ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 518 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 838 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 604 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,264 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 873 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 912 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,867 446-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก8 อธิบาย เตน สมเยน พุทฺโธ ภควาฯ
2 กุมภาพันธ์ 2564
34
6,866 077-นิสสัคคิย13 ภิกษุทำสันถัตด้วยขนเจียมสีดำเกินครึ่ง
29 มกราคม 2564
44
6,865 076-นิสสัคคิย12 ภิกษุทำสันถัตด้วยขนเจียมสีดำล้วน
29 มกราคม 2564
34
6,864 075-นิสสัคคิย11 ภิกษุทำสันถัตเจือด้วยไหม
29 มกราคม 2564
33
6,863 074-นิสสัคคิย10 ภิกษุทวงจีวรไวยาวัจกรเกินกำหนด
29 มกราคม 2564
43
6,862 445-ปัฏฐานปาลิ11 อธิบาย เหตุ.อารัมณ.อธิปติ.อนันต.สมนันตรปัจจัย
27 มกราคม 2564
48
6,861 444-กถาวัตถุปาลิ11 ทานกถา กับ ปริโภคมยปุญญกถา
27 มกราคม 2564
51
6,860 443-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก7 ศึกษาพระบาลีเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
26 มกราคม 2564
53
6,859 073-นิสสัคคิย9 เข้าไปกำหนดในจีวรที่โยม2คนเตรียมถวาย
24 มกราคม 2564
39
6,858 072-นิสสัคคิย8 เข้าไปกำหนดในจีวรที่โยมเตรียมถวาย
25 มกราคม 2564
35
6,857 071-นิสสัคคิย7 ภิกษุขอจีวรเกินกว่าที่กำหนดไว้
25 มกราคม 2564
37
6,856 070-นิสสัคคิย6 ภิกษุขอจีวรคฤหัสถ์ไม่ใช่ญาติ
25 มกราคม 2564
38
6,855 270-อุทานธรรม2(5) กัลยาณปุถุชนและอุทานวิเวกสุข
24 มกราคม 2564
69
6,854 269-อุทานธรรม2(4) วิสาขาสูตร อำนาจในมือผู้อื่น
24 มกราคม 2564
81
6,853 268-อุทานธรรม2(3) สุปปวาสาสูตร คัพภทุกข์7ปี7วัน
24 มกราคม 2564
59
6,852 267-อุทานธรรม2(2) สักการสูตร ลาภสักการะมาก
24 มกราคม 2564
65
6,851 266-อุทานธรรม2(1) กุมารสูตร เด็กทำร้ายงู
24 มกราคม 2564
77
6,850 921-ตอบปัญหา วิธีเจริญมรรคทางทวาร6และกรรม3
21 มกราคม 2564
205
6,849 920-มหาปัญญากถา8 ปัญญาพาหุลละ สีฆ.ลหุ.หาสปัญญา
21 มกราคม 2564
71
6,848 919-มหาปัญญากถา7 ภูริปัญญา
21 มกราคม 2564
60
6,847 918-มหาปัญญากถา6 พระพุทธเจ้าทรงมีอสามันตปัญญาเป็นยอด
21 มกราคม 2564
79
6,846 442-ปัฏฐานปาลิ10 ความหมายปัจจัย24โดยย่อและนิทเทส
20 มกราคม 2564
45
6,845 441-กถาวัตถุปาลิ10 กถาพระโสดาบันและนิโรธสมาบัติ
20 มกราคม 2564
60
6,844 440-กถาวัตถุปาลิ9 กถาว่าด้วยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
20 มกราคม 2564
42
6,843 439-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก6 อธิบายการสมาทานสิกขาบท
19 มกราคม 2564
35
6,842 069-นิสสัคคิย5 ภิกษูรับจีวรจากมือของภิกษุณีไม่ใช่ญาติ
18 มกราคม 2564
41
6,841 068-นิสสัคคิย4 ภิกษุใช้ภิกษุณีซักย้อมหรือทุบจีวรใช้แล้ว
18 มกราคม 2564
42
6,840 265-อุทานธรรม1(2) อุทานสเหตุธรรม นิพพาน และอริยมรรค
17 มกราคม 2564
123
6,839 264-อุทานธรรม1(1) ปฐมอุทานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
17 มกราคม 2564
105
6,838 438-กถาวัตถุปาลิ8 กถาว่าด้วยอสังขตะ6เรื่อง
14 มกราคม 2564
48
6,837 437-กถาวัตถุปาลิ7 สัพพมัตถีติกถา สติปัฏฐานกถา ปหานกถา
14 มกราคม 2564
42
6,836 067-นิสสัคคิย3 ภิกษุเก็บอกาลจีวรได้ไม่เกิน1เดือน
13 มกราคม 2564
41
6,835 066-นิสสัคคิย2(2) ที่เก็บจีวร15 นิสสัคคิย9 ทุกกฏ3
13 มกราคม 2564
46
6,834 436-ปัฏฐานปาลิ9 ตัวอย่างวิสัชชนาวาระของปัฏฐาน24
13 มกราคม 2564
33
6,833 435-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก5 อธิบาย พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น
12 มกราคม 2564
52
6,832 065-นิสสัคคิย2(1) ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรสิ้น1ราตรี
11 มกราคม 2564
33
6,831 064-นิสสัคคิย1(2) นิสสัคคิยปาจิตตีย์10กรณีและทุกกฏ3กรณี
11 มกราคม 2564
39
6,830 063-นิสสัคคิย1(1) ภิกษุเก็บอติเรกจีวรได้มากสุด10วัน
8 มกราคม 2564
63
6,829 917-มหาปัญญากถา5 วิปุลปัญญา คัมภีรปัญญา และอสามันตปัญญา
7 มกราคม 2564
80
6,828 916-ปัจจัยที่มีอิทธพลเยอะสุดและวิธีดูวิบากอย่างง่าย
7 มกราคม 2564
240
6,827 915-มหาปัญญากถา4 มหาปัญญา และ ปุถุปัญญา
7 มกราคม 2564
77
6,826 914-มหาปัญญากถา3 ปัญญาปฏิลาภะ ปัญญาพุทฒิ และปัญญเวปุลละ
7 มกราคม 2564
87
6,825 434-การถ่ายทอดและแปลบาลี9 ตัวอย่างโวหารกับอรรถะ
6 มกราคม 2563
28
6,824 433-ปัฏฐานปาลิ8 วิสัชชนาวาระ ธัมมานุโลม ติก-ทุกปฏฐาน
6 มกราคม 2564
32
6,823 432-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก4 นิกาย5องค์9และการนับธรรมขันธ์
5 มกราคม 2564
31
6,822 431-กถาวัตถุปาลิ6 การชำระความเห็นในปุคคลกถา(ต่อ)
5 มกราคม 2564
30
6,821 062-อนิยต2 ภิกษุนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสอง
4 มกราคม 2564
41
6,820 061-อนิยต1 ภิกษุนั่งในที่ลับตากับหญิงสองต่อสอง
4 มกราคม 2564
44
6,819 060-สรุปสังฆาทิเสส13สิกขาบท
4 มกราคม 256ภ
38
6,818 430-กถาวัตถุปาลิ5 การชำระความเห็นในปุคคลกถา
30 ธันวาคม 2563
57
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ