ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 47 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 579 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 780 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
785 209-ตอบปัญหาธรรมและโอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1770
784 208-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1621
783 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1522
782 206-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1603
781 205-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1476
780 204-อริยสัจธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1667
779 203-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1437
778 202-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1807
777 201-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1416
776 200-เบื้องต้นของวิปัสสนา ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1639
775 204-วิปัสสนากถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่2
13 มิถุนายน 2553
1988
774 203-วิปัสสนากถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่1
13 มิถุนายน 2553
2057
773 081-กายสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
11 มิถุนายน 2553
2275
772 035-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่4
8 มิถุนายน 2553
2195
771 061-ตอบปัญหาธรรมเรื่องโพชฌงค์และอริยมรรค
6 มิถุนายน 2553
2220
770 001-ธรรมและการปฏิบัติธรรม
2 มิถุนายน 2553
1966
769 024-ตอบปัญหาธรรม
3 มิถุนายน 2553
1840
768 023-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่2
3 มิถุนายน 2553
1895
767 022-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่1
3 มิถุนายน 2553
1993
766 021-สงบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
3 มิถุนายน 2553
1630
765 020-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน4
2 มิถุนายน 2553
1887
764 019-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรม
2 มิถุนายน 2553
1821
763 018-อริยสัจจธรรม ความจริงอันประเสริฐ
2 มิถุนายน 2553
1804
762 017-ธรรมนิยาม กฎแห่งธรรม
2 มิถุนายน 2553
2035
761 202-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่3
30 พฤษภาคม 2553
1978
760 201-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
30 พฤษภาคม 2553
1916
759 080-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 พฤษภาคม 2553
2301
758 119-ปุพผวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1979
757 118-จิตตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1834
756 078-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
26 พฤษภาคม 2553
1692
755 077-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1868
754 076-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1833
753 200-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
23 พฤษภาคม 2553
1909
752 199-สีลสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 พฤษภาคม 2553
1860
751 099-ขันธ์ 5 นิวรณ์ 5 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ถนนเพชรเกษม
6 พฤษภาคม 2553
1708
750 003-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
11 พฤษภาคม 2553
2169
749 199-สติปิดกั้น ปัญญาถอดถอน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1696
748 198-สมถะวิปัสสนาและคุณสมบัติพระโสดาบัน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1713
747 197-มีสติรักษาจิต วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1689
746 196-ต้องทำเอาเอง อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2553
1665
745 195-กรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1800
744 194-มรรค อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1576
743 193-ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1643
742 192-อริยสัจจธรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1572
741 191-ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1656
740 190-การพัฒนาจิตตามไตรสิกขา อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1731
739 189-จิตนี้ปภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาภายหลัง อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1734
738 188-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
10 พฤษภาคม 2553
1683
737 187-สิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1651
736 186-ความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม 3 อย่าง รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1705
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ