ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,367 2565-โอวาทหลักของพระอรหันต์ อาศรมมาตา
4 มกราคม 2565
155
7,366 2564-สัมมาสมาธิมีองค์มรรค7ประกอบ อาศรมมาตา
4 มกราคม 2565
150
7,365 2563-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
3 มกราคม 2565
143
7,364 2562-อริยสัจ, ความหมายและตัวสภาวะ อาศรมมาตา
3 มกราคม 2565
141
7,363 2561-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2565
204
7,362 2560-หัดแยกขันธ์5 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2565
165
7,361 2559-อารมณ์สติปัฏฐานและวิธีพิจารณา อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
165
7,360 2558-ธรรมสมาธิ=ผลการปฏิบัติเบื้องต้น อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
101
7,359 2557-วิธีทำให้เกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
135
7,358 2556-ไม่ประมาท และ ประกอบสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
90
7,357 2555-มีสรณะและมีหลักของจิต อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2564
113
7,356 2554-ทำความเข้าใจการปฏิบัติธรรมให้ชัดเจน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2564
125
7,355 584-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก12 องค์ธรรมในโลกุตตรกุศลจิต
27 ธันวาคม 2564
29
7,354 583-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก11 องค์ธรรมในกามาวจรกุศลจิต
27 ธันวาคม 2564
20
7,353 230-ทิฏฐิกถา11 สักกายทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ
25 ธันวาคม 2564
79
7,352 229-ทิฏฐิกถา10 มิจฉาทิฏฐิ10อย่าง
25 ธันวาคม 2564
65
7,351 228-ทิฏฐิกถา9 อาการอัตตานุทิฏฐิ20อย่าง
25 ธันวาคม 2564
119
7,350 582-อริยสัจวิเคราะห์2 ความหมายและลักษณะอริยสัจ
24 ธันวาคม 2564
61
7,349 1166-พระโสดาบันในพระไตรปิฎก สัมมนาพระไตรปิฎก ป.เอก มจร.
23 ธันวาคม 2564
154
7,348 1165-มีพื้นฐานชีวิตที่ดี และ เพิ่มบุญ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
22 ธันวาคม 2564
153
7,347 581-ปัฏฐานปาลิ12 อาเสวน.กัมม...อวิคต
22 ธันวาคม 2564
39
7,346 580-ปัฏฐานปาลิ11 สหชาต.อัญญมัญญ...ปัจฉาชาต
22 ธันวาคม 2564
25
7,345 579-ปัฏฐานปาลิ10 เหตุ.อารัมมณ.อธิปติ.อนันตร
22 ธันวาคม 2564
24
7,344 578-ปัฏฐานปาลิ9 ความหมายย่อและนิทเทสปัจจัย24
22 ธันวาคม 2564
31
7,343 157-ธรรมปฏิบัติ104 ภาวนาให้เกิดความเข้าใจ
20 ธันวาคม 2564
99
7,342 577-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก10 อธิบายบทบาลีสมยนิทเทส
20 ธันวาคม 2564
19
7,341 576-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก9 บาลีกามาวจรกุศลจิต ดวงที่1
20 ธันวาคม 2564
20
7,340 575-อริยสัจวิเคราะห์1 รายละเอียดรายวิชาและแผนการเรียน
17 ธันวาคม 2564
46
7,339 1035-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค1 ตัดสินคดีตามธรรมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม
16 ธันวาคม 2564
62
7,338 1034-พกพรหมเห็นผิดว่าพรหมโลกเที่ยงแท้
16 ธันวาคม 2564
79
7,337 1033-ขุ.ธ.มลวรรค12 สมณะภายนอกพุทธศาสนาไม่มี
16 ธันวาคม 2564
44
7,336 1032-ขุ.ธ.มลวรรค11 อาสวะเจริญขึ้นแก่ผู้ชอบเพ่งโทษคนอื่น
16 ธันวาคม 2564
62
7,335 1031-ขุ.ธ.มลวรรค10 ข้อบกพร่องของคนอื่นเห็นได้ง่าย
16 ธันวาคม 2564
57
7,334 574-ปัฏฐานปาลิ8 บาลีวิสัชชนาปัฏฐาน24ตอนที่2
15 ธันวาคม 2564
22
7,333 573-ปัฏฐานปาลิ7 บาลีวิสัชชนาปัฏฐาน24ตอนที่1
15 ธันวาคม 2564
21
7,332 1164-ความเห็นถูกต้องสัตว์มีกรรมเป็นของตน
15 ธันวาคม 2564
141
7,331 572-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก8 กุสลติกะ และ เวทนาติกะ.mp3
13 ธันวาคม 2564
24
7,330 571-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก7 ปริมาณบาลีพระอภิธรรมปิฎก
13 ธันวาคม 2564
18
7,329 156-ธรรมปฏิบัติ103 มีหลัก และ ทำกุศลให้ต่อเนื่อง
13 ธันวาคม 2564
81
7,328 1163-เมื่อเห็นถูกต้องก็จะคิดได้ถูกต้อง คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
8 ธันวาคม 2564
181
7,327 570-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก6 เนื้อความย่อของอภิธรรม
6 ธันวาคม 2564
41
7,326 569-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก5 โครงสร้างและเนื้อหาปัญจปกรณ์
6 ธันวาคม 2564
16
7,325 568-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก4 โครงสร้างและเนื้อหาวิภังค์
6 ธันวาคม 2564
16
7,324 567-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก3 โครงสร้างและเนื้อหาธัมมสังคณี
6 ธันวาคม 2564
16
7,323 2553-ที่ตั้งแห่งการทำบุญเพื่อชำระจิต ยุวพุทธฯ
6 ธันวาคม 2564
131
7,322 2552-ให้มีมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
6 ธันวาคม 2564
93
7,321 2551-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
5 ธันวาคม 2564
97
7,320 2550-ปฏิบัติให้ตรงต่อกิจต่อในอริยสัจ ยุวพุทธฯ
5 ธันวาคม 2564
72
7,319 2549-วิธีแยกแยะและพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม
5 ธันวาคม 2549
87
7,318 2548-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
64
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ