ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 47 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 579 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 780 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,885 2458-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
140
6,884 2460-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
100
6,883 2459-ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมในธรรม ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
159
6,882 2457-การประกอบความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริง
7 กุมภาพันธ์ 2564
109
6,881 2456-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
108
6,880 2455-ทางสายเอก ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
93
6,879 2454-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
122
6,878 2453-วิธีฝึกประกอบปัญญาไม่หลง ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
96
6,877 2452-ปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
58
6,876 2451-มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะไม่ตกอบาย ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2564
83
6,875 2450-สัมมาทิฏฐิจุดเริ่มต้นการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2564
86
6,874 2449-ปฏิบัติธรรมด้วยความเข้าใจชัดเจน ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2564
100
6,873 108-ภาวนา31 ความตายและความเศร้าโศกเป็นทุกขอริยสัจ
5 กุมภาพันธ์ 2564
112
6,872 924-ตอบปัญหา ละทิฏฐิโดยพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4นัย
4 กุมภาพันธ์ 2564
157
6,871 923-มหาปัญญากถา10 ติกขปัญญา ปัญญาแหลมคม
4 กุมภาพันธ์ 2564
62
6,870 922-มหาปัญญากถา9 ชวนปัญญา ปัญญาแล่นเร็ว
4 กุมภาพันธ์ 2564
75
6,869 448-กถาวัตถุปาลิ12 กถาศีลไม่ใช่เจตสิก ศีลเจริญจากสมาทาน เป็นต้น
3 มกราคม 2564
69
6,868 447-ปัฏฐานปาลิ12 สหชาต.อัญญมัญญ.นิสสย.อุปนิสสย.ปุเรชาต
3 กุมภาพันธ์ 2564
32
6,867 446-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก8 อธิบาย เตน สมเยน พุทฺโธ ภควาฯ
2 กุมภาพันธ์ 2564
34
6,866 077-นิสสัคคิย13 ภิกษุทำสันถัตด้วยขนเจียมสีดำเกินครึ่ง
29 มกราคม 2564
44
6,865 076-นิสสัคคิย12 ภิกษุทำสันถัตด้วยขนเจียมสีดำล้วน
29 มกราคม 2564
34
6,864 075-นิสสัคคิย11 ภิกษุทำสันถัตเจือด้วยไหม
29 มกราคม 2564
33
6,863 074-นิสสัคคิย10 ภิกษุทวงจีวรไวยาวัจกรเกินกำหนด
29 มกราคม 2564
43
6,862 445-ปัฏฐานปาลิ11 อธิบาย เหตุ.อารัมณ.อธิปติ.อนันต.สมนันตรปัจจัย
27 มกราคม 2564
44
6,861 444-กถาวัตถุปาลิ11 ทานกถา กับ ปริโภคมยปุญญกถา
27 มกราคม 2564
51
6,860 443-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก7 ศึกษาพระบาลีเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
26 มกราคม 2564
53
6,859 073-นิสสัคคิย9 เข้าไปกำหนดในจีวรที่โยม2คนเตรียมถวาย
24 มกราคม 2564
38
6,858 072-นิสสัคคิย8 เข้าไปกำหนดในจีวรที่โยมเตรียมถวาย
25 มกราคม 2564
35
6,857 071-นิสสัคคิย7 ภิกษุขอจีวรเกินกว่าที่กำหนดไว้
25 มกราคม 2564
37
6,856 070-นิสสัคคิย6 ภิกษุขอจีวรคฤหัสถ์ไม่ใช่ญาติ
25 มกราคม 2564
38
6,855 270-อุทานธรรม2(5) กัลยาณปุถุชนและอุทานวิเวกสุข
24 มกราคม 2564
69
6,854 269-อุทานธรรม2(4) วิสาขาสูตร อำนาจในมือผู้อื่น
24 มกราคม 2564
78
6,853 268-อุทานธรรม2(3) สุปปวาสาสูตร คัพภทุกข์7ปี7วัน
24 มกราคม 2564
57
6,852 267-อุทานธรรม2(2) สักการสูตร ลาภสักการะมาก
24 มกราคม 2564
65
6,851 266-อุทานธรรม2(1) กุมารสูตร เด็กทำร้ายงู
24 มกราคม 2564
76
6,850 921-ตอบปัญหา วิธีเจริญมรรคทางทวาร6และกรรม3
21 มกราคม 2564
198
6,849 920-มหาปัญญากถา8 ปัญญาพาหุลละ สีฆ.ลหุ.หาสปัญญา
21 มกราคม 2564
70
6,848 919-มหาปัญญากถา7 ภูริปัญญา
21 มกราคม 2564
59
6,847 918-มหาปัญญากถา6 พระพุทธเจ้าทรงมีอสามันตปัญญาเป็นยอด
21 มกราคม 2564
78
6,846 442-ปัฏฐานปาลิ10 ความหมายปัจจัย24โดยย่อและนิทเทส
20 มกราคม 2564
40
6,845 441-กถาวัตถุปาลิ10 กถาพระโสดาบันและนิโรธสมาบัติ
20 มกราคม 2564
57
6,844 440-กถาวัตถุปาลิ9 กถาว่าด้วยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
20 มกราคม 2564
41
6,843 439-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก6 อธิบายการสมาทานสิกขาบท
19 มกราคม 2564
35
6,842 069-นิสสัคคิย5 ภิกษูรับจีวรจากมือของภิกษุณีไม่ใช่ญาติ
18 มกราคม 2564
40
6,841 068-นิสสัคคิย4 ภิกษุใช้ภิกษุณีซักย้อมหรือทุบจีวรใช้แล้ว
18 มกราคม 2564
41
6,840 265-อุทานธรรม1(2) อุทานสเหตุธรรม นิพพาน และอริยมรรค
17 มกราคม 2564
120
6,839 264-อุทานธรรม1(1) ปฐมอุทานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
17 มกราคม 2564
100
6,838 438-กถาวัตถุปาลิ8 กถาว่าด้วยอสังขตะ6เรื่อง
14 มกราคม 2564
47
6,837 437-กถาวัตถุปาลิ7 สัพพมัตถีติกถา สติปัฏฐานกถา ปหานกถา
14 มกราคม 2564
40
6,836 067-นิสสัคคิย3 ภิกษุเก็บอกาลจีวรได้ไม่เกิน1เดือน
13 มกราคม 2564
40
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ