ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,502
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,248 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,552 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,502 1224-สงเคราะห์คุณพระรัตนตรัยลงในอริยสัจ
17 สิงหาคม 2566
44
8,501 1223-มาคันทิยสูตร2 ยึดทิฏฐิจึงไม่ถึงความสงบภายใน
17 สิงหาคม 2566
50
8,500 1222-มาคันทิยสูตร1 ตอบปัญหามาคัณฑิยพราหมณ์
17 สิงหาคม 2566
38
8,499 193-ธรรมปฏิบัติ140 จากอนุปุพพิกถาสู่การบรรลุธรรม
16 สิงหาคม 2566
57
8,498 162-นิพพานสูตร เห็นนิพพานเป็นสุขจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
70
8,497 161-อนัตตสูตร เห็นธรรมอนัตตาหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
52
8,496 160-ทุกขสูตร เห็นสังขารไม่เที่ยงหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
41
8,495 159-อนิจจสูตร เห็นสังขารไม่เที่ยงหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
32
8,494 158-อานิสังสสูตร อานิสงส์โสดาปัตติผล6อย่าง
13 สิงหาคม 2566
35
8,493 157-ปาตุภาวสูตร สิ่งหาได้ยากในโลก6อย่าง
13 สิงหาคม 2566
42
8,492 156-อัปปหายสูตร ละธรรม6 จึงทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทา
13 สิงหาคม 2566
27
8,491 155-สุสสูสติสูตร ผู้ฟังดีมีปัญญาตรงสัจจะลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
34
8,490 154-โวโรปิตสูตร ผู้ไม่ทำอนันตริยกรรมมีปัญญาลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
16
8,489 153-อาวรณตาสูตร ผู้มีธรรม6 ฟังสัทธรรมลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
24
8,488 152-สีติภาวสูตร ผู้มีธรรม6 ทำให้แจ้งนิพพานได้
13 สิงหาคม 2566
32
8,487 870-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์4 สติปัฏฐานวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
11 สิงหาคม 2566
22
8,486 869-อริยสัจวิเคราะห์4(2) สัจจยมกในคัมภีร์ยมก
11 สิงหาคม 2566
6
8,485 868-อริยสัจวิเคราะห์4(1) สัจจกถาในคัมภีร์กถาวัตถุ
11 สิงหาคม 2566
14
8,484 867-พระไตรปิฎกศึกษา8 เนื้อหาย่อพระอภิธัมมปิฎก
11 สิงหาคม 2566
23
8,483 866-ปรมัตถธรรม12 จิตปภัสสร จิตเศร้าหมอง จิตหลุดพ้น
10 สิงหาคม 2566
58
8,482 865-ปรมัตถธรรม11 อธิบายคาถาธรรมบทด้วยปรมัตถธรรม
10 สิงหาคม 2566
18
8,481 864-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์5 อธิบายบาลีสุตมยญาณนิทเทส
8 สิงหาคม 2566
29
8,480 863-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 อธิบายมาติกาญาณกถาตามอรรถกถา
8 สิงหาคม 2566
18
8,479 862-ธาตุกถา7 นัยที่6 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
7 สิงหาคม 2566
20
8,478 861-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์3 มาติกาญาณกถา2 ญาณที่29-73
7 สิงหาคม 2566
20
8,477 860-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์2 มาติกาญาณกถา1 ญาณที่1-28.mp3
7 สิงหาคม 2566
17
8,476 859-เนตติปกรณ์2 หลักเนตติและตัวอย่างการอธิบายธรรม
3 สิงหาคม 2566
21
8,475 858-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(2) การแสดงมัคคจิต4,000นัย
4 สิงหาคม 2566
21
8,474 857-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(1) ธรรมเกิน60เกิดประกอบในมัคคจิต
4 สิงหาคม 2566
16
8,473 856-อริยสัจวิเคราะห์3(2) สัจจวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
4 สิงหาคม 2566
15
8,472 855-อริยสัจวิเคราะห์3(1) สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
4 สิงหาคม 2566
15
8,471 854-พระไตรปิฎกศึกษา7 เนื้อหาย่อ สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
4 สิงหาคม 2566
14
8,470 1221-ปสูรสูตร2 ทิฏฐิเป็นเหตุให้วิวาทกัน2
3 สิงหาคม 2566
43
8,469 1220-การพิจารณาอริยสัจ16ลักษณะ
3 สิงหาคม 2566
77
8,468 1219-ปสูตสูตร1 ทิฏฐิเป็นเหตุให้วิวาทกัน1
3 สิงหาคม 2566
40
8,467 1218-ติสสเมตเตยยสูตร ความคับแค้นของผู้ครองเรือน
3 สิงหาคม 2566
45
8,466 853-เนตติปกรณ์1 การตีความพระพุทธพจน์ในเนตติปกรณ์
27 กรกฎาคม 2566
36
8,465 192-ธรรมปฏิบัติ139 มีธรรม6ทำให้แจ้งภาวะสงบเย็นได้
24 กรกฎาคม 2566
132
8,464 852-ธาตุกถา6(5) แบบฝึกหัด นัยที่2 กับ นัยที่5
24 กรกฎาคม 2566
24
8,463 851-ธาตุกถา6(4) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่5
24 กรกฎาคม 2566
15
8,462 850-ธาตุกถา6(3) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่4
24 กรกฎาคม 2566
14
8,461 849-ธาตุกถา6(2) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่3
24 กรกฎาคม 2566
12
8,460 848-ธาตุกถา6(1) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่2
24 กรกฎาคม 2566
14
8,459 1882-มิลินทปัญหา7(15) วิญญาณนานัตตปัญหา วิญญาณกับปัญญาคนละสภาวะกัน
24 กรกฎาคม 2566
34
8,458 1881-มิลินทปัญหา7(14) สุขุมปัญหา สิ่งละเอียดทั้งปวงตัดด้วยปัญญา
24 กรกฎาคม 2566
28
8,457 1880-มิลินทปัญหา7(13) สมุททเอกรสปัญหา ทะเลมีรสเดียวคือรสเค็ม
24 กรกฎาคม 2566
20
8,456 1879-มิลินทปัญหา7(12) สมุททปัญหา ที่เป็นทะเลเพราะมีน้ำและเค็ม
24 กรกฎาคม 2566
22
8,455 1878-มิลินทปัญหา7(11) อัสสาสปัสสาสนิโรธปัญหา ฌานที่4ดับลมหายใจเข้าออก
24 กรกฎาคม 2566
22
8,454 1877-มิลินทปัญหา7(10) ทีฆัฏฐิปัญหา กระดูกยาว100โยชน์มีได้
24 กรกฎาคม 2566
18
8,453 1876-มิลินทปัญหา7(9) อุตตรกุรุกาทิคมนปัญหา ไปสู่อุตตรกุรุทวีปด้วยกายนี้ได้
24 กรกฎาคม 2566
21
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8552 รายการ