ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,832 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,932 2471-แหล่งกำเนิดของสิ่งทั้งปวงในชีวิต ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2564
156
6,931 2470-พิจารณาขันธ์5ตามเป็นจริง ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2564
104
6,930 2469-สติตั้งมั่น ปัญญาพิจารณา กาย เวทนา จิต
13 มีนาคม 2564
104
6,929 2468-สรุปเนื้อความอริยสัจและหลักปฏิบัติต่อสัจจะ
12 มีนาคม 2564
155
6,928 2467-ที่เกิดของจิตและภาวนาที่จิต ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2564
125
6,927 2466-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2564
95
6,926 929-ขุ.ธ.อัตตวรรค1 พึงรักษาตนในวัยใดวัยหนึ่ง
11 มีนาคม 2564
93
6,925 928-เหตุแห่งเอตทัคคะ และ สิ่งขวางมรรคผล
11 มีนาคม 2564
97
6,924 927-สุตมยญาณกับการนำไปปฏิบัติ
11 มีนาคม 2564
93
6,923 926-มหาปัญญากถา12 บุคคลผู้มีปฏิสัมภิทามากขึ้นตามลำดับ
11 มีนาคม 2564
70
6,922 925-มหาปัญญากถา11 นิพเพธิกปัญญา ปัญญาชำแรกกิเลส
11 มีนาคม 2564
68
6,921 126-กัมมัฏฐาน30 อนุสสติ3 คุณประโยชน์และอานิสงส์3
9 มีนาคม 2564
106
6,920 138-ธรรมปฏิบัติ85 วิธีปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุข
8 มีนาคม 2564
140
6,919 106-ขุ.อุ.สุปปวาสาสูตร ทุกข์ครอบงำด้วยรูปลักษณ์ว่าสุข
7 มีนาคม 2564
124
6,918 105-ขุ.สุ.สุภาสิตสูตร องค์ประกอบวาจาสุภาษิต4อย่าง
7 มีนาคม 2564
88
6,917 104-ขุ.สุ.วสลสูตร ลักษณะคนเลว33อย่าง
7 มีนาคม 2564
97
6,916 1155-ตอบปัญหาธรรม 31/2AwarenessStation
6 มีนาคม 2564
236
6,915 1154-สุขในโลก สว่างในธรรม 31/2AwarenessStation
6 มีนาคม 2564
187
6,914 109-ภาวนา32 ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
5 มีนาคม 2564
107
6,913 087-นิสสัคคิย23 ภิกษุรับเภสัชแล้วเก็บไว้เกิน7วัน
2 มีนาคม 2564
54
6,912 086-นิสสัคคิย22 บาตรมีรอยซ่อมน้อยกว่า5แห่งขอบาตรใหม่
2 มีนาคม 2564
43
6,911 085-นิสสัคคิย21 ภิกษุเก็บอติเรกบาตรเกิน10วัน
2 มีนาคม 2564
45
6,910 186-สุตมยญาณ20 สภาวะนี้คือทุกขอริยสัจ
27 กุมภาพันธ์ 2564
167
6,909 185-สุตมยญาณ19 คำแปลความหมายอริยสัจ4โดยรูปศัพท์
27 กุมภาพันธ์ 2564
86
6,908 184-สุตมยญาณ18 สังขารไม่เที่ยง สังขารเป็นทุกข์ ธรรมไม่เป็นตัวตน
27 กุมภาพันธ์ 2564
94
6,907 183-สุตมยญาณ17 ธรรมเสื่อม ธรรมตั้งอยู่ ธรรมวิเศษ ธรรมชำแรกกิเลส
27 กุมภาพันธ์ 2564
82
6,906 182-สุตมยญาณ16 ธรรมเหล่านี้ควรกระทำให้แจ้ง
27 กุมภาพันธ์ 2564
93
6,905 1153-ระลึกถึงคำสอนพระศาสดาโอวาทปาติโมกขคาถา
26 กุมภาพันธ์ 2564
144
6,904 149-วิปัสสนา14 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน6
19 กุมภาพันธ์ 2564
186
6,903 454-กถาวัตถุปาลิ14 สรุปรายวิชาและแนวข้อสอบ
17 กุมภาพันธ์ 2564
38
6,902 453-ปัฏฐานปาลิ14 สรุปรายวิชาและแนวข้อสอบ
17 กุมภาพันธ์ 2564
37
6,901 084-นิสสัคคิย20 ภิกษุทำการซื้อขาย
15 กุมภาพันธ์ 2564
51
6,900 083-นิสสัคคิย19 ภิกษุทำการแลกเปลี่ยนรูปิยะ
15 กุมภาพันธ์ 2564
41
6,899 082-นิสสัคคิย18 ภิกษุรับหรือยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้
15 กุมภาพันธ์ 2564
50
6,898 452-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก10 อชิตมาณวและปิงคิยมาณวปัญหา
12 กุมภาพันธ์ 2564
52
6,897 451-กถาวัตถุปาลิ13 กัมมกถา วิปากกถา อันตราภวกถา
10 กุมภาพันธ์ 2564
55
6,896 450-ปัฏฐานปาลิ13 อธิบาย (12)อาเสวนปัจจัย..(24)อวิคตปัจจัย
10 กุมภาพันธ์ 2564
56
6,895 449-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก9(1) อชิตมาณวปัญหา
9 กุมภาพันธ์ 2564
59
6,894 081-นิสสัคคิย17 ภิกษุใช้ภิกษุณีไม่ใช่ซักย้อมสางขนเจียม
8 กุมภาพันธ์ 2564
42
6,893 080-นิสสัคคิย16 ภิกษุนำขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน3โยชน์
8 กุมภาพันธ์ 2564
42
6,892 079-นิสสัคคิย15 ทำสันถัตรองนั่งไม่นำสันถัตเก่าผสม
8 กุมภาพันธ์ 2564
40
6,891 078-นิสสัคคิย14 ภิกษุใช้สันถัตไม่ถึง6ปีแล้วทำใหม่
8 กุมภาพันธ์ 2564
40
6,890 2465-ข้อควรพิจารณาเป็นประจำ5อย่าง ยุวพุทธฯ
9 กุมภาพันธ์ 2564
187
6,889 2464-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
9 กุมภาพันธ์ 2564
190
6,888 2463-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
8 กุมภาพันธ์ 2564
157
6,887 2462-ญาณรู้ตรงในอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
8 กุมภาพันธ์ 2564
169
6,886 2461-เห็นธรรมคือขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7 ยุวพุทธฯ
8 กุมภาพันธ์ 2564
166
6,885 2458-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
147
6,884 2460-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
108
6,883 2459-ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมในธรรม ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
170
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8832 รายการ