ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,566 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
716 173-หลักการฝึกสติ อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1533
715 172-การพัฒนาตามลำดับไตรสิกขา อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1558
714 171-พัฒนาจิต พัฒนางาน อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1658
713 073-ความคิด รากฐานแห่งการสอน วัดพระนอนจีกรสีห์ฯ จ.สิงห์บุรี
22 เมษายน 2553
1735
712 072-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน บจก.ทิปโก้ฯ (มหาชน)
20 เมษายน 2553
1651
711 170-สุขโดยไม่ต้องทุกข์ พุทธธรรมสวนหลวง
11 เมษายน 2553
1653
710 169-ที่ดูอินทรีย์5 พุทธธรรมสวนหลวง
11 เมษายน 2553
1771
709 168-ละความยินดียินร้ายในโลก พุทธธรรมสวนหลวง
10 เมษายน 2553
1735
708 167-ความจริงของสิ่งทั้งปวง พุทธธรรมสวนหลวง
10 เมษายน 2553
1684
707 166-ความรู้เกี่ยวกับกรรม2 พุทธธรรมสวนหลวง
9 เมษายน 2553
1608
706 165-ความรู้เกี่ยวกับกรรม1 พุทธธรรมสวนหลวง
9 เมษายน 2553
1539
705 164-ธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ พุทธธรรมสวนหลวง
4 เมษายน 2553
1552
704 163-องค์มรรคมีสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้า พุทธธรรมสวนหลวง
8 เมษายน 2553
1644
703 071-สัมมาทิฐินำหน้า กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
7 เมษายน 2553
1834
702 002-ตามรู้..ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข
6 เมษายน 2553
2223
701 198-มหากัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
4 เมษายน 2553
1828
700 197-มหากัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
4 เมษายน 2553
2110
699 069-ทางกลับบ้านและเหตุแห่งความสำเร็จ รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1861
698 068-การอยู่กับปัจจุบันและสิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1877
697 067-ตอบปัญหาธรรมและความรู้เกี่ยวกับกรรม รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
2091
696 066-ศีล สมาธิ ปัญญา ละกิเลส รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1909
695 065-บุพพภาคมรรค รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มีนาคม 2553
1671
694 064-อัตตาตัวตนไม่มีจริง รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มีนาคม 2553
1823
693 063-ความจริงของพระอริยะเจ้า รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มีนาคม 2553
1684
692 062-อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มีนาคม 2553
2017
691 196-อนังคณสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
28 มีนาคม 2553
2010
690 195-อนังคณสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
28 มีนาคม 2553
1853
689 079-นันทนสูตรและปฐมอายุสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
26 มีนาคม 2553
2074
688 115-อริยวังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
25 มีนาคม 2553
1799
687 114-โคตมกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
25 มีนาคม 2553
1677
686 016-สิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจ
24 มีนาคม 2553
1776
685 015-ผู้สงบอย่างแท้จริง
24 มีนาคม 2553
1932
684 014-กรรมและความสิ้นกรรม
24 มีนาคม 2553
1883
683 013-ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์ ปัญญาละสังโยชน์
24 มีนาคม 2553
1922
682 012-เพียรเผากิเลส รู้ตัว และมีสติ
23 มีนาคม 2553
1713
681 011-อริยสัจ 4 ประการ
23 มีนาคม 2553
1788
680 010-จิต ความคิด และอัตตาตัวตน
23 มีนาคม 2553
2180
679 009-สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตา
23 มีนาคม 2553
2072
678 162-ปฏิบัติธรรมให้ประสบผลสำเร็จตามหลักอิทธิบาท4 วัดพุทธปัญญา
21 มีนาคม 2553
1525
677 161-ตอบปัญหาธรรมเรื่องการเห็นเกิดดับเป็นต้น วัดพุทธปัญญา
21 มีนาคม 2553
1558
676 160-ธรรมะที่ควรเจริญ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สมถะ วิปัสสนา วัดพุทธปัญญา
21 มีนาคม 2553
1706
675 056-สิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน
7 มีนาคม 2553
2173
674 055-สัมมาทิฐินำหน้า
7 มีนาคม 2553
2248
673 053-อริยมรรค หนทางอันประเสริฐ กรมศุลกากร
3 มีนาคม 2553
1891
672 194-อนังคณสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
28 กุมภาพันธ์ 2553
1903
671 193-อนังคณสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
28 กุมภาพันธ์ 2553
1820
670 113-มูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
25 กุมภาพันธ์ 2553
1935
669 112-มูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
25 กุมภาพันธ์ 2553
1755
668 191-อรณวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
21 กุมภาพันธ์ 2553
1961
667 192-อรณวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
21 กุมภาพันธ์ 2553
1956
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8566 รายการ