ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,457 1170-อภิธัมมปิฎกศึกษา ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา
19 กุมภาพันธ์ 2565
47
7,456 620-อริยสัจวิเคราะห์8 ความสำคัญและประโยชน์ความรู้อริยสัจ
18 กุมภาพ้นธ์ 2565
80
7,455 1051-ขุ.ธ.มัคควรรค2 เห็นสามัญญลักษณะ เบื่อในทุกข์
17 กุมภาพันธ์ 2565
94
7,454 1050-สัญญาสามัญ กับ สัญญาซับซ้อน
17 กุมภาพันธ์ 2565
104
7,453 1049-ขุ.ธ.มัคควรรค1 ทางมีองค์8ประเสริฐที่สุด
17 กุมภาพันธ์ 2565
50
7,452 1048-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค10 ไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่างเพิ่งวางใจ
17 กุมภาพันธ์ 2565
43
7,451 1047-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค9 ผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเรียกอริยะ
17 กุมภาพันธ์ 2565
37
7,450 1169-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่3 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
16 กุมภาพันธ์ 2565
42
7,449 619-กถาวัตถุ10 กถาพระโสดาบันและนิโรธสมาบัติ
16 กุมภาพันธ์ 2565
53
7,448 618-กถาวัตถุ9 กถาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
16 กุมภาพันธ์ 2565
39
7,447 617-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน16 เทสนาหาระ6กับอริยสัจ4
14 กุมภาพันธ์ 2565
44
7,446 616-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน15 ระบบเรียงลำดับปัญญา
14 กุมภาพันธ์ 2565
64
7,445 615-อริยสัจวิเคราะห์7 วิเคราะห์ตามแนวสัจจยมกและกถาวัตถุ
14 กุมภาพันธ์ 2565
33
7,444 614-อริยสัจวิเคราะห์6 วิเคราะห์อริยสัจตามแนวสัจจยมก
14 กุมภาพันธ์ 2565
51
7,443 160-ธรรมปฏิบัติ107 เจริญมรณสตินึกถึงโดยอุปมา
14 กุมภาพันธ์ 2565
93
7,442 290-อุทานธรรม5(5) อุปาสกสูตร เป็นคนของผู้อื่นต้องกังวลเดือดร้อน
13 กุมภาพันธ์ 2565
42
7,441 289-อุทานธรรม5(4) ราชสูตร กามสุขสมาธิสุขไม่ถึงเสี้ยวนิพพานสุข
13 กุมภาพันธ์ 2565
39
7,440 288-อุทานธรรม5(3) ชฏิลสูตร คนสะอาดเพราะมีสัจจะและธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2565
25
7,439 287-อุทานธรรม5(2) มุจจลินทสูตร นิพพานสุขยอดสุด
13 กุมภาพันธ์ 2565
34
7,438 286-อุทานธรรม5(1) นิหุหุงกสูตร ลักษณะพราหมณ์โดยธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2565
41
7,437 613-อริยสัจวิเคราะห์5 วิเคราะห์สัจจะตามนัยปฏิสัมภิทา
11 กุมภาพันธ์ 2565
60
7,436 1168-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่2 กามาวจรจิต54
9 กุมภาพันธ์ 2565
62
7,435 612-กถาวัตถุ8 กถาเกี่ยวกับอสังขตะ6เรื่อง
9 กุมภาพันธ์ 2565
38
7,434 611-กถาวัตถุ7 กถาสิ่งทั้งปวง สติปัฏฐาน และละสังโยชน์
9 กุมภาพันธ์ 2565
48
7,433 610-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน14 ระบบแบบแผนการสอน2
8 กุมภาพันธ์ 2565
51
7,432 609-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน13 ระบบแบบแผนการสอน1
8 กุมภาพันธ์ 2565
49
7,431 2586-ธรรมพื้นฐานและโอวาทปิดอบรม ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2565
85
7,430 2585-สรุปรวมมรรค8 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2565
121
7,429 2584-มัชฌิมาปฏิปทาและญาณ3รอบในอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2565
77
7,428 2583-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2565
99
7,427 2582-ทุกข์ที่เป็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2565
109
7,426 2581-จากสติปัฏฐานสู่มัคคสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2565
104
7,425 2580-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2565
77
7,424 2579-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2565
62
7,423 2578-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
4 กุมภาพันธ์ 2565
97
7,422 2577-มุมมองปัญญา ยุวพุทธฯ
3 กุมภาพันธ์ 2565
100
7,421 2576-เจริญวิปัสสนาตามแบบสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
4 กุมภาพันธ์ 2565
83
7,420 2575-ตั้งสติและฝึกสัมปชัญญะด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
3 กุมภาพันธ์ 2565
75
7,419 2574-ความรู้และวิธีปฏิบัติเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
3 กุมภาพันธ์ 2565
41
7,418 2573-ความรู้เตรียมพร้อมปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
3 กุมภาพันธ์ 2565
43
7,417 608-อริยสัจวิเคราะห์4 การแสดงอริยสัจในสัจจวิภังค์
4 กุมภาพันธ์ 2565
49
7,416 1167-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่1 อกุศลจิตและอเหตุกจิต
3 กุมภาพันธ์ 2565
52
7,415 607-กถาวัตถุ6 การชำระความเห็นในปุคคลกถา2
2 กุมภาพันธ์ 2565
41
7,414 606-กถาวัตถุ5 การชำระความเห็นในปุคคลกถา1
2 กุมภาพันธ์ 2565
27
7,413 605-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก16 นยะ40 หรือนยะ55
31 มกราคม 2565
18
7,412 604-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก15 อุปจาระ12 คำความหมายอ้อม
31 มกราคม 2565
20
7,411 235-ทิฏฐิกถา16 อัตตวาทปฏิสังยุตต และ โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ
29 มกราคม 2565
52
7,410 234-ทิฏฐิกถา15 มานวินิพันธทิฏฐิ18
29 มกราคม 2565
43
7,409 233-ทิฏฐิกถา14 สัญโญชนิกาทิฏฐิ18
29 มกราคม 2565
34
7,408 232-ทิฏฐิกถา13 ปุพพันตานุทิฏฐิ18 อปรันตานุทิฏฐิ44
29 มกราคม 2565
40
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ