ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
288 002-ธรรมะสายกลาง เขาดงคศิริ พุทธคยา
23 พฤศจิกายน 2552
1906
287 001-สังเวชนียะ สถานที่กระตุ้นเตือนให้มาดูความจริง พุทธคยา อินเดีย
22 พฤศจิกายน 2552
2183
286 020-กุญแจชีวิต บรรยายที่ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
12 พฤศจิกายน 2552
2311
285 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1697
284 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1947
283 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1774
282 104-โลกายติกสูตรและติมพรุกขสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1865
281 032-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่1
10 พฤศจิกายน 2552
2551
280 076-รัฏฐปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
13 พฤศจิกายน 2552
1966
279 075-ตาลปุตตสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
9 ตุลาคม 2552
2216
278 074-ปฐมกามภูสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
2 ตุลาคม 2552
2141
277 073-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
11 กันยายน 2552
2007
276 072-อชิตมาณวกปัญหา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
4 กันยายน 2552
2062
275 071-คุหัฏฐกสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
28 สิงหาคม 2552
2202
274 070-สัลลสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
14 สิงหาคม 2552
2094
273 069-กกุธสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
31 กรกฎาคม 2552
1908
272 068-อายาจนสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
24 กรกฎาคม 2552
2092
271 067-อาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
17 กรกฎาคม 2552
2049
270 066-อุทัยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
10 กรกฎาคม 2552
2037
269 065-วิมุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
3 กรกฎาคม 2552
2215
268 064-วิสาขาสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
26 มิถุนายน 2552
2117
267 063-เวรสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
12 มิถุนายน 2552
1857
266 062-ธรรมะ 40 ประการ อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
8 พฤษภาคม 2552
1939
265 061-ปริพพาชกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
24 เมษายน 2552
2019
264 060-สาฬหสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
4 เมษายน 2552
2134
263 059-วินิพันธสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
13 มีนาคม 2552
2170
262 058-พราหมณสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มีนาคม 2552
2098
261 057-ปัตตกัมมสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
20 กุมภาพันธ์ 2552
2000
260 056-ทุติยอัสสุตวตาสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
13 กุมภาพันธ์ 2552
2019
259 055-ผัคคุณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
6 กุมภาพันธ์ 2552
2086
258 054-ปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
30 มกราคม 2552
1832
257 053-จุนทิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 มกราคม 2552
1985
256 052-ทูตสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
9 มกราคม 2552
2006
255 051-เทวทหสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
26 ธันวาคม 2551
2089
254 050-โลณกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
19 ธันวาคม 2551
2036
253 049-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
5 ธันวาคม 2551
2009
252 048-ฐานสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
28 พฤศจิกายน 2551
2001
251 047-มหาลิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
7 พฤศจิกายน 2551
2035
250 046-อนุโสตสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
19 กันยายน 2551
2054
249 045-สมาธิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
4 กันยายน 2551
2096
248 044-อปริหานิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
29 สิงหาคม 2551
2001
247 043-ทุติยอานันทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
15 สิงหาคม 2551
1914
246 042-วิปัลลาสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
25 กรกฎาคม 2551
1879
245 041-ปฐมสรกานิสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
27 มิถุนายน 2551
1993
244 040-ทุติยสารีปุตตสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
13 มิถุนายน 2551
1914
243 039-ปริฬาหสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มิถุนายน 2551
1743
242 038-ปฐมเสทกสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
30 พฤษภาคม 2551
1844
241 037-จุนทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
16 พฤษภาคม 2551
2037
240 036-กายสูตร2 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
18 เมษายน 2551
1937
239 035-กายสูตร1 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
11 เมษายน 2551
1924
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ