ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,566 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ



 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,566 637-ธัมมสังคณี2(3) หมวดธรรม17และเยวาปนกะ
15 มิถุนายน 2565
15
7,565 636-ธัมมสังคณี2(2) โครงสร้างการแสดงจิตตุปบาท
15 มิถุนายน 2565
17
7,564 635-ธัมมสังคณี2(1) อธิบายเหตุทุกะ
15 มิถุนายน 2565
19
7,563 168-ธรรมปฏิบัติ115 หลักพื้นฐานและสรณะ
13 มิถุนายน 2565
95
7,562 634-ธาตุกถา1(4) รูปแบบการเขียนธาตุกถา
13 มิถุนายน 2565
20
7,561 633-ธาตุกถา1(3) ความหมายและโครงสร้างธาตุกถา
13 มิถุนายน 2565
17
7,560 632-ธาตุกถา1(2) ความรู้เรื่องพระอภิธรรมปิฎก
13 มิถุนายน 2565
24
7,559 631-ธาตุกถา1(1) รายละเอียดรายวิชา
13 มิถุนายน 2565
11
7,558 107-อํ.นวก.พลสูตร พละ4ทำให้พ้นภัย5ประการ
12 มิถุนายน 2565
75
7,557 1085-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค6 การเดินทางไกลในวัฏฏะเป็นทุกข์
9 มิถุนายน 2565
66
7,556 1084-ประโยชน์ของการรู้เหตุปัจจัย
9 มิถุนายน 2565
101
7,555 1083-อุเบกขาเวทนาและอุเบกขา10
9 มิถุนายน 2565
62
7,554 1082-สภาวะพิเศษในธรรมทั้งปวง10อย่าง
9 มิถุนายน 2565
73
7,553 1081-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค5 กรรมฐาน6อย่างป้องกันอมนุษย์
9 มิถุนายน 2565
45
7,552 1080-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค4 ฆ่าตัณหาที่เป็นดังมารดาเป็นต้น
9 มิถุนายน 2565
44
7,551 630-ธัมมสังคณี1(5) อธิบายวิปากติกะโดยศัพท์และองค์ธรรม
8 มิถุนายน 2565
25
7,550 629-ธัมมสังคณี1(4) อธิบายกุศลติกะโดยศัพท์และองค์ธรรม
8 มิถุนายน 2565
25
7,549 628-ธัมมสังคณี1(3) ติกมาติกา22 ทุกมาติกา142
8 มิถุนายน 2565
17
7,548 627-ธัมมสังคณี1(2) ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
8 มิถุนายน 2565
25
7,547 626-ธัมมสังคณี1(1) รายละเอียดรายวิชา
8 มิถุนายน 2565
20
7,546 259-อภิธัมมาวตาร3(6) เจตสิกในกุศลจิต ดวงที่1
4 มิถุนายน 2565
65
7,545 258-อภิธัมมาวตาร3(5) สรุปจิต89
4 มิถุนายน 2565
44
7,544 257-อภิธัมมาวตาร3(4) มหัคคตกิริยาจิต9
4 มิถุนายน 2565
28
7,543 256-อภิธัมมาวตาร3(3) กามาวจรกิริยาจิต11
4 มิถุนายน 2565
34
7,542 255-อภิธัมมาวตาร3(2) อกุศลวิบากจิต7
4 มิถุนายน 2565
38
7,541 254-อภิธัมมาวตาร3(1) โลกุตตรวิบากจิต4
4 มิถุนายน 2565
41
7,540 167-ธรรมปฏิบัติ114 เหตุ25ประการทำให้ใกล้ชิดพระศาสดา
30 พฤษภาคม 2565
105
7,539 166-ธรรมปฏิบัติ113 ลักษณะผู้อยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าได้
9 พฤษภาคม 2565
204
7,538 2594-ธรรมพื้นฐานคือศีลและความเห็นตรง
8 พฤษภาคม 2565
186
7,537 2593-เป็นชาวพุทธปฏิบัติตามมรรค8 ยุวพุทธฯ
8 พฤษภาคม 2565
123
7,536 2592-ทุกข์และสมุทัยที่เป็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
176
7,535 2591-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
129
7,534 2590-วิธีฝึกปัญญาดูกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
135
7,533 2589-สรณะ กายคตาสติ และสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
73
7,532 2588-ฝึกสติพื้นฐานเพื่อการภาวนา ยุวพุทธฯ
6 พฤษภาคม 2565
73
7,531 2587-โอวาทเปิดคอร์สปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
6 พฤษภาคม 2565
57
7,530 1079-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค3 อาสวะของผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมสิ้นไป
5 พฤษภาคม 2565
73
7,529 1078-การพิจารณาวิบากลงสู่ทุกขสัจ
5 พฤษภาคม 2565
116
7,528 1077-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค2 ผู้ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น ย่อมไม่พ้นจากเวร
5 พฤษภาคม 2565
38
7,527 1076-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค1(2) ลาภและการบูชาเป็นอานุภาพกรรมอดีต
5 พฤษภาคม 2565
77
7,526 165-ธรรมปฏิบัติ112 นิพพานมีอยู่ มรรคต้องทำเอง
25 เมษายน 2565
211
7,525 253-อภิธัมมาวตาร2(5) มหัคคตวิบากจิต9
23 เมษายน 2565
63
7,524 252-อภิธัมมาวตาร2(4) กุศลอเหตุกวิบากจิต8
23 เมษายน 2565
56
7,523 251-อภิธัมมาวตาร2(3) กามาวจรสเหตุกกุศลวิบากจิต8
23 เมษายน 2565
53
7,522 250-อภิธัมมาวตาร2(2) โมหมูลจิต2
23 เมษายน 2565
36
7,521 249-อภิธัมมาวตาร2(1) โทสมูลจิต2
23 เมษายน 2565
51
7,520 1075-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค1 เพื่อสุขไพบูลย์ พึงละสุขเล็กน้อย
21 เมษายน 2565
86
7,519 1074-ตอบปัญหา อุบายละตัณหาเต็มรูปแบบ
21 เมษายน 2565
147
7,518 1073-ขุ.ธ.มัคควรรค12 ผู้ต้านทานไม่มี ต้องรีบชำระมรรค
21 เมษายน 2565
61
7,517 1072-ขุ.ธ.มัคควรรค11 ความตายพาเอาผู้ลุ่มหลงมัวเมาไป
21 เมษายน 2565
78
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8566 รายการ