ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ



 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,035 128-ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ตรัสรู้
4 กุมภาพันธ์ 2566
72
8,034 127-ภาวะพุทธะของพระพุทธเจ้า รร.anand
3 กุมภาพันธ์ 2566
70
8,033 126-เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เขาดงคสิริ
3 กุมภาพันธ์ 2566
81
8,032 1802-มิลินทปัญหา1(10) สีลลักขณปัญหา ศีลมีลักษณะเป็นที่ตั้งมั่น
29 มกราคม 2566
70
8,031 1801-มิลินทปัญหา1(9) มนสิการลักขณปัญหา มนสิการมีลักษณะจับไว้
29 มกราคม 2566
57
8,030 1800-มิลินทปัญหา1(8) โยนิโสมนสิการปัญหา โยนิโสมนสิการไม่ใช่ปัญญา
29 มกราคม 2566
45
8,029 1799-มิลินทปัญหา1(7) ปฏิสนธิปัญหา ไม่มีกิเลส ไม่มีปฏิสนธิอีก
29 มกราคม 2566
40
8,028 1798-มิลินทปัญหา1(6) ปัพพัชชาปัญหา ไม่เกิดเป็นประโยชน์ของการบวช
29 มกราคม 2566
40
8,027 1797-มิลินทปัญหา1(5) อนันตกายปัญหา ลมหายใจเป็นกายสังขาร
29 มกราคม 2566
49
8,026 1796-มิลินทปัญหา1(4) วีมังสนปัญหา ลักษณะการสนทนาแบบบัณฑิต
29 มกราคม 2566
36
8,025 1795-มิลินทปัญหา1(3) วัสสคณนปัญหา อาศัยคนบวชจึงมีนับพรรษา
29 มกราคม 2566
34
8,024 1794-มิลินทปัญหา1(2) ปัญญัตติปัญหา บุคคลไม่มีโดยปรมัตถ์
29 มกราคม 2566
68
8,023 1793-มิลินทปัญหา1(1) ความรู้เบื้องต้นมิลินทปัญหา
29 มกราคม 2566
62
8,022 2746-สรุปธรรมและโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
51
8,021 2745-สรุปอริยมรรค8 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
87
8,020 2744-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
70
8,019 2743-ทุกข์ในอริยสัจและกิจต่อทุกข์ ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
72
8,018 2742-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
27 มกราคม 2566
50
8,017 2741-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
58
8,016 2740-ฝึกปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
27 มกราคม 2566
54
8,015 2739-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
37
8,014 2738-ฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
34
8,013 2737-วิธีฝึกสติเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
26
8,012 2736-ปฏิบัติตามมรรครู้อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
53
8,011 2735-ผลแห่งการปฏิบัติในพระศาสนา ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
43
8,010 180-ธรรมปฏิบัติ127 ความถึงพร้อม5กับความเสียหาย5
23 มกราคม 2566
75
8,009 127-คันธภกสูตร เหตุเกิดทุกข์และไม่เกิดทุกข์ในปัจจุบัน
22 มกราคม 2566
68
8,008 126-จังกีสูตร5 ธรรม12มีอุปการะมากแก่การบรรลุ
22 มกราคม 2566
35
8,007 125-จังกีสูตร4 ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงสัจจะ
22 มกราคม 2566
22
8,006 124-จังกีสูตร3 ข้อปฏิบัติเพื่อการรู้สัจจะ
22 มกราคม 2566
19
8,005 123-จังกีสูตร2 ข้อปฏิบัติเพื่อการรักษาสัจจะ
22 มกราคม 2566
28
8,004 122-จังกีสูตร1 เนื้อหาพระสูตรแปลทั้งหมด
22 มกราคม 2566
32
8,003 1154-ขุ.ธ.พราหมณวรรค2 ผู้ถึงฝั่งแห่งสมถะและวิปัสสนา
19 มกราคม 2566
67
8,002 1153-ขุ.ธ.พราหมณวรรค1 รู้ความสิ้นสังขารจะรู้นิพพาน
19 มกราคม 2566
71
8,001 1152-ความหมายและองค์ธรรมพยาบาท
19 มกราคม 2566
36
8,000 1151-สภาวะของมัจจุราชกับเสนา
19 มกราคม 2566
39
7,999 1150-ความเคยชินโยงปัจจัย24และมรรค
19 มกราคม 2566
47
7,998 1149-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค12 ประกอบความเพียรทำโลกนี้ให้สว่าง
19 มกราคม 2566
30
7,997 1148-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค11 ผู้มากด้วยปราโมทย์พึงถึงนิพพาน
19 มกราคม 2566
38
7,996 179-ธรรมปฏิบัติ126 สมมติ กับ ปรมัตถ์
16 มกราคม 2566
81
7,995 309-บทธรรม1(3) จูฬปันถกวัตถุ ทำที่พึ่งได้ด้วยความไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
50
7,994 308-บทธรรม1(2) กุมภโฆสกวัตถุ ยศย่อมเจริญแก่ผู้ไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
43
7,993 307-บทธรรม1(1) สามาวดีวัตถุ ความไม่ประมาททำให้ถึงนิพพาน
15 มกราคม 2566
60
7,992 1147-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค10 จงเตือนตนด้วยตนและเป็นที่พึ่งของตน
12 มกราคม 2566
65
7,991 1146-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค9 ลักษณะภิกษุผู้สงบระงับแล้ว
12 มกราคม 2566
43
7,990 1145-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค8 จงสลัดทิ้งราคะและโทสะ
12 มกราคม 2566
51
7,989 1144-สัตตบท36 อตัมมยตา สติปัฏฐาน3
12 มกราคม 2566
42
7,988 1143-มีตนส่งไปแล้ว คืออย่างไร
12 มกราคม 2566
54
7,987 1142-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค7 อยู่ด้วยเมตตาบรรลุสันตบทเป็นต้น
12 มกราคม 2566
46
7,986 1792-พระไตรปิฎกเพื่อการเผยแผ่ มหาวชิราลงกรณบาลีฯ
8 มกราคม 2566
57
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ