ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 518 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 838 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 604 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,264 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 873 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 912 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,367 826-พระไตรปิฎกศึกษา3(2) ลักษณะพิเศษของแต่ละปิฎก
30 มิถุนายน 2566
12
8,366 825-พระไตรปิฎกศึกษา3(1) อธิบายการจัดหมวดหมู่คำสอน
30 มิถุนายน 2566
17
8,365 824-ธัมมสังคณี8 วิธีแสดงธรรมในอัตถกถากัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
9
8,364 823-ธัมมสังคณี7 วิธีแสดงธรรมในนิกเขปกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
9
8,363 822-ธัมมสังคณี6 จำแนกรูปในรูปกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
14
8,362 821-ธัมมสังคณี5 จำแนกสภาวธรรมในจิตตุปปาทกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
12
8,361 820-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(2) โพธิปักขิยธรรมกับจิต
23 มิถุนายน 2566
21
8,360 819-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(1) สงเคราะห์สภาวะลงโพธิขิยธรรม
23 มิถุนายน 2566
25
8,359 818-อริยสัจวิเคราะห์2(3) วิเคราะห์โดยสุญญตะและสภาคะ
23 มิถุนายน 2566
14
8,358 817-อริยสัจวิเคราะห์2(2) วิเคราะห์โดยกิจแห่งญาณ
23 มิถุนายน 2566
20
8,357 816-อริยสัจวิเคราะห์2(1) วิเคราะห์โดยไม่หย่อนไม่ยิ่งและลำดับ
23 มิถุนายน 2566
17
8,356 815-พระไตรปิฎกศึกษา2(2) การจัดหมวดหมู่คำสอน7แบบ
23 มิถุนายน 2566
21
8,355 814-พระไตรปิฎกศึกษา2(1) การสังคายนา3ครั้ง
23 มิถุนายน 2566
23
8,354 813-ปรมัตถธรรม1(2) ความหมายและลักษณะปรมัตถธรรม
22 มิถุนายน 2566
26
8,353 812-ปรมัตถธรรม1(1) รายละเอียดรายวิชา
22 มิถุนายน 2566
19
8,352 811-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(2) ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
22 มิถุนายน 2566
12
8,351 810-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชา
22 มิถุนายน 2566
11
8,350 2854-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2566
46
8,349 2853-มรรค4ละสังโยขน์10 ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2566
60
8,348 2852-สรุปอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
45
8,347 2851-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
69
8,346 2850-ความหมายอริยสัจ ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
48
8,345 2849-อริยสัจ4และญาณในอริยสัจ ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
89
8,344 2848-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
61
8,343 2847-เหตุเกิดและเหตุดดับของขันธ์ ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
38
8,342 2846-กระบวนธรรมเกิดกองทุกข์ ยุวพุทธฯ
23 มิถุนายน 2566
39
8,341 2845-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
23 มิถุนายน 2566
51
8,340 2844-วิธีรู้ชัดนิวรณ์5ประเด็น ยุวพุทธฯ
23 มิถุนายน 2566
30
8,339 2843-จำแนกขันธ์5 ยุวพุทธฯ
22 มิถุนายน 2566
47
8,338 2842-แจกแจงสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
22 มิถุนายน 2566
30
8,337 2841-หลักการปัญญาเพื่อเห็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
21 มิถุนายน 2566
44
8,336 2840-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
21 มิถุนายน 2566
53
8,335 809-ธัมมสังคณี4(3) ธรรม17หมวดและเยวาปนกะ
21 มิถุนายน 2566
29
8,334 808-ธัมมสังคณี4(2) ธัมมววัฏฐานวาระจิตดวงที่1
21 มิถุนายน 2566
27
8,333 807-ธัมมสังคณี4(1) โครงสร้างจิตตุปปาทกัณฑ์
21 มิถุนายน 2566
17
8,332 806-ธัมมสังคณี3(2) อธิบายเหตุทุกะ
21 มิถุนายน 2566
10
8,331 805-ธัมมสังคณี3(1) อธิบายวิปากติกะ
21 มิถุนายน 2566
15
8,330 2839-ฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
21 มิถุนายน 2566
40
8,329 2838-ธรรมอุปการะการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
20 มิถุนายน 2566
43
8,328 2837-ส่งจิตไปในกาย18วิธี ยุวพุทธฯ
20 มิถุนายน 2566
44
8,327 2836-เป้าหมายและหลักปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
20 มิถุนายน 2566
35
8,326 804-ธาตุกถา1(4) นิทเทสวิธีเขียนธาตุกถา
19 มิถุนายน 2566
12
8,325 803-ธาตุกถา1(3) โครงสร้างและอุทเทส
19 มิถุนายน 2566
14
8,324 802-ธาตุกถา1(2) ความหมายและความเป็นมาอภิธรรม
19 มิถุนายน 2566
14
8,323 801-ธาตุกถา1(1) รายละเอียดรายวิชา
19 มิถุนายน 2566
12
8,322 137-อํ.ทสก.อัปปมาทสูตร อุปมาความไม่ประมาท10อย่าง
18 มิถุนายน 2566
46
8,321 136-อํ.ฉกฺก.อัปปมาทสูตร อุปมาความไม่ประมาท6อย่าง
18 มิถุนายน 2566
27
8,320 135-อํ.จตุกฺก.อารักขสูตร มีสติรักษาใจในฐานะ4
18 มิถุนายน 2566
26
8,319 134-อํ.จตุกฺก.อัปปมาทสูตร ละธรรม4บำเพ็ญธรรม4
18 มิถุนายน 2566
24
8,318 133-สํ.สคาถ.ทุติยอัปปมาทสูตร มีกัลยาณมิตรอาศัยความไม่ประมาทอยู่
18 มิถุนายน 2566
26
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ