ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 280 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,807 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
298 012-ตอบปัญหาธรรมเรื่องดูตนเองเป็นหลัก กุสินารา
27 พฤศจิกายน 2552
1970
297 011-มีอริยมรรค 8 จึงมีสมณะ มกุฎพันธนเจดีย์ กุสินารา
27 พฤศจิกายน 2552
1883
296 010-ทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท ปรินิพพานสถูป กุสินารา
27 พฤศจิกายน 2552
1906
295 009-ตอบปัญหาธรรมเรื่องทุกข์และเจตนา กุสินารา
26 พฤศจิกายน 2552
2018
294 008-พระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์ กูฏาคารศาลา เวสาลี
26 พฤศจิกายน 2552
1936
293 007-สิ่งใดเกิดจากเหตุ สิ่งนั้นจะดับไปเมื่อหมดเหตุ ถ้ำสูกรขาตา ราชคฤห์
25 พฤศจิกายน 2552
2017
292 006-พระพุทธะ พระคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์
25 พฤศจิกายน 2552
1714
291 005-ตอบปัญหาธรรมเรื่องพระนิพพานและธรรมะที่ควรอธิษฐาน ราชคฤห์
24 พฤศจิกายน 2552
2221
290 004-คำสอนหลักปฏิบัติโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
24 พฤศจิกายน 2552
1900
289 003-ตอบปัญหาธรรมเรื่องความแตกต่างและจิตว่าง พุทธคยา
23 พฤศจิกายน 2552
2068
288 002-ธรรมะสายกลาง เขาดงคศิริ พุทธคยา
23 พฤศจิกายน 2552
1894
287 001-สังเวชนียะ สถานที่กระตุ้นเตือนให้มาดูความจริง พุทธคยา อินเดีย
22 พฤศจิกายน 2552
2165
286 020-กุญแจชีวิต บรรยายที่ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
12 พฤศจิกายน 2552
2295
285 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1687
284 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1916
283 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1745
282 104-โลกายติกสูตรและติมพรุกขสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1841
281 032-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่1
10 พฤศจิกายน 2552
2509
280 076-รัฏฐปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
13 พฤศจิกายน 2552
1960
279 075-ตาลปุตตสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
9 ตุลาคม 2552
2204
278 074-ปฐมกามภูสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
2 ตุลาคม 2552
2130
277 073-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
11 กันยายน 2552
1997
276 072-อชิตมาณวกปัญหา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
4 กันยายน 2552
2052
275 071-คุหัฏฐกสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
28 สิงหาคม 2552
2192
274 070-สัลลสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
14 สิงหาคม 2552
2089
273 069-กกุธสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
31 กรกฎาคม 2552
1898
272 068-อายาจนสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
24 กรกฎาคม 2552
2084
271 067-อาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
17 กรกฎาคม 2552
2034
270 066-อุทัยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
10 กรกฎาคม 2552
2033
269 065-วิมุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
3 กรกฎาคม 2552
2205
268 064-วิสาขาสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
26 มิถุนายน 2552
2111
267 063-เวรสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
12 มิถุนายน 2552
1851
266 062-ธรรมะ 40 ประการ อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
8 พฤษภาคม 2552
1933
265 061-ปริพพาชกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
24 เมษายน 2552
2013
264 060-สาฬหสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
4 เมษายน 2552
2128
263 059-วินิพันธสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
13 มีนาคม 2552
2164
262 058-พราหมณสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มีนาคม 2552
2091
261 057-ปัตตกัมมสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
20 กุมภาพันธ์ 2552
1995
260 056-ทุติยอัสสุตวตาสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
13 กุมภาพันธ์ 2552
2011
259 055-ผัคคุณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
6 กุมภาพันธ์ 2552
2071
258 054-ปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
30 มกราคม 2552
1826
257 053-จุนทิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 มกราคม 2552
1977
256 052-ทูตสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
9 มกราคม 2552
2001
255 051-เทวทหสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
26 ธันวาคม 2551
2075
254 050-โลณกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
19 ธันวาคม 2551
2024
253 049-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
5 ธันวาคม 2551
2005
252 048-ฐานสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
28 พฤศจิกายน 2551
1993
251 047-มหาลิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
7 พฤศจิกายน 2551
2021
250 046-อนุโสตสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
19 กันยายน 2551
2047
249 045-สมาธิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
4 กันยายน 2551
2084
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ