ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,467 1218-ติสสเมตเตยยสูตร ความคับแค้นของผู้ครองเรือน
3 สิงหาคม 2566
50
8,466 853-เนตติปกรณ์1 การตีความพระพุทธพจน์ในเนตติปกรณ์
27 กรกฎาคม 2566
36
8,465 192-ธรรมปฏิบัติ139 มีธรรม6ทำให้แจ้งภาวะสงบเย็นได้
24 กรกฎาคม 2566
137
8,464 852-ธาตุกถา6(5) แบบฝึกหัด นัยที่2 กับ นัยที่5
24 กรกฎาคม 2566
24
8,463 851-ธาตุกถา6(4) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่5
24 กรกฎาคม 2566
15
8,462 850-ธาตุกถา6(3) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่4
24 กรกฎาคม 2566
14
8,461 849-ธาตุกถา6(2) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่3
24 กรกฎาคม 2566
12
8,460 848-ธาตุกถา6(1) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่2
24 กรกฎาคม 2566
14
8,459 1882-มิลินทปัญหา7(15) วิญญาณนานัตตปัญหา วิญญาณกับปัญญาคนละสภาวะกัน
24 กรกฎาคม 2566
35
8,458 1881-มิลินทปัญหา7(14) สุขุมปัญหา สิ่งละเอียดทั้งปวงตัดด้วยปัญญา
24 กรกฎาคม 2566
29
8,457 1880-มิลินทปัญหา7(13) สมุททเอกรสปัญหา ทะเลมีรสเดียวคือรสเค็ม
24 กรกฎาคม 2566
21
8,456 1879-มิลินทปัญหา7(12) สมุททปัญหา ที่เป็นทะเลเพราะมีน้ำและเค็ม
24 กรกฎาคม 2566
23
8,455 1878-มิลินทปัญหา7(11) อัสสาสปัสสาสนิโรธปัญหา ฌานที่4ดับลมหายใจเข้าออก
24 กรกฎาคม 2566
23
8,454 1877-มิลินทปัญหา7(10) ทีฆัฏฐิปัญหา กระดูกยาว100โยชน์มีได้
24 กรกฎาคม 2566
19
8,453 1876-มิลินทปัญหา7(9) อุตตรกุรุกาทิคมนปัญหา ไปสู่อุตตรกุรุทวีปด้วยกายนี้ได้
24 กรกฎาคม 2566
22
8,452 1875-มิลินทปัญหา7(8) ชานันตาชานันตปาปกรณปัญหา ผู้ไม่รู้ทำผิดเป็นบาปมากกว่า
24 กรกฎาคม 2566
17
8,451 1874-มิลินทปัญหา7(7) ปาปปุญญานังอัปปานัปปภาวปัญหา บุญมากกว่าบาป
24 กรกฎาคม 2566
18
8,450 1873-มิลินทปัญหา7(6) โพชฌังคปัญหา ตรัสรู้ด้วยธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์
24 กรกฎาคม 2566
21
8,449 1872-มิลินทปัญหา7(5) โลกุปปันนานังสมกภาวปัญหา คนเกิดสองที่ใช้เวลาเท่ากัน
24 กรกฎาคม 2566
22
8,448 1871-มิลินทปัญหา7(4) พรหมโลกปัญหา ผู้มีฤทธิ์ไปพรหมโลกได้เร็ว
24 กรกฎาคม 2566
20
8,447 1870-มิลินทปัญหา7(3) ทุกขัปปหานวายามปัญหา พยายามเพื่อความไม่เกิดทุกข์
24 กรกฎาคม 2566
16
8,446 1869-มิลินทปัญหา7(2) พุทธคุณสติปฏิลาภปัญหา ระลึกพุทธคุณก่อนตายไปสวรรค์
24 กรกฎาคม 2566
26
8,445 1868-มิลินทปัญหา7(1) สติอุปปัชชชนปัญหา สติเกิดด้วยอาการ17อย่าง
24 กรกฎาคม 2566
33
8,444 329-มหาสกุลุทายิสูตร2 เหตุให้สาวกเคารพบูชา5ประการ
22 กรกฎาคม 2566
42
8,443 328-มหาสกุลุทายิสูตร1 สาวกเคารพบูชาพระพุทธเจ้า
22 กรกฎาคม 2566
34
8,442 327-มหาหัตถิปโทปมสูตร7 ปฏิจจสมุปปันนธรรมเป็นทุกขสัจ
24 มิถุนายน 2566
43
8,441 326-มหาหัตถิปโทปมสูตร6 วิธีพิจารณาอริยสัจทาง6ทวาร
24 มิถุนายน 2566
38
8,440 847-ธาตุกถา5(2) ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
21 กรกฎาคม 2566
13
8,439 846-ธาตุกถา5(1) ตัวอย่าง ปฐมนย สัจจะ อินทรีย์ และมาติกา
21 กรกฎาคม 2566
14
8,438 845-พระไตรปิฎกศึกษา6 เนื้อหาย่อพระสุตตันตปิฎก1
21 กรกฎาคม 2566
27
8,437 1217-ชราสูตร2 พระอริยะไม่แสดงตนในภพ
20 กรกฎาคม 2566
42
8,436 1216-การแยกคำสามัญ กับ อริยสัจ
20 กรกฎาคม 2566
43
8,435 1215-ชราสูตร1 ชีวิตนี้เป็นของน้อยต้องตายแน่
20 กรกฎาคม 2566
54
8,434 1214-ปรมัฏฐกสูตร2 พระอรหันต์ไม่มีสัญญาผิด
20 กรกฎาคม 2566
31
8,433 844-วิภังคปาลิ6 สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
19 กรกฎาคม 2566
17
8,432 843-วิภังคปาลิ5 ธาตุวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์
19 กรกฎาคม 2566
22
8,431 842-พระไตรปิฎกศึกษา5 เนื้อหาย่อพระวินัยปิฎก
14 กรกฎาคม 2566
34
8,430 840-วิภังคปาลิ4(3) ธาตุวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
12 กรกฎาคม 2566
12
8,429 839-วิภังคปาลิ4(2) พื้นฐานธาตุวิภังค์
12 กรกฎาคม 2566
15
8,428 838-วิภังคปาลิ4(1) อายตนวิภังค์ ปัญหาปุจฉกะ
12 กรกฎาคม 2566
13
8,427 837-วิภังคปาลิ3(2) สุตตันตภาชนีย์ และ อภิธรรมภาชนีย์
12 กรกฎาคม 2566
11
8,426 836-วิภังคปาลิ3(1) พื้นฐานอายตนวิภังค์
12 กรกฎาคม 2566
12
8,425 835-ธาตุกถา4(3) องค์ธรรมของ สัจจะ และ อินทรีย์
10 กรกฎาคม 2566
44
8,424 834-ธาตุกถา4(2) แบบฝึกหัด อายตนะ และ ธาตุ
10 กรกฎาคม 2566
31
8,423 833-ธาตุกถา4(1) ปฐมนย อายตนะ และ ธาตุ
10 กรกฎาคม 2566
25
8,422 191-ธรรมปฏิบัติ138 พัฒนาบุญ พัฒนาจิต
10 กรกฎาคม 2566
78
8,421 1867-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก สิริบูรพาธรรมสถาน
8 กรกฎาคม 2566
89
8,420 832-พระไตรปิฎกศึกษา4 โครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก
7 กรกฎาคม 2566
19
8,419 2863-ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
71
8,418 2862-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
76
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ