ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 280 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,807 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,598 210-ลักษณะผู้มีความเพียรต่อเนื่องในอิริยาบถ4
19 มีนาคม 2560
1680
4,597 090-พุทธานุสสติ14 อธิบายคำว่าตถาคต2
17 มีนาคม 2560
1791
4,596 089-พุทธานุสสติ13 อธิบายคำว่าตถาคต1
17 มีนาคม 2560
1963
4,595 928-สติสมาธิเพื่อความสงบและลดความฟุ้งซ่าน บ.น้ำตาลมิตรผล
16 มีนาคม 2560
1504
4,594 606-ขุ.อิติ11 ลักษณะผู้เกียจคร้านกับผู้ปรารภความเพียร
16 มีนาคม 2560
1257
4,593 605-ตอบปัญหาธรรม
16 มีนาคม 2560
1438
4,592 604-ขุ.อิติ10 อุปมาบุรุษถูกกระแสน้ำพัดตกลงไป
16 มีนาคม 2560
1329
4,591 603-ขุ.อิติ9 ลักษณะภิกษุผู้ไม่เป็นพุทธมามกะ
16 มีนาคม 2560
1304
4,590 112-ญาณปัญญา3รอบในอริยสัจ4 สารนาถ พาราณสี
12 มีนาคม 2560
1646
4,589 111-บารมีธรรมทำให้เป็นพระพุทธะ สวนลุมพินี เนปาล
11 มีนาคม 2560
1651
4,588 110-ไม่ทำ ขาดสูญ รังเกียจ กำจัดและเผาพลาญแบบพุทธ ปรินิพพานสถูป
10 มีนาคม 2560
1711
4,587 109-ความเห็นตรงถูกต้องนำมาก่อน รร.Royal Residency กุสินารา
9 มีนาคม 2560
1533
4,586 108-ผู้อาจบรรลุธรรมและลักษณะของธรรมวินัย สถูปเมืองเวสาลี
9 มีนาคม 2560
1599
4,585 107-โลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนเป็นต้น รร.Vaishali Residency
8 มีนาคม 2560
1634
4,584 106-สาสนธรรมแบบแผนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย วัดเวฬุวัน
7 มีนาคม 2560
1376
4,583 105-ฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เจดีย์พุทธคยา
7 มีนาคม 2560
1494
4,582 104-พระธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นใดยิ่งไปกว่า สารนาถ พาราณสี
3 มีนาคม 2560
1657
4,581 103-คำสอนกัมมวาท กิริยวาท และวิริยวาท วัดเชตวัน สาวัตถี
1 มีนาคม 2560
1591
4,580 102-ข้อธรรม4อย่างในที่ดับขันธปรินิพพาน กุสินารา
27 กุมภาพันธ์ 2560
1856
4,579 101-ตอบปัญหาเรื่องบุญกับกุศล รร.Vaishali Residency
26 กุมภาพันธ์ 2560
1791
4,578 100-ประตูทางออกคืออริยมรรคมีองค์8 กูฏาคารศาลา เวสาลี
26 กุมภาพันธ์ 2560
1647
4,577 099-ความเป็นมาและขยายความโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
25 กุมภาพันธ์ 2560
1484
4,576 098-ธรรมที่ทรงแสดง; อริยสัจ4 รร.royal residency
24 กุมภาพันธ์ 2560
1577
4,575 097-ธรรมที่ตรัสรู้; ปฏิจจสมุปบาทกับนิพพาน เจดีย์พุทธคยา
24 กุมภาพันธ์ 2560
1487
4,574 007-สัมมาทิฏฐินำชีวิต7 สัมมาทิฏฐิที่เป็นผ่ายบุญ10อย่าง
21 กุมภาพันธ์ 2560
1708
4,573 055-ธรรมปฏิบัติ2 ความไม่ประมาท, ตั้งใจและใส่ใจ
20 กุมภาพันธ์ 2560
1653
4,572 149-ยมก14 สัจจยมก ตอนที่2
15 กุมภาพันธ์ 2560
1348
4,571 088-พุทธานุสสติ12 วิธีเจริญพุทธานุสสติ6
17 กุมภาพันธ์ 2560
1923
4,570 087-พุทธานุสสติ11 วิธีเจริญพุทธานุสสติ5
17 กุมภาพันธ์ 2560
1916
4,569 602-ขุ.อิติ8 ฆราวาสกับพระภิกษุอาศัยกันและกัน
16 กุมภาพันธ์ 2560
1320
4,568 601-ตอบปัญหาธรรมไม่เพ่งไม่เผลอ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1556
4,567 600-ขุ.อิติ7 พรหม, บุรพเทพ, บุรพาจารย์, อาหุเนยยะ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1183
4,566 1791-มีจิตเลื่อมใสในสิ่งเลิศและมีพื้นฐานที่ดี ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2560
1277
4,565 1790-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2560
1316
4,564 1789-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1357
4,563 1788-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1347
4,562 1787-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1349
4,561 1786-สัจจะของพระอริยะ ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2560
1413
4,560 1785-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2560
1304
4,559 1784-การเห็นธรรมในธรรม ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2560
1205
4,558 1783-เห็นบ่อยๆ เนืองๆ แบบสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1205
4,557 1782-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1362
4,556 1781-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1328
4,555 1780-ฝึกปฏิบัติธรรมฝ่ายปัญญา ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1237
4,554 1779-จากสติสัมปชัญญะไปสู่ปีติและสมาธิ ยุวพุทธฯ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1366
4,553 1778-ใส่ใจถูกต้องแยบคายให้เกิดสติสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1238
4,552 1777-ประตูสู่อิสรภาพ ยุวพุทธฯ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1146
4,551 1776-การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บกพร่อง รร.เฟลิกซ์ฯ
12 กุมภาพันธ์ 2560
1319
4,550 1775-ตอบปัญหาธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
12 กุมภาพันธ์ 2560
1283
4,549 1774-ความเห็นตรงถูกต้องตามเป็นจริง รร.เฟลิกซ์ฯ
12 กุมภาพันธ์ 2560
1175
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ