ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,657 123-อานาปานสติ13 สมาธิญาณ24วิปัสสนาญาณ72เป็นต้น
6 ตุลาคม 2563
153
6,656 298-ตอบปัญหาธรรม
4 ตุลาคม 2563
183
6,655 297-อํ.สตฺตก.อรักเขยยสูตร พระตถาคตไม่ต้องรักษา4ไม่ถูกตำหนิ3ฐานะ
4 ตุลาคม 2563
81
6,654 296-อํ.สตฺตก.อัพยากตสูตร หมดความสงสัยเพราะรู้ชัดอริยสัจแห่งทิฏฐิ
4 ตุลาคม 2563
133
6,653 105-ภาวนา28 ทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตและเป็นสัจจะ
2 ตุลาคม 2563
214
6,652 400-ปรมัตถธรรม12 ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
2 ตุลาคม 2563
97
6,651 891-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค8 พหุภัณฑิกภิกขุวัตถุ ภิกษุผู้สะสมสิ่งของมาก
1 ตุลาคม 2563
88
6,650 890-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค7(2) มหาโมคคัลลานเถรวัตถุ(ต่อ) บุพพกรรม
1 ตุลาคม 2563
88
6,649 889-ตอบปัญหาธรรมขันธ์5ไม่หายไปจากโลก
1 ตุลาคม 2563
243
6,648 888-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค7(1) มหาโมคคัลลานเถรวัตถุ พระโมคคัลลานะปรินิพพาน
1 ตุลาคม 2563
98
6,647 887-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค6 อชครเปตวัตถุ เปรตได้รับเศษกรรมที่ตนทำ
1 ตุลาคม 2563
86
6,646 886-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค5 อุโปสถิกอิตถีวัตถุ หญิงรักษาอุโบสถหวังวัฏฏะ
1 ตุลาคม 2563
99
6,645 399-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์11 โครงสร้างและเนื้อหาปุคคลปัญญัตติ
30 กันยายน 2563
43
6,644 398-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก1 วิเคราะห์ภาพรวมคัมภีร์
30 กันยายน 2563
64
6,643 131-ธรรมปฏิบัติ78 วิธีพิจารณาทุกข์สามัญ=ทุกข์&โทมนัส
28 กันยาย 2563
175
6,642 259-พระมหากัจจายนะเถระ3 ร่วมภาวนาและตอบปัญหาธรรม
9 สิงหาคม 2563
123
6,641 258-พระมหากัจจายนะเถระ2 แนวอธิบายอริยสัจตามแนวเทสนาหาระ
9 สิงหาคม 2563
114
6,640 257-พระมหากัจจายนะเถระ1 ประวัติ ปฏิปทาและคติธรรม
9 สิงหาคม 2563
131
6,639 2395-เบื้องต้นและศูนย์รวมของกุศลธรรมทั้งหลาย
27 กันยายน 2563
125
6,638 2394-สรุปรวมองค์มรรค8ลงเป็นขันธ์3 ยุวพุทธฯ
27 กันยายน 2563
141
6,637 2393-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
26 กันยายน 2563
147
6,636 2392-ฝึกสัมมาทิฏฐิในชีวิตประจำวัน ยุวพุทธฯ
26 กันยายน 2563
147
6,635 2391-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 กันยายน 2563
132
6,634 2390-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 กันยายน 2563
106
6,633 2389-ตั้งใจ ใส่ใจ และประกอบปัญญาในการฝึกสติ
25 กันยายน 2563
103
6,632 2388-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข คอร์สเจ้าภาพยุวพุทธฯ
25 กันยายน 2563
90
6,631 397-ปรมัตถธรรม11 นิพพาน
25 กันยายน 2563
97
6,630 1148-หลงเพื่อรู้ ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อ.ปากช่อง
24 กันยายน 2563
188
6,629 043-มัคคภาวนา3 ความรู้ที่เป็นฐานรองรับการภาวนา
22 กันยายน 2563
117
6,628 175-สุตมยญาณ9 ลักษณะของสัจจะข้อละ4เป็นต้น
19 กันยายน 2563
154
6,627 174-สุตมยญาณ8 ลักษณะธรรมในจิตอารมณ์เดียวเป็นต้น
19 กันยายน 2563
154
6,626 145-วิปัสสนา10 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน2
18 กันยายน 2563
166
6,625 396-ปรมัตถธรรม10 การแสดงรูปในหลายแง่มุม
18 กันยายน 2563
88
6,624 885-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค4 เรื่องท่านพระโกณฑธานเถระ
17 กันยายน 2563
115
6,623 884-วิธีการปฏิบัติธรรมให้เป็นมรรค
17 กันยายน 2563
214
6,622 883-อารมณ์ของรูปฌานและอรูปฌาน
17 กันยายน 2563
165
6,621 882-วิธีการละทุจริต3
17 กันยายน 2563
144
6,620 881-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค3 เรื่องเด็กตีงูเพราะกลัวงูกัด
17 กันยายน 2563
107
6,619 880-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค2 เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์เงื้อมือขู่พระ
17 กันยายน 2563
73
6,618 879-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค1 เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ทำร้ายพระ
17 กันยายน 2563
92
6,617 122-อานาปานสติ12 เห็นความสละคืน คือจิตสละสังขารแล่นไปนิพพาน
15 กันยายน 2563
226
6,616 130-ธรรมปฏิบัติ77 ความเสื่อม5อย่างทำให้เกิดโสกะเป็นต้น
14 กันยายน 2563
187
6,615 2387-ตอบปัญหาธรรม บ้านจิตสบาย
13 กันยายน 2563
210
6,614 2386-ธรรมอันเป็นที่เกิดของตัณหา60อย่าง บ้านจิตสบาย
13 กันยายน 2563
147
6,613 2385-กุศลธรรมรวมลงในความไม่ประมาท บ้านจิตสบาย
13 กันยายน 2563
126
6,612 2384-ปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เป็นมรรค บ้านจิตสบาย
13 กันยายน 2563
204
6,611 395-ปรมัตถธรรม9 รูป28 แสดงโดย5นัย
11 กันยายน 2563
68
6,610 394-อริยสัจวิเคราะห์10 อริยสัจ&วิปัสสนาภาวนา
11 กันยายน 2563
115
6,609 393-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์10 โครงสร้างและเนื้อหาปัฏฐานปาลิ
11 กันยายน 2563
54
6,608 2383-ธรรม3ระดับและโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
12 กันยายน 2563
99
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ