ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,756 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,056 476-ยมกปาลิ2 ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
23 มิถุนายน 2564
42
7,055 475-ธัมมสังคณี2 ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
23 มิถุนายน 2564
36
7,054 145-ธรรมปฏิบัติ92 หลังตรง คอตรง มีสติ รู้ลมเข้า รู้ลมออก
21 มิถุนายน 2564
109
7,053 474-เนตติปกรณ์2(2) สังคหวาระ และ อุทเทสวาระ
22 มิถุนายน 2564
30
7,052 473-เนตติปกรณ์2(1) ความเป็นมา ความหมาย และโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2564
30
7,051 472-ธาตุกถา1(2) สรุปความปรมัตถธรรมเบื้องต้น
21 มิถุนายน 2564
53
7,050 471-ธาตุกถา1(1) รายละเอียดรายวิชา
21 มิถุนายน 2564
33
7,049 276-อุทานธรรม3(4) โคปาลกสูตร จิตตั้งไว้ผิดทำลายตนรุนแรง
20 มิถุนายน 2564
66
7,048 275-อุทานธรรม3(3) อุทธตสูตร สัมมาทิฏฐินำหน้ารู้ขันธ์เกิดดับ
20 มิถุนายน 2564
84
7,047 274-อุทานธรรม3(2) เมฆิยสูตร วิธีปิดกั้นวิตกและผู้ละวิตกได้
18 มิถุนายน 2564
90
7,046 273-อุทานธรรม3(1) โลกสูตร สัตว์เดือดร้อนในภพ
20 มิถุนายน 2564
78
7,045 207-สุตมยญาณ42 สรุปสตมยญาณนิทเทส
19 มิถุนายน 2564
46
7,044 206-สุตมยญาณ41 มัคคสัจ17 สงเคราะห์สัจจะ4โดยเป็นความว่าง
19 มิถุนายน 2564
46
7,043 205-สุตมยญาณ40 มัคคสัจ16 สงเคราะห์โพธิปักขิยธรรมลงในมรรค
19 มิถุนายน 2564
44
7,042 204-สุตมยญาณ39 มัคคสัจ15 องค์มรรค8จัดเป็นหมวด2และหมวด3
19 มิถุนายน 2564
46
7,041 203-สุตมยญาณ38 มัคคสัจ14 จำนวนองค์มรรคและโพชฌงค์ในฌาน
19 มิถุนายน 2564
57
7,040 202-สุตมยญาณ37 มัคคสัจ13 ฌาน4ที่เป็นสัมมาสมาธิ
19 มิถุนายน 2564
68
7,039 470-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น10 ปรมัตถธรรม กับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
18 มิถุนายน 2564
53
7,038 469-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น9 รูป28 และนิพพาน
18 มิถุนายน 2564
48
7,037 468-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น8 เจตสิก52
18 มิถุนายน 2564
39
7,036 467-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น7 วิธีการจำแนกจิต9แบบ
18 มิถุนายน 2564
37
7,035 466-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น6 รูปาวจรจิต15 อรูปาวจรจิต12 โลกุตตรจิต8
18 มิถุนายน 2564
34
7,034 465-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น5 สเหตุกกามาวจรจิต24
18 มิถุนายน 2564
29
7,033 464-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น4 อเหตุกจิต18
18 มิภุนายน 2564
36
7,032 463-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น3 อกุศลจิต12
18 มิถุนายน 2564
41
7,031 462-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น2 การจำแนกจิต89หรือ121
18 มิถุนายน 2564
55
7,030 461-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น1 ความหมายและประเภท
18 มิถุนายน 2564
52
7,029 460-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์1 รายละเอียดรายวิชา
18 มิถุนายน 2564
26
7,028 459-ปรมัตถธรรม1 รายละเอียดรายวิชา
17 มิถุนายน 2564
30
7,027 458-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1 รายละเอียดรายวิชา
17 มิถุนายน 2564
27
7,026 970-ตอบปัญหา ปรับปรุงความเพียร
17 มิถุนายน 2564
134
7,025 969-ขุ.ธ.พุทธวรรค3 ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายาก
17 มิถุนายน 2564
85
7,024 968-ตอบปัญหา เบื่อแบบกิเลส กับ เบื่อแบบปัญญา
17 มิถุนายน 2564
134
7,023 967-ตอบปัญหา เห็นทุกข์ทางทวาร6แล้วได้อะไร
17 มิถุนายน 2564
154
7,022 966-ขุ.ธ.พุทธวรรค2 เทวดาและมนุษย์ต่างชื่นชมพระพุทธเจ้า
17 มิถุนายน 2564
76
7,021 965-ขุ.ธ.พุทธวรรค1(2) ธิดาพญามารยั่วยวนพระพุทธเจ้า
17 มิถุนายน 2564
50
7,020 457-ยมกปาลิ1 รายละเอียดรายวิชา
16 มิถุนายน 2564
30
7,019 456-ธัมมสังคณี1 รายละเอียดรายวิชา
16 มิถุนายน 2564
29
7,018 455-เนตติปกรณ์1 รายละเอียดรายวิชา
15 มิถุนายน 2564
31
7,017 144-ธรรมปฏิบัติ91 จากศรัทธาสู่ปัญญารู้สัจจะ
14 มิถุนายน 2564
100
7,016 964-ตอบปัญหา ความหมายของอัตตานุทิฏฐิ
3 มิภุนายน 2564
155
7,015 963-ขุ.ธ.พุทธวรรค1 ชนะกิเลสแล้ว ไม่กลับมาแพ้อีก
3 มิถุนายน 2564
136
7,014 962-ตอบปัญหา คำแปลและอธิบาย เม, นาโถ
3 มิถุนายน 2564
85
7,013 961-ตอบปัญหา ข้อมูลสำหรับศึกษาสักกายทิฏฐิ20
3 มิถุนายน 2564
113
7,012 960-ตอบปัญหา กลไลของกิเลสและการออกฤทธิ์ของอริยมรรค
3 มิถุนายน 2564
163
7,011 959-ตอบปัญหา รู้สังขาร3แบบปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับ
3 มิถุนายน 2564
159
7,010 958-ขุ.ธ.โลกวรรค11 โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าเป็นจักรพรรดิ
3 มิถุนายน 2564
87
7,009 957-ขุ.ธ.โลกวรรค10 นักปราชญ์อนุโมทนาทานไปสวรรค์
3 มิถุนายน 2564
71
7,008 201-สุตมยญาณ36 มัคคสัจ12 สัมมาสมาธิในมัคคจิตกับโลกิยจิต
29 พฤษภาคม 2564
108
7,007 200-สุตมยญาณ35 มัคคสัจ11 อธิบายสัมมาสติระดับโลกิยะ
29 พฤษภาคม 2564
93
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8756 รายการ