ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,832 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,082 151-สังคีติสูตร6 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน2
28 กันยายน 2562
502
6,081 136-วิปัสสนา1 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา
27 กันยายน 2562
688
6,080 099-ตามรอย78 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา7
27 กันยายน 2562
374
6,079 098-ตามรอย77 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา6
27 กันยายน 2562
344
6,078 097-ตามรอย76 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา5
27 กันยายน 2562
341
6,077 096-ตามรอย75 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา4
27 กันยายน 2562
351
6,076 095-ตามรอย74 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา3
27 กันยายน 2562
349
6,075 094-ตามรอย73 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา2
27 กันยายน 2562
366
6,074 1038-การทำกิจที่ถูกต้องต่ออริยสัจ4 ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อ.ปากช่อง
26 กันยายน 2562
687
6,073 037-สัมมาทิฏฐินำชีวิต37 ลักษณะของสัมมาสติ3
24 กันยายน 2562
682
6,072 114-ธรรมปฏิบัติ61 ธรรมปฏิบัติเพื่อแก้กิเลส
23 กันยายน 2562
566
6,071 246-ปฏิจจสมุปบาท6(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม3ชาติ2
22 กันยายน 2562
570
6,070 245-ปฏิจจสมุปบาท6(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม3ชาติ1
22 กันยายน 2562
536
6,069 2240-ธรรมแก้กิเลส ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
508
6,068 2239-สรุปอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
469
6,067 2238-แจกแจงขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
521
6,066 2237-ฝึกปัญญาพิจารณาธรรมคือนิวรณ์เป็นต้น ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
472
6,065 2236-ฝึกปัญญาพิจารณากาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
437
6,064 2235-สัพพัตถกกรรมฐาน, กรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน
21 กันยายน 2562
488
6,063 2234-วิธีพิจารณากายให้เกิดสติและปัญญา ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
474
6,062 2233-เริ่มต้นปฏิบัติด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
523
6,061 2232-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
414
6,060 790-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร1 เนื้อหาย่อและเหตุเกิดพระสูตร
19 กันยายน 2562
439
6,059 789-ตอบปัญหา จากใต้เจตนาสู่เหนือเจตนา
19 กันยาย 2562
624
6,058 788-สํ.ข.ราหุลสูตร รู้เห็นอย่างไร อหังการมมังการไม่เกิด
19 กันยายน 2562
487
6,057 267-ยมกปาลิ7 ขันธยมก สุทธขันธมูลจักกวาระ
18 กันยายน 2562
413
6,056 266-ปรมัตถธรรม(๘) รูปปรมัตถ์ แสดงรูป28จัดเป็น11กลุ่ม
17 กันยายน 2562
458
6,055 2231-โอวาทธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2562
461
6,054 2230-เหตุปัจจัยของวิชชาวิมุตติและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2562
464
6,053 2229-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
380
6,052 2228-สรุปองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
419
6,051 2227-กระบวนธรรมเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์ ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
479
6,050 2226-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
388
6,049 2225-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
389
6,048 2224-ญาณ12 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
394
6,047 2223-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
506
6,046 2222-สักกายทิฏฐิ20 วิจิกิจฉา8 และสีลัพพตปรมาส
16 กันยายน 2562
407
6,045 2221-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
415
6,044 2220-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
455
6,043 2219-การปฏิบัติให้หยั่งลงสู่การเห็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
444
6,042 2218-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
509
6,041 2217-หลักและวิธีฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
429
6,040 2216-การฝึกสติสัมปชัญญะและสัพพัตถกกัมมัฏฐาน ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2562
441
6,039 2215-พื้นฐานการมีสติรู้กาย ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2562
422
6,038 2214-คอร์สวิปัสสนากัมมัฏฐานอริยมรรค ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2562
475
6,037 787-สํ.ข.ฉันนสูตร ความไม่มีย่อมไม่มี และ ความมีย่อมไม่มี
12 กันยายน 2562
527
6,036 786-สํ.ข.เขมกสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อถอนกิเลสละเอียด
12 กันยายน 2562
530
6,035 265-ปุคคลปัญญัตติปาลิ3 บุคคลหมวดละหนึ่งมีสมยวิมุตตะเป็นต้น
11 กันยายน 2562
410
6,034 114-อานาปานสติ4 ญาณในอันตราย8 อุปการะ8 อุปกิเลส18 โวทาน13
10 กันยายน 2562
606
6,033 264-ปรมัตถธรรม(๗) แสดงเจตสิก สัมปโยคนัย สังคหนัย ตทุภยมิสสกนัย
10 กันยายน 2562
436
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8832 รายการ