ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 518 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 838 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 604 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,264 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 873 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 912 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,267 559-ขุททกวัตถุวิภังค์35 กิเลสหมวดละเก้า1
1 กันยายน 2559
1318
4,266 132-กถาวัตถุ8 ทานกถาเป็นต้น
31 สิงหาคม 2559
1286
4,265 001-สัมมาทิฏฐินำชีวิต1 บุพนิมิตแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย
30 สิงหาคม 2559
1889
4,264 119-เมตตาภาวนา12 พิจารณาอานิสงส์ของขันติ
28 สิงหาคม 2559
1580
4,263 118-เมตตาภาวนา11 พิจารณาโทษของความโกรธ
28 สิงหาคม 2559
1784
4,262 051-ที.สี.สามัญญผลสูตร2 คำถามของพระเจ้าอชาตศัตรู
27 สิงหาคม 2559
1442
4,261 050-ที.สี.สามัญญผลสูตร1 ความหมายและนิทาน
27 สิงหาคม 2559
1518
4,260 049-ที.สี.พรหมชาลสูตร18 วัฏฏกถากับวิวัฏฏกถาและสรุป
27 สิงหาคม 2559
1467
4,259 159-ธรรมะที่มีอุปการะมาก2 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
21 สิงหาคม 2559
1590
4,258 158-ธรรมะที่มีอุปการะมาก1 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
21 สิงหาคม 2559
1554
4,257 058-เหตุเสื่อมสำหรับนักปฏิบัติ8อย่าง
21 สิงหาคม 2559
1702
4,256 057-เหตุให้เกียจคร้านและปรารภความเพียร8อย่าง
21 สิงหาคม 2559
1765
4,255 157-ตอบปัญหาธรรม คอร์สพัฒนาจิตฯ
20 สิงหาคม 2559
1619
4,254 156-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
20 สิงหาคม 2559
1352
4,253 076-มรณสติ10 วิธีเจริญมรณสติ9
19 สิงหาคม 2559
1530
4,252 075-มรณสติ9 วิธีเจริญมรณสติ8
19 สิงหาคม 2559
1364
4,251 889-ปล่อยวาง..ทางถึงสุขอันไพบูลย์ พนง.FBFurniture
18 สิงหาคม 2559
1651
4,250 558-ขุททกวัตถุวิภังค์34 กิเลสหมวดละแปด2
18 สิงหาคม 2559
1440
4,249 557-ตอบปัญหาธรรม
18 สิงหาคม 2559
1587
4,248 556-ขุททกวัตถุวิภังค์33 กิเลสหมวดละแปด1
18 สิงหาคม 2559
1428
4,247 555-ขุททกวัตถุวิภังค์32 กิเลสหมวดละเจ็ด2
18 สิงหาคม 2559
1361
4,246 131-กถาวัตถุ7 อัญญาณกถาเป็นต้น
17 สิงหาคม 2559
1536
4,245 077-สูตรโสดาบัน30 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน23
16 สิงหาคม 2559
1623
4,244 043-ความเข้าใจเรื่องกรรม22 วิธีลดบรรเทาผลกรรม2
15 สิงหาคม 2559
2333
4,243 037-ตอบปัญหาธรรม
14 สิงหาคม 2559
1642
4,242 036-สัมมาวายามะ2; วิธีพิจารณาเพื่อกระตุ้นความเพียร
14 สิงหาคม 2559
1644
4,241 035-สัมมาวายามะ1; ลักษณะและประเภท
14 สิงหาคม 2559
1676
4,240 155-ทาน ศีล ภาวนา คอร์สเจ้าภาพ
12 สิงหาคม 2559
1607
4,239 1673-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
13 สิงหาคม 2559
1211
4,238 1672-ความเพียรที่ถูกต้อง ยุวพุทธฯ
13 สิงหาคม 2559
1383
4,237 1671-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1400
4,236 1670-สัมมาสังกัปปะและองค์มรรคฝ่ายศีล ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1241
4,235 1669-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1335
4,234 1668-วิธีคิดเนกขัมมะ ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1406
4,233 1667-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1295
4,232 1666-อริยสัจคือทุกขสมุทัยควรละ ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1308
4,231 1665-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1205
4,230 1664-อริยสัจคือทุกข์ควรกำหนดรอบรู้ ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1262
4,229 1663-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1225
4,228 1662-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1220
4,227 1661-สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1312
4,226 1660-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1146
4,225 1659-วิธีฝึกและพัฒนาปัญญา ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1357
4,224 1658-พิจารณาธรรมประจำกาย ยุวพุทธฯ
9 สิงหาคม 2559
1379
4,223 1657-ทำกรรมฐานฝึกจิต ยุวพุทธฯ
9 สิงหาคม 2559
1292
4,222 1656-หลักการปฏิบัติที่ครอบคลุมครบถ้วน ยุวพุทธฯ
9 สิงหาคม 2559
1384
4,221 042-ความเข้าใจเรื่องกรรม21 วิธีลดบรรเทาผลกรรม1
8 สิงหาคม 2559
2226
4,220 198-โอกาสแห่งการประพฤติพรหมจรรย์
7 สิงหาคม 2559
1586
4,219 197-ธรรมน่าอัศจรรย์ของนันทมาตาอุบาสิกา7อย่าง
7 สิงหาคม 2559
1611
4,218 196-บุคคลมีกำลังต่างกัน8แบบ
7 สิงหาคม 2559
1577
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ