ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,648 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,248 321-มหาหัตถิปโทปมสูตร1 กุศลทั้งปวงนับลงในอริยสัจ4
27 พฤษภาคม 2566
42
8,247 1202-วิธีรู้เพื่อให้เกิดอริยมรรค
25 พฤษภาคม 2566
122
8,246 1201-ไม่รู้อริยสัจ4จึงปรุงอภิสังขาร3
25 พฤษภาคม 2566
86
8,245 1200-สรุปเนื้อหาคัมภีร์ธรรมบท
25 พฤษภาคม 2566
37
8,244 1199-ขุ.ธ.พราหมณวรรค40 ผู้รู้ภพถึงความสิ้นชาติเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
26
8,243 1198-ขุ.ธ.พราหมณวรรค39 ผู้องอาจชนะกิเลสแล้วเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
24
8,242 1197-ขุ.ธ.พราหมณวรรค38 ผู้ไม่กังวลในขันธ์ทั้ง3กาลเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
26
8,241 188-ธรรมปฏิบัติ135 อดทนต่อสิ่งเกิดดับ
22 พฤษภาคม 2566
135
8,240 2816-สรุปธรรมเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ มูลนิธิมายาโคตมี
21 พฤษภาคม 2566
88
8,239 2815-ตอบปัญหาธรรม5 มูลนิธิมายาโคตมี
21 พฤษภาคม 2566
77
8,238 2814-มุมมมองสัมมาทิฏฐินำเข้าสู่อริยมรรค
20 พฤษภาคม 2566
61
8,237 2813-อริยมรรคทำให้เกิดญาณในอริยสัจ4
20 พฤษภาคม 2566
96
8,236 2812-ตอบปัญหาธรรม4 มูลนิธิมายาโคตมี
20 พฤษภาคม 2566
50
8,235 2811-ขันธ์5พร้อมเหตุเกิดและเหตุดับ
20 พฤษภาคม 2566
60
8,234 2810-ตอบปัญหาธรรม3 มูลนิธิมายาโคตมี
20 พฤษภาคม 2566
41
8,233 2809-วิธีปฏิบัติดูนิวรณ์ มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
55
8,232 2808-วิธีปฏิบัติดูจิต มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
46
8,231 2807-ตอบปัญหาธรรม2 มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
37
8,230 2806-วิธีทำอริยมรรคให้เกิด21แบบ มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
38
8,229 2805-ตอบปัญหาธรรม1 มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
56
8,228 2804-อาศัยมรรคประจำ3ทำสติปัฏฐาน4 มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
37
8,227 2803-อนุธรรม5และสัมปชัญญะ4 มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
36
8,226 2802-มีสรณะ พื้นฐานดี ทำกายคตาสติ มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
38
8,225 2801-ปฏิบัติธรรม มรรค ผล นิพพาน มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
40
8,224 2800-อาศัยพระพุทธเจ้านำสู่มัคคภาวนา อาศรมมาตา
17 พฤษภาคม 2566
60
8,223 2799-มัคคสัมมาทิฏฐิในชีวิตประจำวัน อาศรมมาตา
17 พฤษภาคม 2566
53
8,222 2798-ธัมมจักรและญาณในอริยสัจ4 อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2566
57
8,221 2797-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2566
38
8,220 2796-รู้จักสักกายทิฏฐิ อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2566
31
8,219 2795-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือขันธ์5 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
58
8,218 2794-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
56
8,217 2793-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
37
8,216 2792-วิธีเห็นกาย เวทนา และจิต อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
38
8,215 2791-ทำมรรคให้เกิดด้วยสติปัฏฐาน21หมวด อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2566
30
8,214 2790-เริ่มมัคคภาวนาด้วยสติปัฏฐาน อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2566
45
8,213 2789-ที่อาศัย สรณะ สติ สัมปชัญญะ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2566
53
8,212 2788-มูลกัมมัฏฐาน อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2566
40
8,211 2787-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2566
48
8,210 785-วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก12(2) แนววิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก
13 พฤษภาคม 2566
29
8,209 784-วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก12(1) มรรค ละ กิเลส
13 พฤษภาคม 2566
30
8,208 783-วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก11(3) ทัสสนมรรค กับ ภาวนามรรค
13 พฤษภาคม 2566
21
8,207 782-วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก11(2) สงเคราะห์ธรรมปฏิบัติ
13 พฤษภาคม 2566
24
8,206 781-วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก11(1) หลักปฏิบัติเพื่อความสิ้นอาสวะ
13 พฤษภาคม 2566
32
8,205 1196-ขุ.ธ.พราหมณวรรค37 ผู้รู้แจ้งจุติอุบัติไม่ติดข้องเป็นพราหมณ์.mp3
11 พฤษภาคม 2566
45
8,204 1195-ขุ.ธ.พราหมณวรรค36 ผู้ละความยินดีและไม่ยินดีเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
33
8,203 1194-ขุ.ธ.พราหมณวรรค35 ผู้ละโยคะมนุษย์และทิพย์เป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
8,202 1193-วิธีพิจารณารูปสัตตกะกับอรูปสัตตกะ
11 พฤษภาคม 2566
57
8,201 1192-ขุ.ธ.พราหมณวรรค34 ผู้สิ้นตัณหาในภพเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
8,200 1191-ขุ.ธ.พราหมณวรรค33 ผู้ละตัณหาไม่มีเรือนบวชเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
8,199 1190-ขุ.ธ.พราหมณวรรค32 ผู้ละกามไม่มีเรือนบวชเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8648 รายการ