ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,832 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,482 288-ตอบปัญหาธรรม
12 กรกฎาคม 2563
234
6,481 287-สํ.นิ.โอกขาสูตร เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าทานวันละ300หม้อ
12 กรกฎาคม 2563
200
6,480 286-สํ.นิ.กุลสูตร ผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติถูกอมนุษย์กำจัดได้ยาก
12 กรกฎาคม 2563
174
6,479 285-สํ.นิ.นขสิขสูตร หมู่สัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อย
12 กรกฎาคม 2563
166
6,478 284-สํ.นิ.กูฏสูตร อกุศลธรรมทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูล
12 กรกฎาคม 2563
177
6,477 101-สํ.นิ.ติสสสูตร ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกำจัดความโกรธเป็นต้น
12 กรกฎาคม 2563
172
6,476 100-สํ.นิ.เถรนามกสูตร วิธีการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์สำเร็จประโยชน์
12 กรกฎาคม 2563
240
6,475 099-เกริ่นนำความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4
12 กรกฎาคม 2563
187
6,474 143-วิปัสสนา8 การพิจาณาขันธ์5 ตอน5
10 กรกฎาคม 2563
281
6,473 341-อริยสัจวิเคราะห์1 ความหมายอริยสัจโดยแยกศัพท์
10 กรกฎาคม 2563
213
6,472 340-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์2 ลักษณะพระอภิธรรมปิฎก9อย่าง
10 กรกฎาคม 2563
180
6,471 339-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์3 เนื้อความย่อของพระอภิธรรมปิฎก
9 กรกฎาคม 2563
180
6,470 2350-ตอบปัญหาธรรม
5 กรกฎาคม 2563
310
6,469 2349-มีสติตั้งมั่นมีปัญญาเห็นความเกิดและความดับ
5 กรกฎาคม 2563
281
6,468 2348-สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาและฝึกปฏิบัติ
5 กรกฎาคม 2563
263
6,467 2347-ความรู้มีประโยชน์และเป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์
5 กรกฎาคม 2563
247
6,466 103-ภาวนา26 โพชฌงค์7 องค์ประกอบเพื่อการตรัสรู้
3 กรกฎาคม 2563
270
6,465 338-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์1 ความหมายคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก
3 กรกฎาคม 2563
208
6,464 858-ขุ.ธ.สหัสสวรรค12 เรื่องท่านพระปฏาจาราเถรี
2 กรกฎาคม 2563
202
6,463 857-ขุ.ธ.สหัสสวรรค11 เรื่องท่านพระสัปปทาสเถระ
2 กรกฎาคม 2563
229
6,462 856-ขุ.ธ.สหัสสวรรค10 เรื่องท่านพระขาณุโกณฑัญญเถระ
2 กรกฎาคม 2563
184
6,461 855-ขุ.ธ.สหัสสวรรค9 เรื่องท่านสังกิจจสามเณร
2 กรกฎาคม 2563
191
6,460 337-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์2 ลักษณะของพระอภิธรรมปิฎก
2 กรกฎาคม 2563
181
6,459 336-ยมกปาลิ4 อธิบายมูลมูลนัย กับ มูลกนัย
1 กรกฎาคม 2563
171
6,458 335-ธัมมสังคณี4 การแสดงรูปาวจรกุศลจิตตุปบาท
1 กรกฎาคม 2563
160
6,457 334-ธาตุกถา3 ปฐมนัย การแสดงขันธ์5แบบหลายมูล
29 มิถุนายน 2563
198
6,456 169-สุตมยญาณ3 ปัญญารู้ธรรมจำแนกออกเป็น16หมวด
27 มิถุนายน 2563
270
6,455 168-สุตมยญาณ2 ความหมายและความสำคัญของสุตมยญาณ
27 มิถุนายน 2563
253
6,454 167-สุตมยญาณ1 แนะนำคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค
27 มิถุนายน 2563
274
6,453 333-ยมกปาลิ3 การหาองค์ธรรมและอธิบายมูลยมก
24 มิถุนายน 2563
192
6,452 332-ธัมมสังคณี3 หมวดธรรมในจิตตุปปาทกัณฑ์และวาระ3
24 มิถุนายน 2563
211
6,451 331-ธาตุกถา2 ปฐมนยสังคหาสังคหปทนิทเทส ขันธ์5
22 มิถุนายน 2563
211
6,450 2346-สรุปคอร์สอิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
21 มิถุนายน 2563
215
6,449 2345-ขยายความองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
21 มิถุนายน 2563
254
6,448 2344-วิธีพิจารณาอริยสัจธรรม ยุวพุทธฯ
20 มิถุนายน 2563
280
6,447 2343-ธรรมคือนิวรณ์กับธรรมคือโพชฌงค์ ยุวพุทธฯ
20 มิถุนายน 2563
240
6,446 2342-วิธีพัฒนาปัญญาด้านวิปัสสนา ยุวพุทธฯ
20 มิถุนายน 2563
227
6,445 2341-ฝึกทั้งสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
19 มิถุนายน 2563
235
6,444 2340-ฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับตัว ยุวพุทธฯ
19 มิถุนายน 2563
231
6,443 2339-ปฏิบัติมรรคทำให้แจ้งผลและนิพพาน ยุวพุทธฯ
19 มิถุนายน 2563
233
6,442 854-ขุ.ธ.สหัสสวรรค8 เรื่องอายุวัฒนกุมาร
18 มิถุนายน 2563
215
6,441 853-ขุ.ธ.สหัสสวรรค7 เรื่องเพื่อนของท่านพระสารีบุตร
18 มิถุนายน 2563
209
6,440 852-ขุ.ธ.สหัสสวรรค6 เรื่องหลานของท่านพระสารีบุตร
18 มิถุนายน 2563
197
6,439 851-ขุ.ธ.สหัสสวรรค5 เรื่องลุงของท่านพระสารีบุตร
18 มิถุนายน 2563
197
6,438 850-ขุ.ธ.สหัสสวรรค4 เรื่องพราหมณ์ผู้ถามสิ่งไม่เป็นประโยชน์
18 มิถุนายน 2563
193
6,437 330-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์1 แนะนำพระอภิธรรมปิฎก
18 มิถุนายน 2563
222
6,436 329-ยมกปาลิ2 โครงสร้างของมูลยมก
17 มิถุนายน 2563
173
6,435 328-ธัมมสังคณี2(2) จิต89 เจตสิก52 รูป28
17 มิถุนายน 2563
168
6,434 327-ธัมมสังคณี2(1) วิธีการแสดงกุศลจิตดวงที่1
17 มิถุนายน 2563
206
6,433 326-ธาตุกถา1(2) ปรมัตถธรรม ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
15 มิถุนายน 2563
234
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8832 รายการ