ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,057 129-มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีเดียวเจริญแนวอายตนะ12
19 กุมภาพันธ์ 2566
78
8,056 128-ภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีเดียวเจริญแนวขันธ์5
19 กุมภาพันธ์ 2566
94
8,055 181-ธรรมปฏิบัติ128 ฝึกเจริญเมตตาจิต
13 กุมภาพันธ์ 2566
130
8,054 313-บทธรรม2(4) มฆวัตถุ ประเสริฐในหมู่เทวดาเพราะความไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
61
8,053 312-บทธรรม2(3) เทวสหายกภิกขุวัตถุ ผู้อื่นประมาท ต้องไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
46
8,052 311-บทธรรม2(2) มหากัสสปเถรวัตถุ ถอนความประมาทด้วยความไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
52
8,051 310-บทธรรม2(1) พาลนักขัตตวัตถุ รักษาความไม่ประมาทเหมือนทรัพย์
12 กุมภาพันธ์ 2566
61
8,050 306-จังกีสูตร7 วิธีรักษาสัจจะ
11 กุมภาพันธ์ 2566
48
8,049 305-จังกีสูตร6 ธรรม5อย่างมีผล2อย่าง
11 กุมภาพันธ์ 2566
52
8,048 304-จังกีสูตร5 อุปมาแถวคนตาบอด
11 กุมภาพันธ์ 2566
34
8,047 303-จังกีสูตร4 กาปทิกมาณพผู้ถามปัญหา
11 กุมภาพันธ์ 2566
26
8,046 302-จังกีสูตร3 คุณของพระพุทธเจ้า
11 กุมภาพันธ์ 2566
31
8,045 301-จังกีสูตร2 คุณของจังกีพราหมณ์
11 กุมภาพันธ์ 2566
23
8,044 300-จังกีสูตร1 เหตุเกิดพระสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2566
35
8,043 1161-ขุ.ธ.พราหมณวรรค7 จิตไม่มีความเบียดเบียนทุกข์ย่อมระงับ
9 กุมภาพันธ์ 2566
65
8,042 1160-อาสวะ อนุสัย สังโยชน์ เป็นอย่างไร
9 กุมภาพันธ์ 2566
107
8,041 1159-การเจริญและรวมมรรคทำอย่างไร
9 กุมภาพันธ์ 2566
134
8,040 1158-ขุ.ธ.พราหมณวรรค6 ผู้กำจัดมลทินของตนเป็นบรรพชิต
9 กุมภาพันธ์ 2566
32
8,039 1157-ขุ.ธ.พราหมณวรรค5 พระพุทธเจ้าโดดเด่นด้วยเดช5อย่าง
9 กุมภาพันธ์ 2566
32
8,038 1156-ขุ.ธ.พราหมณวรรค4 ผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดเป็นพราหมณ์
9 กุมภาพันธ์ 2566
30
8,037 1155-ขุ.ธ.พราหมณวรรค3 ไม่ยึดถือฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นเป็นพราหมณ์
9 กุมภาพันธ์ 2566
42
8,036 129-คุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ ต้นโพธิ์ตรัสรู้
6 กุมภาพันธ์ 2566
61
8,035 128-ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ตรัสรู้
4 กุมภาพันธ์ 2566
84
8,034 127-ภาวะพุทธะของพระพุทธเจ้า รร.anand
3 กุมภาพันธ์ 2566
88
8,033 126-เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เขาดงคสิริ
3 กุมภาพันธ์ 2566
90
8,032 1802-มิลินทปัญหา1(10) สีลลักขณปัญหา ศีลมีลักษณะเป็นที่ตั้งมั่น
29 มกราคม 2566
83
8,031 1801-มิลินทปัญหา1(9) มนสิการลักขณปัญหา มนสิการมีลักษณะจับไว้
29 มกราคม 2566
70
8,030 1800-มิลินทปัญหา1(8) โยนิโสมนสิการปัญหา โยนิโสมนสิการไม่ใช่ปัญญา
29 มกราคม 2566
70
8,029 1799-มิลินทปัญหา1(7) ปฏิสนธิปัญหา ไม่มีกิเลส ไม่มีปฏิสนธิอีก
29 มกราคม 2566
55
8,028 1798-มิลินทปัญหา1(6) ปัพพัชชาปัญหา ไม่เกิดเป็นประโยชน์ของการบวช
29 มกราคม 2566
56
8,027 1797-มิลินทปัญหา1(5) อนันตกายปัญหา ลมหายใจเป็นกายสังขาร
29 มกราคม 2566
66
8,026 1796-มิลินทปัญหา1(4) วีมังสนปัญหา ลักษณะการสนทนาแบบบัณฑิต
29 มกราคม 2566
53
8,025 1795-มิลินทปัญหา1(3) วัสสคณนปัญหา อาศัยคนบวชจึงมีนับพรรษา
29 มกราคม 2566
51
8,024 1794-มิลินทปัญหา1(2) ปัญญัตติปัญหา บุคคลไม่มีโดยปรมัตถ์
29 มกราคม 2566
98
8,023 1793-มิลินทปัญหา1(1) ความรู้เบื้องต้นมิลินทปัญหา
29 มกราคม 2566
101
8,022 2746-สรุปธรรมและโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
57
8,021 2745-สรุปอริยมรรค8 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
109
8,020 2744-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
86
8,019 2743-ทุกข์ในอริยสัจและกิจต่อทุกข์ ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
89
8,018 2742-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
27 มกราคม 2566
55
8,017 2741-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
69
8,016 2740-ฝึกปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
27 มกราคม 2566
61
8,015 2739-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
46
8,014 2738-ฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
41
8,013 2737-วิธีฝึกสติเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
36
8,012 2736-ปฏิบัติตามมรรครู้อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
65
8,011 2735-ผลแห่งการปฏิบัติในพระศาสนา ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
54
8,010 180-ธรรมปฏิบัติ127 ความถึงพร้อม5กับความเสียหาย5
23 มกราคม 2566
87
8,009 127-คันธภกสูตร เหตุเกิดทุกข์และไม่เกิดทุกข์ในปัจจุบัน
22 มกราคม 2566
80
8,008 126-จังกีสูตร5 ธรรม12มีอุปการะมากแก่การบรรลุ
22 มกราคม 2566
41
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ