ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,188 2505-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2564
124
7,187 2504-ปัญญาในการทำสมาธิ ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2564
115
7,186 539-ปรมัตถธรรม10 ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
9 กันยายน 2564
42
7,185 538-ปรมัตถธรรม9 พระนิพพาน
9 กันยายน 2564
58
7,184 537-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์10 วิเคราะห์วิปัสสนากถา
9 กันยายน 2564
48
7,183 536-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์9 วิเคราะห์สติปัฏฐานกถา
9 กันยายน 2564
42
7,182 535-ยมกปาลิ10 โครงสร้าง ขันธยมก ปวัตติวาระ
8 กันยายน 2564
22
7,181 534-วิภังคปาลิ4 วิเคราะห์การแสดงธาตุวิภังค์
8 กันยายน 2564
20
7,180 2503-ฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานให้ดี ยุวพุทธฯ
7 กันยายน 2564
89
7,179 2502-กายคตาสติหลักอันมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
7 กันยายน 2564
62
7,178 2501-ความเห็นถูกต้องในหลักการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
7 กันยายน 2564
90
7,177 533-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์10 วิเคราะห์การแสดงอายตนวิภังค์
3 กันยายน 2564
45
7,176 532-พระไตรปิฎกศึกษา4 โครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
3 กันยายน 2564
46
7,175 531-พระไตรปิฎกศึกษา3 การจัดหมวดหมูและลักษณะพิเศษ
3 กันยายน 2564
34
7,174 996-คิริมานันทสูตร2 อานาปานสติ16ขั้น
2 กันยายน 2564
155
7,173 995-การแยกสัญญาขันธ์ในธัมมานุปัสสนา
2 กันยายน 2564
128
7,172 994-ลำดับญาณ ทิฏฐิ และอานาปานสติ
2 กันยายน 2564
111
7,171 993-คิริมานันทสูตร1 สัญญา10ประการ
2 กันยายน 2564
136
7,170 531-ปรมัตถธรรม8 แสดงรูป28โดย5นัย
2 กันยายน 2564
51
7,169 530-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์8 วิเคราะห์ยุคนัทธกถา
2 กันยายน 2564
44
7,168 529-พระไตรปิฎกศึกษา2 ความหมายและประวัติความเป็นมา
2 กันยายน 2564
33
7,167 528-วิภังคปาลิ3 วิเคราะห์การแสดงอายตนวิภังค์
1 กันยายน 2564
24
7,166 527-เนตติปกรณ์10 ตัวอย่างการอธิบายตามหลักเนตติ
31 สิงหาคม 2564
24
7,165 213-สัมมสนญาณ ปัญญารวบธรรมกำหนดไตรลักษณ์
28 สิงหาคม 2564
101
7,164 212-ธัมมัฏฐิติญาณ2 เหตุผลของวัฏฏสงสารแบบ3ชาติ
28 สิงหาคม 2564
59
7,163 211-ธัมมัฏฐิติญาณ1 ปัญญารู้เหตุของสภาวธรรม
28 สิงหาคม 2564
66
7,162 210-สมาธิภาวนามยญาณ ปัญญาสัมปยุตกับสมาธิ
28 สิงหาคม 2564
78
7,161 526-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์9 วิเคราะห์การแสดงขันธวิภังค์
27 สิงหาคม 2564
28
7,160 525-พระไตรปิฎกศึกษา1 แนะนำรายวิชาและคัมภีร์
26 สิงหาคม 2564
31
7,159 524-ปรมัตถธรรม7 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
26 สิงหาคม 2564
43
7,158 523-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์7 วิเคราะห์อานาปานัสสติกถา
26 สิงหาคม 2564
54
7,157 522-ยมกปาลิ9 ปัณณัตติวาระ อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก
25 สิงหาคม 2564
20
7,156 521-วิภังคปาลิ2 วิเคราะห์การแสดงขันธวิภังค์
25 สิงหาคม 2564
31
7,155 520-เนตติปกรณ์9 สาสนปัฏฐาน28
24 สิงหาคม 2564
22
7,154 149-ธรรมปฏิบัติ96 ทำสมาธิให้จิตเบิกบานและตั้งมั่น
23 สิงหาคม 2564
166
7,153 519-ยมกปาลิ9 นัยที่11 นัยที่12 นัยที่13 นัยที่14 และสรุปธาตุกถา
23 สิงหาคม 2564
31
7,152 518-ธาตุกถา8 นัยที่7 นัยที่8 นัยที่9 นัยที่10
23 สิงหาคม 2564
32
7,151 517-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์8 โครงสร้างคัมภีร์วิภังคปาลิ
20 สิงหาคม 2564
34
7,150 992-ขุ.ธ.ปิยวรรค1 ไม่พึงทำสิ่งทั้งปวงให้เป็นที่รัก
19 สิงหาคม 2564
124
7,149 991-ขุ.ธ.สุขวรรค8 อยู่กับคนพาลเป็นทุกข์ อยู่กับพระอริยะเป็นสุข
19 สิงหาคม 2564
87
7,148 990-เชื่อมโยง มรรค พรหมวิหาร4 สังคหวัตถุ4
19 สิงหาคม 2564
99
7,147 989-ขุ.ธ.สุขวรรค7 พระอรหันต์ดื่มรสจากวิเวก ไม่มีบาป
19 สิงหาคม 2564
69
7,146 988-ขุ.ธ.สุขวรรค6 ความไม่มีโรคเป็นลาภ นิพพานบรมสุข
19 สิงหาคม 2564
72
7,145 987-ขุ.ธ.สุขวรรค5 ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง
19 สิงหาคม 2564
58
7,144 986-ขุ.ธ.สุขวรรค4 ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ที่ต้องบริหารไม่มี
19 สิงหาคม 2564
82
7,143 985-ขุ.ธ.สุขวรรค3 ละความชนะและความพ่ายแพ้ อยู่สบาย
19 สิงหาคม 2564
79
7,142 984-ขุ.ธ.สุขวรรค2 ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล อยู่สบาย
19 สิงหาคม 2564
82
7,141 516-ปรมัตถธรรม6 จำแนกเจตสิก52
19 สิงหาคม 2564
53
7,140 515-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์6 วิเคราะห์ทิฏฐิกถา
19 สิงหาคม 2564
62
7,139 514-ยมกปาลิ8 สุทธขันธและสุทธขันธมูลจักกวาระ
18 สิงหาคม 2564
18
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ