ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,879 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,529 1078-การพิจารณาวิบากลงสู่ทุกขสัจ
5 พฤษภาคม 2565
128
7,528 1077-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค2 ผู้ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น ย่อมไม่พ้นจากเวร
5 พฤษภาคม 2565
39
7,527 1076-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค1(2) ลาภและการบูชาเป็นอานุภาพกรรมอดีต
5 พฤษภาคม 2565
80
7,526 165-ธรรมปฏิบัติ112 นิพพานมีอยู่ มรรคต้องทำเอง
25 เมษายน 2565
219
7,525 253-อภิธัมมาวตาร2(5) มหัคคตวิบากจิต9
23 เมษายน 2565
70
7,524 252-อภิธัมมาวตาร2(4) กุศลอเหตุกวิบากจิต8
23 เมษายน 2565
64
7,523 251-อภิธัมมาวตาร2(3) กามาวจรสเหตุกกุศลวิบากจิต8
23 เมษายน 2565
60
7,522 250-อภิธัมมาวตาร2(2) โมหมูลจิต2
23 เมษายน 2565
45
7,521 249-อภิธัมมาวตาร2(1) โทสมูลจิต2
23 เมษายน 2565
62
7,520 1075-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค1 เพื่อสุขไพบูลย์ พึงละสุขเล็กน้อย
21 เมษายน 2565
87
7,519 1074-ตอบปัญหา อุบายละตัณหาเต็มรูปแบบ
21 เมษายน 2565
159
7,518 1073-ขุ.ธ.มัคควรรค12 ผู้ต้านทานไม่มี ต้องรีบชำระมรรค
21 เมษายน 2565
63
7,517 1072-ขุ.ธ.มัคควรรค11 ความตายพาเอาผู้ลุ่มหลงมัวเมาไป
21 เมษายน 2565
79
7,516 164-ธรรมปฏิบัติ111 วิธีสร้างความพอใจในการภาวนา
11 เมษายน 2565
197
7,515 1071-สํ.สคาถ.วิชราสูตร เมื่อขันธ์มีอยู่ สมมติว่าสัตว์ย่อมมี
7 เมษายน 2565
137
7,514 1070-ตอบปัญหา การละกิเลสของมรรค
7 เมษายน 2565
180
7,513 1069-สํ.สคาถ.เสลาสูตร กายนี้เกิดเพราะเหตุ ดับเพราะหมดเหตุ
7 เมษายน 2565
85
7,512 1068-สํ.สคาถ.สีสุปจาลาสูตร ไม่ชอบทิฏฐิ ชอบคำสอนพระพุทธเจ้า
7 เมษายน 2565
61
7,511 1067-สํ.สคาถ.อุปจาลาสูตร ไม่ชอบสวรรค์ ชอบนิพพาน
7 เมษายน 2565
59
7,510 300-อุทานธรรม7(5) อุเทนสูตร ความกังวลไม่มีสำหรับผู้เห็นสัจธรรม
3 เมษายน 2565
137
7,509 299-อุทานธรรม7(4) อุปปัชชันติสูตร พระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น
3 เมษายน 2565
73
7,508 298-อุทานธรรม7(3) อุปาติธาวันติสูตร ตายเหมือนแมงเม่าเข้าเปลวไฟ
3 เมษายน 2565
74
7,507 297-อุทานธรรม7(2) ตติยนานาติตถิยสูตร มัวเถียงกันไม่พ้นวัฏฏสงสาร
3 เมษายน 2565
86
7,506 296-อุทานธรรม7(1) ปฐมนานาติตถิยสูตร เถียงกันเหมือนตาบอดคลำช้าง
3 เมษายน 2565
80
7,505 163-ธรรมปฏิบัติ110 มีหลักรักษาจิตและมองความจริง
31 มีนาคม 2565
187
7,504 248-อภิธัมมาวตาร1(9) โลภมูลจิต8
26 มีนาคม 2565
95
7,503 247-อภิธัมมาวตาร1(8) โลกุตตรกุศลจิต4หรือ20
26 มีนาคม 2565
63
7,502 246-อภิธัมมาวตาร1(7) อรูปาวจรกุศลจิต4
26 มีนาคม 2565
51
7,501 245-อภิธัมมาวตาร1(6) รูปาวจรกุศลจิต5
26 มีนาคม 2565
51
7,500 244-อภิธัมมาวตาร1(5) มหากุศลจิตในบุญกิริยาวัตถุ10
26 มีนาคม 2565
83
7,499 243-อภิธัมมาวตาร1(4) กามาวจรกุศลจิต8
26 มีนาคม 2565
63
7,498 242-อภิธัมมาวตาร1(3) คำจำกัดความของกุศล
26 มีนาคม 2565
74
7,497 241-อภิธัมมาวตาร1(2) คำจำกัดความของจิต
26 มีนาคม 2565
89
7,496 240-อภิธัมมาวตาร1(1) คำเริ่มต้นคัมภีร์
26 มีนาคม 2565
74
7,495 1066-สํ.สคาถ.จาลาสูตร ไม่ชอบใจความเกิดเพราะมีทุกข์
17 มีนาคม 2565
132
7,494 1065-สํ.สคาถ.อุปปลวัณณาสูตร อยู่คนเดียวก็ไม่มีความกลัว
17 มีนาคม 2565
95
7,493 1064-ความไม่ประมาทเป็นที่รวมกุศลธรรมทั้งปวง
17 มีนาคม 2565
119
7,492 1063-สํ.สคาถ.วิชยาสูตร พระอรหันต์ไม่มีความต้องการกาม
17 มีนาคม 2565
58
7,491 1062-สํ.สคาถ.กิสาโคตมีสูตร ลูกและผู้ชายตายเหมือนกัน
17 มีนาคม 2565
62
7,490 1061-สํ.สคาถ.โสมาสูตร การบรรลุธรรมไม่เกี่ยกับเพศ
17 มีนาคม 2565
53
7,489 1060-สํ.สคาถ.อาฬวิกาสูตร นิพพานมีอยู่จริง
17 มีนาคม 2565
87
7,488 1776-อภิธัมมัตถสังคหะ6 ตอนที่1 รูปสมุทเทส วิภาค และสมุฏฐานนัย
15 มีนาคม 2565
75
7,487 162-ธรรมปฏิบัติ109 หลักมั่นคงป้องกันความผิดพลาด
14 มีนาคม 2565
124
7,486 1775-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่4 สังคหนัยยกจิตเป็นประธาน
9 มีนาคม 2565
71
7,485 111-ภาวนา34 มีสติตั้งหลักและมองมุมสัมมาทิฏฐิ
4 มีนาคม 2565
204
7,484 1059-ขุ.ธ.มัคควรรค10 คนพาลไม่รู้อันตรายของชีวิต
3 มีนาคม 2565
102
7,483 1058-วิธีอบรมจิตให้เหนือเจตนา
3 มีนาคม 2565
221
7,482 1057-ขุ.ธ.มัคควรรค9 จงเพิ่มพูนสันติมรรคเท่านั้น
3 มีนาคม 2565
62
7,481 1056-ขุ.ธ.มัคควรรค8 จงตัดกิเลสดุจป่าอย่าตัดต้นไม้
3 มีนาคม 2565
72
7,480 1174-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่3 สัมปโยคนัยยกเจตสิกเป็นประธาน
2 มีนาคม 2565
53
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8879 รายการ