ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,857 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,207 1002-การพิจารณาอสัมโมหะในสัมปชัญญบรรพ
16 กันยายน 2564
82
7,206 1001-ขุ.ธ.ปิยวรรค6 ความโศกเกิดจากตัณหา
16 กันยายน 2564
68
7,205 1000-ขุ.ธ.ปิยวรรค5 ความโศกเกิดจากกาม
16 กันยายน 2564
58
7,204 999-ขุ.ธ.ปิยวรรค4 ความโศกเกิดจากความยินดี
16 กันยายน 2564
51
7,203 998-ขุ.ธ.ปิยวรรค3 ความโศกเกิดจากความรัก
16 กันยายน 2564
56
7,202 997-ขุ.ธ.ปิยวรรค2 ความโศกเกิดจากสิ่งเป็นที่รัก
16 กันยายน 2564
66
7,201 543-พระไตรปิฎกศึกษา6 เนื้อหาโดยย่อพระไตรปิฎก
17 กันยายน 2564
47
7,200 542-ยมกปาลิ11 สรุปขันธยมก ปวัตติวาระ
15 กันยายน 2564
28
7,199 541-วิภังคปาลิ5 การแสดงสัจจวิภังค์
15 กันยายน 2564
33
7,198 150-ธรรมปฏิบัติ97 อันตรายของสมาธิ8และอุปการของสมาธิ8
13 กันยายน 2564
110
7,197 540-ปุคคลปัญญัตติ1 ความหมายบัญญัติ6ประการ
13 กันยายน 2564
36
7,196 285-พระอานนท์เถระ; ข้อธรรมนำปฏิบัติ
12 กันยายน 2564
141
7,195 2512-สงเคราะห์ธรรมภาคปฏิบัติลงในอริยมรรค
11 กันยายน 2564
143
7,194 2511-วิธีกำหนดรู้ทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
10 กันยายน 2564
169
7,193 2510-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
10 กันยายน 2564
110
7,192 2509-อริยสัจ4; ความหมาย, ญาณ12, ความว่าง
10 กันยายน 2564
106
7,191 2508-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2564
111
7,190 2507-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2564
91
7,189 2506-บาลีแสดงหลักแห่งสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2564
65
7,188 2505-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2564
124
7,187 2504-ปัญญาในการทำสมาธิ ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2564
118
7,186 539-ปรมัตถธรรม10 ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
9 กันยายน 2564
42
7,185 538-ปรมัตถธรรม9 พระนิพพาน
9 กันยายน 2564
59
7,184 537-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์10 วิเคราะห์วิปัสสนากถา
9 กันยายน 2564
48
7,183 536-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์9 วิเคราะห์สติปัฏฐานกถา
9 กันยายน 2564
42
7,182 535-ยมกปาลิ10 โครงสร้าง ขันธยมก ปวัตติวาระ
8 กันยายน 2564
22
7,181 534-วิภังคปาลิ4 วิเคราะห์การแสดงธาตุวิภังค์
8 กันยายน 2564
20
7,180 2503-ฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานให้ดี ยุวพุทธฯ
7 กันยายน 2564
90
7,179 2502-กายคตาสติหลักอันมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
7 กันยายน 2564
62
7,178 2501-ความเห็นถูกต้องในหลักการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
7 กันยายน 2564
90
7,177 533-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์10 วิเคราะห์การแสดงอายตนวิภังค์
3 กันยายน 2564
46
7,176 532-พระไตรปิฎกศึกษา4 โครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
3 กันยายน 2564
46
7,175 531-พระไตรปิฎกศึกษา3 การจัดหมวดหมูและลักษณะพิเศษ
3 กันยายน 2564
34
7,174 996-คิริมานันทสูตร2 อานาปานสติ16ขั้น
2 กันยายน 2564
158
7,173 995-การแยกสัญญาขันธ์ในธัมมานุปัสสนา
2 กันยายน 2564
130
7,172 994-ลำดับญาณ ทิฏฐิ และอานาปานสติ
2 กันยายน 2564
111
7,171 993-คิริมานันทสูตร1 สัญญา10ประการ
2 กันยายน 2564
137
7,170 531-ปรมัตถธรรม8 แสดงรูป28โดย5นัย
2 กันยายน 2564
51
7,169 530-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์8 วิเคราะห์ยุคนัทธกถา
2 กันยายน 2564
44
7,168 529-พระไตรปิฎกศึกษา2 ความหมายและประวัติความเป็นมา
2 กันยายน 2564
33
7,167 528-วิภังคปาลิ3 วิเคราะห์การแสดงอายตนวิภังค์
1 กันยายน 2564
24
7,166 527-เนตติปกรณ์10 ตัวอย่างการอธิบายตามหลักเนตติ
31 สิงหาคม 2564
24
7,165 213-สัมมสนญาณ ปัญญารวบธรรมกำหนดไตรลักษณ์
28 สิงหาคม 2564
103
7,164 212-ธัมมัฏฐิติญาณ2 เหตุผลของวัฏฏสงสารแบบ3ชาติ
28 สิงหาคม 2564
59
7,163 211-ธัมมัฏฐิติญาณ1 ปัญญารู้เหตุของสภาวธรรม
28 สิงหาคม 2564
66
7,162 210-สมาธิภาวนามยญาณ ปัญญาสัมปยุตกับสมาธิ
28 สิงหาคม 2564
79
7,161 526-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์9 วิเคราะห์การแสดงขันธวิภังค์
27 สิงหาคม 2564
29
7,160 525-พระไตรปิฎกศึกษา1 แนะนำรายวิชาและคัมภีร์
26 สิงหาคม 2564
31
7,159 524-ปรมัตถธรรม7 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
26 สิงหาคม 2564
43
7,158 523-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์7 วิเคราะห์อานาปานัสสติกถา
26 สิงหาคม 2564
54
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8857 รายการ