ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,135 284-รู้ชัดเรื่องความตาย...ปลายทางของชีวิต
15 สิงหาคม 2564
284
7,134 510-ยมกปาลิ7 โสธนวาระและโสธนมูลจักกวาระ
11 สิงหาคม 2564
27
7,133 509-ธัมมสังคณี7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
11 สิงหาคม 2564
26
7,132 508-เนตติปกรณ์7 นยสมุฏฐาน เหตุเกิดแห่งคำอธิบายพระพุทธพจน์
10 สิงหาคม 2564
28
7,131 148-ธรรมปฏิบัติ95 สุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ
9 สิงหาคม 2564
126
7,130 283-อุทานธรรม4(7) โสณสูตร พระอริยะไม่ยินดีในบาป
8 สิงหาคม 2564
53
7,129 282-อุทานธรรม4(6) อุโปสถสูตร กิเลสไม่รั่วรดผู้ไม่ปกปิดอาบัติ
8 สิงหาคม 2564
52
7,128 281-อุทานธรรม4(5) กุมารกสูตร ความพ้นจากทุกข์ไม่มีแก่ผู้ทำบาป
8 สิงหาคม 2564
67
7,127 280-อุทานธรรม4(4) สุปปพุทธกุฏฐิสูตร บัณฑิตพึงหลีกเลี่ยงบาป
8 สิงหาคม 2564
51
7,126 279-อุทานธรรม4(3) อัปปายุกสูตร อายุน้อยควรเพียรทำพรหมจรรย์
8 สิงหาคม 2564
65
7,125 278-อุทานธรรม4(2) ปิยตรสูตร ผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
8 สิงหาคม 2564
51
7,124 277-อุทานธรรม4(1) สุนทรีสูตร ภิกษุพึงอดกลั้นต่อคำใส่ร้ายทิ่มแทง
8 สิงหาคม 2564
54
7,123 507-ธาตุกถา6 นัยที่2 นัยที่3 นัยที่4 นัยที่5
9 สิงหาคม 2564
30
7,122 209-สีลมยญาณ2 ศีลเพื่ออวิปปฏิสารเป็นไปเพื่อนิพพาน
7 สิงหาคม 2564
106
7,121 208-สีลมยญาณ1 ความหมายและประเภทของศีล
7 สิงหาคม 2564
98
7,120 506-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
6 สิงหาคม 2564
21
7,119 983-ขุ.ธ.สุขวรรค1(2) ทรงระงับการทะเลาะกันของพระญาติ
5 สิงหาคม 2564
53
7,118 982-วิธีรับข่าวสารอย่างเป็นกลาง
5 สิงหาคม 2564
98
7,117 981-มัคคสัจทำให้ถึงภาวะไร้เงื่อนไข
5 สิงหาคม 2564
84
7,116 980-การพิจารณาอายตนะจนหหมดทิฏฐิ
5 สิงหาคม 2564
136
7,115 979-ขุ.ธ.สุขวรรค1(1) อยู่สบาย ไม่มีเวร ไม่เดือดร้อน ไม่ขวนขวาย
5 สิงหาคม 2564
70
7,114 978-ขุ.ธ.พุทธวรรค9 บุญของผู้บูชาท่านที่ควรบูชาไม่อาจนับ
5 สิงหาคม 2564
59
7,113 977-ขุ.ธ.พุทธวรรค8 ความเกิดขึ้นของพุทธเจ้านำสุขมาให้
5 สิงหาคม 2564
43
7,112 505-ปรมัตถธรรม5 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
5 สิงหาคม 2564
41
7,111 504-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์5 หมวดธรรมสำคัญในสุตมยญาณ
5 สิงหาคม 2564
52
7,110 503-ยมกปาลิ6 ขันธยมก ปทโสธนวาระ
4 สิงหาคม 2564
24
7,109 502-ธัมมสังคณี6 จำแนกสภาวธรรมในกุศลจิต
4 สิงหาคม 2564
34
7,108 501-เนตติปกรณ์6 วิจยหาระ ยุตติหาระ... สมาโรปนหาระ
3 สิงหาคม 2564
23
7,107 500-ธาตุกถา5 สรุปปฐมนยะ
2 สิงหาคม 2564
33
7,106 499-ปรมัตถธรรม4 กามาวจรจิต54
29 กรกฎาคม 2564
66
7,105 498-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 วิเคราะห์สุตมยญาณนิทเทส
29 กรกฎาคม 2564
46
7,104 497-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์6 กามาวจรกุศลจิต ดวงที่1
23 กรกฎาคม 2564
60
7,103 496-ปรมัตถธรรม3 ความหมายและลักขณาทิจตุกกะ
22 กรกฎาคม 2564
40
7,102 495-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์3 วิเคราะห์มาติกาญาณ73
22 กรกฎาคม 2564
30
7,101 494-ยมกปาลิ5 อกุสลบท เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
21 กรกฎาคม 2564
22
7,100 493-ธัมมสังคณี5 อธิบายจิตตุปปาทกัณฑ์
21 กรกฎาคม 2564
26
7,099 492-เนตติปกรณ์5 อธิบายเทสนาหาระ
20 กรกฎาคม 2564
23
7,098 491-ธาตุกถา4 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายอายตนะ12
19 กรกฎาคม 2564
39
7,097 147-ธรรมปฏิบัติ94 รู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเป็นจริง
19 กรกฎาคม 2564
181
7,096 1156-ตายอย่างอาจหาญ อยู่อย่างเบิกบาน
18 กรกฎาคม 2564
366
7,095 490-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 บทสวดอภิธรรมและวิเคราะห์กุสลติกะ
16 กรกฎาคม 2564
39
7,094 976-ขุ.ธ.พุทธวรรค7 บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก
15 กรกฎาคม 2564
76
7,093 975-การปล่อยวางในพระพุทธศาสนา
15 กรกฎาคม 2564
214
7,092 974-ขุ.ธ.พุทธวรรค6 สรณะอันปลอดภัยและสูงสุด
15 กรกฎาคม 2564
86
7,091 489-ปรมัตถธรรม2 บาลีปรมัตถธรรม
15 กรกฎาคม 2564
46
7,090 488-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์2 โครงสร้างคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค
15 กรกฎาคม 2564
31
7,089 487-ยมกปาลิ4 มูลกนัย เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
14 กรกฎาคม 2564
17
7,088 486-ธัมมสังคณี4 อธิบาย วิปากติกะ และ เหตุทุกะ
14 กรกฎาคม 2564
20
7,087 146-ธรรมปฏิบัติ93 ถือเอาประโยชน์จากลมหายใจ
22 กรกฎาคม 2564
141
7,086 485-ธาตุกถา3 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายขันธ์5
12 กรกฎาคม 2564
40
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ