ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 47 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 579 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 780 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,085 170-เทคนิคการฝึกสติและตอบปัญหาธรรม บ้านคุณอรวรรณ
5 พฤษภาคม 2554
2192
1,084 169-ความเข้าใจเรื่องธรรมะ บ้านคุณอรวรรณ
5 พฤษภาคม 2554
1959
1,083 007-กรรม ตอนที่1
2 พฤษภาคม 2554
2108
1,082 141-พหุธาตกุสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
28 เมษายน 2554
1792
1,081 140-พหุธาตุกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
28 เมษายน 2554
1761
1,080 013-สมาธิภาวนา 4 แบบ
26 เมษายน 2554
3087
1,079 239-ปัญจัตตยสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่5
23 เมษายน 2554
2342
1,078 238-ปัญจัตตยสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
23 เมษายน 2554
2129
1,077 007-มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่7 ธัมมานุปัสสนา หมวดนิวรณ์ 5
22 เมษายน 2554
2219
1,076 007-ภพชาติ
20 เมษายน 2554
2459
1,075 237-ปัญจัตตยสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
17 เมษายน 2554
2121
1,074 236-ปัญจัตตยสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
17 เมษายน 2554
2009
1,073 090-มหาสุญญตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
13 เมษายน 2554
2557
1,072 042-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่2
12 เมษายน 2554
2309
1,071 165-ตอบปัญหาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4 เมษายน 2554
2006
1,070 164-รู้ใจไกลทุกข์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
8 เมษายน 2554
2130
1,069 077-ตัววัดผลการปฏิบัติธรรม
3 เมษายน 2554
2507
1,068 076-ผู้อยู่ในธรรม
3 เมษายน 2554
2182
1,067 089-ปาราสริยเถรคาถา ขุททกนิกาย เถรคาถา
1 เมษายน 2554
2225
1,066 139-พหุธาตุกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
31 มีนาคม 2554
1834
1,065 138-พหุธาตุกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
31 มีนาคม 2554
1830
1,064 330-ดำเนินชีวิตตามกรอบอริยมรรค วัดเขาถ้ำประทุน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
27 มีนาคม 2554
1654
1,063 329-ตอบคำถามเรื่องไม่อยากฝัน วัดเขาถ้ำประทุน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
27 มีนาคม 2554
1689
1,062 328-ดูความคิด วัดเขาถ้ำประทุน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
27 มีนาคม 2554
2262
1,061 327-รู้สักว่าเป็นกาย เวทนา จิต ธรรม วัดเขาถ้ำประทุน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
27 มีนาคม 2554
1634
1,060 326-ทำกรรมฐานเพื่อรู้ธรรม วัดเขาถ้ำประทุน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
25 มีนาคม 2554
1576
1,059 325-หลักในการปฏิบัติธรรม วัดเขาถ้ำประทุน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
25 มีนาคม 2554
1680
1,058 163-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า พาให้ถึงความสิ้นทุกข์ บจก.ฟิลไทย
21 มีนาคม 2554
2044
1,057 235-ปัญจัตตยสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
20 มีนาคม 2554
2196
1,056 234-เกสปุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตอนที่3
20 มีนาคม 2554
2011
1,055 162-ธรรมะในชีวิตประจำวัน บจก.อุตสาหกรรมตราอูฐ จ.สมุทรสาคร
18 มีนาคม 2554
1994
1,054 012-ความเห็นของเทวดา กับ พระพุทธเจ้า
15 มีนาคม 2554
2009
1,053 160-อยู่ด้วยความรู้ Brookside Valley Resort จ.ระยอง
14 มีนาคม 2554
1890
1,052 006-มหาสติปัฏฐานสูตร จิตตานุปัสสนา
11 มีนาคม 2554
2111
1,051 041-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
8 มีนาคม 2554
2767
1,050 006-อริยมรรคมีองค์8
7 มีนาคม 2554
1812
1,049 075-ข้อกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ผุดเกิดเป็นต้น ตอนที่2
6 มีนาคม 2554
1903
1,048 074-ข้อกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ผุดเกิดเป็นต้น ตอนที่1
6 มีนาคม 2554
2077
1,047 005-ภพชาติ
5 มีนาคม 2554
2191
1,046 004-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า พาให้ถึงความสิ้นทุกข์1
30 มกราคม 2554
2005
1,045 028-ธรรมะสายกลาง ธัมเมกขสถูป สารนาถ พาราณสี
3 มีนาคม 2554
1885
1,044 027-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
2 มีนาคม 2554
2012
1,043 026-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
1 มีนาคม 2554
2187
1,042 025-การใช้ชีวิตอย่างมีหลัก มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา
1 มีนาคม 2554
1943
1,041 024-ธรรมะปรากฏชื่อว่าไม่ประมาท ปรินิพพานสถูป กุสินารา
1 มีนาคม 2554
1872
1,040 023-ผู้เลิศที่สุดในโลก สวนลุมพินี เนปาล
28 กุมภาพันธ์ 2554
1906
1,039 022-สัจจะของพระอริยะ ลุมพินี เนปาล
27 กุมภาพันธ์ 2554
2058
1,038 021-ขันติเป็นตบะอันยอดเยี่ยม วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
1945
1,037 020-แก่นแห่งธรรมทั้งหลาย นาลันทา ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
2005
1,036 019-เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
1963
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ