร้างเนื้อหาและวิธีการแสดง
18 สิงหาคม 2564
22
7,137 512-เนตติปกรณ์8 สาสนปฏฐาน16
17 สิงหาคม 2564
22
7,136 511-ธาตุกถา7 นัยที่6 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
16 สิงหาคม 2564
38
7,135 284-รู้ชัดเรื่องความตาย...ปลายทางของชีวิต
15 สิงหาคม 2564
306
7,134 510-ยมกปาลิ7 โสธนวาระและโสธนมูลจักกวาระ
11 สิงหาคม 2564
29
7,133 509-ธัมมสังคณี7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
11 สิงหาคม 2564
28
7,132 508-เนตติปกรณ์7 นยสมุฏฐาน เหตุเกิดแห่งคำอธิบายพระพุทธพจน์
10 สิงหาคม 2564
30
7,131 148-ธรรมปฏิบัติ95 สุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ
9 สิงหาคม 2564
133
7,130 283-อุทานธรรม4(7) โสณสูตร พระอริยะไม่ยินดีในบาป
8 สิงหาคม 2564
59
7,129 282-อุทานธรรม4(6) อุโปสถสูตร กิเลสไม่รั่วรดผู้ไม่ปกปิดอาบัติ
8 สิงหาคม 2564
58
7,128 281-อุทานธรรม4(5) กุมารกสูตร ความพ้นจากทุกข์ไม่มีแก่ผู้ทำบาป
8 สิงหาคม 2564
71
7,127 280-อุทานธรรม4(4) สุปปพุทธกุฏฐิสูตร บัณฑิตพึงหลีกเลี่ยงบาป
8 สิงหาคม 2564
53
7,126 279-อุทานธรรม4(3) อัปปายุกสูตร อายุน้อยควรเพียรทำพรหมจรรย์
8 สิงหาคม 2564
70
7,125 278-อุทานธรรม4(2) ปิยตรสูตร ผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
8 สิงหาคม 2564
56
7,124 277-อุทานธรรม4(1) สุนทรีสูตร ภิกษุพึงอดกลั้นต่อคำใส่ร้ายทิ่มแทง
8 สิงหาคม 2564
61
7,123 507-ธาตุกถา6 นัยที่2 นัยที่3 นัยที่4 นัยที่5
9 สิงหาคม 2564
31
7,122 209-สีลมยญาณ2 ศีลเพื่ออวิปปฏิสารเป็นไปเพื่อนิพพาน
7 สิงหาคม 2564
123
7,121 208-สีลมยญาณ1 ความหมายและประเภทของศีล
7 สิงหาคม 2564
123
7,120 506-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
6 สิงหาคม 2564
23
7,119 983-ขุ.ธ.สุขวรรค1(2) ทรงระงับการทะเลาะกันของพระญาติ
5 สิงหาคม 2564
57
7,118 982-วิธีรับข่าวสารอย่างเป็นกลาง
5 สิงหาคม 2564
104
7,117 981-มัคคสัจทำให้ถึงภาวะไร้เงื่อนไข
5 สิงหาคม 2564
96
7,116 980-การพิจารณาอายตนะจนหหมดทิฏฐิ
5 สิงหาคม 2564
146
7,115 979-ขุ.ธ.สุขวรรค1(1) อยู่สบาย ไม่มีเวร ไม่เดือดร้อน ไม่ขวนขวาย
5 สิงหาคม 2564
74
7,114 978-ขุ.ธ.พุทธวรรค9 บุญของผู้บูชาท่านที่ควรบูชาไม่อาจนับ
5 สิงหาคม 2564
64
7,113 977-ขุ.ธ.พุทธวรรค8 ความเกิดขึ้นของพุทธเจ้านำสุขมาให้
5 สิงหาคม 2564
49
7,112 505-ปรมัตถธรรม5 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
5 สิงหาคม 2564
44
7,111 504-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์5 หมวดธรรมสำคัญในสุตมยญาณ
5 สิงหาคม 2564
55
7,110 503-ยมกปาลิ6 ขันธยมก ปทโสธนวาระ
4 สิงหาคม 2564
26
7,109 502-ธัมมสังคณี6 จำแนกสภาวธรรมในกุศลจิต
4 สิงหาคม 2564
40
7,108 501-เนตติปกรณ์6 วิจยหาระ ยุตติหาระ... สมาโรปนหาระ
3 สิงหาคม 2564
24
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8857 รายการ