ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,823 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,973 2209-จำแนกองค์ธรรมปฏิจจสมุปบาท ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
24 กรกฎาคม 2562
774
5,972 2208-ปฏิจจสมุปบาทโดยทางอายตนะ6 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
23 กรกฎาคม 2562
917
5,971 2207-ปฏิจจสมุปบาท กับ ปฏิจจสมุปปันนธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
23 กรกฎาคม 2562
735
5,970 2206-ปฏิจจสมุปบาทกับพระพุทธองค์ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
23 กรกฎาคม 2562
748
5,969 2205-มรรควิธีพาใจให้สงบ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
21 กรกฎาคม 2562
633
5,968 2204-ความเข้าใจที่ครบถ้วนในอริยสัจจธรรม ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
20 กรกฎาคม 2562
625
5,967 2203-ชีวิตที่เป็นอยู่แม้วันเดียวก็ประเสริฐ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
20 กรกฎาคม 2562
513
5,966 2202-ส่วนประกอบของชีวิต ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
20 กรกฎาคม 2562
478
5,965 2201-ชีวิตมีแต่สิ่งหมดสิ้นไป ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
19 กรกฎาคม 2562
685
5,964 2200-กิเลสทำให้ใจไม่สงบ อริยมรรทำกิเลสให้สงบ
19 กรกฎาคม 2562
573
5,963 2199-เข้าพรรษาพาใจสงบ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
19 กรกฎาคม 2562
484
5,962 781-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร2 เวทนาเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยง หมดปัจจัยก็ไม่เกิด
18 กรกฎาคม 2562
586
5,961 780-ตอบปัญหาการพิจารณาวิปริณามทุกข์
18 กรกฎาคม 2562
552
5,960 779-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร1 อายตนะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน
18 กรกฎาคม 2562
491
5,959 778-สํ.ข.อนุราธสูตร บัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับนิพพานเท่านั้น
18 กรกฎาคม 2562
517
5,958 111-ธรรมปฏิบัติ58 สัญญา6ประการและการฝึกรู้สัญญา
17 กรกฎาคม 2562
619
5,957 065-กายคตาสติกรรมฐาน9 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด6
14 กรกรฎาคม 2562
616
5,956 064-กายคตาสติกรรมฐาน8 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด5
14 กรกฎาคม 2562
572
5,955 063-กายคตาสติกรรมฐาน7 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด4
14 กรกฎาคม 2562
582
5,954 062-กายคตาสติกรรมฐาน6 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด3
14 กรกฎาคม 2562
617
5,953 061-กายคตาสติกรรมฐาน5 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด2
13 กรกฎาคม 2562
609
5,952 060-กายคตาสติกรรมฐาน4 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด1
13 กรกฎาคม 2562
681
5,951 059-กายคตาสติกรรมฐาน3 คุณประโยชน์และอานิสงส์3
13 กรกฎาคม 2562
599
5,950 058-กายคตาสติกรรมฐาน2 คุณประโยชน์และอานิสงส์2
13 กรกฎาคม 2562
592
5,949 057-กายคตาสติกรรมฐาน1 คุณประโยชน์และอานิสงส์1
13 กรกฎาคม 2562
692
5,948 251-ธาตุกถา6 สังคหาสังคหปทนิทเทส พาหิรมาติกา
10 กรกฎาคม 2562
483
5,947 250-ยมกปาลิ3 การแสดงมูลกนัยและอธิบายองค์ธรรม
10 กรกฎาคม 2562
531
5,946 112-กัมมัฏฐาน16 อานาปานสติ2 คุณประโยชน์และอานิสงส์2
9 กรกฎาคม 2562
706
5,945 249-ปรมัตถธรรม(๒) ความหมายของจิต เจตสิก รูป นิพพาน
9 กรกฎาคม 2562
663
5,944 110-ธรรมปฏิบัติ57 อยู่กับปัจจุบันไม่หลงสัญญา
8 กรกฎาคม 2562
742
5,943 268-ตอบปัญหาธรรม
7 กรกฎาคม 2562
729
5,942 267-สํ.ข.ทุติยนันทิกขยสูตร วิธีปฏิบัติทำให้จิตหลุดพ้นด้วยดี
7 กรกฎาคม 2562
565
5,941 266-สํ.ข.ตติยอัสสาทสูตร อัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
7 กรกฎาคม 2562
567
5,940 265-สํ.ข.มหาลิสูตร เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์
7 กรกฎาคม 2562
588
5,939 095-ภาวนา18 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือขันธ์5
5 กรกฎาคม 2562
768
5,938 777-ยมกสูตร3 ขันธ์5 ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นสังขตะ และเป็นผู้ฆ่า
4 กรกฎาคม 2562
639
5,937 776-ยมกสูตร2 อุปมาขันธ์5เป็นเพชรฆาตมือสังหาร
4 กรกฎาคม 2562
693
5,936 240-ความจริงของสิ่งทั้งปวง ในคอร์ส4วัน
3 กรกฎาคม 2562
766
5,935 248-ธาตุกถา5 สังคหาสังคหปทนิทเทส สัจจะ4และอินทรีย์22
3 กรกฎาคม 2562
501
5,934 2198-วิธีพิจารณาอายตนะและวิญญาณเพื่อเข้าใจชัดเวทนา
3 กรกฎาคม 2562
664
5,933 2197-ความเที่ยง ความสุข อัตตา ไม่มีในขันธ์5 วังรีรีสอร์ท
2 กรกฎาคม 2562
684
5,932 2196-มีสติตั้งมั่นที่กายแล้วเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
2 กรกฎาคม 2562
681
5,931 2195-การพิจารณาธาตุ4ขันธ์5เป็นทุกขสัจ วังรีรีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2562
533
5,930 2194-หลักปฏิบัติตามแนวอริยมรรค วังรีรีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2562
561
5,929 2193-เส้นทางเดินของชีวิต วังรีรีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2562
637
5,928 060-เมื่อมีความรัก โสกะก็มี, เมื่อไม่มีความรัก โสกะก็ไม่มี
30 มิถุนายน 2562
647
5,927 059-สัจจะ หลักปฏิบัติต่อสัจจะ และสมมติ
30 มิถุนายน 2562
601
5,926 081-ตามรอย60 อธิบายสังฆคุณบทว่า ปาหุเนยโย เป็นต้น
28 มิถุนายน 2562
494
5,925 080-ตามรอย59 อธิบายสังฆคุณบทว่า อาหุเนยโย
28 มิถุนายน 2562
457
5,924 079-ตามรอย58 อธิบายสังฆคุณบทว่า อุชุปฏิปันโน ญายะ สามีจิ
28 มิถุนายน 2562
505
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8823 รายการ