ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,235 1005-ขุ.ธ.ปิยวรรค9 บุญต้อนรับผู้ทำบุญไว้เหมือนญาติ
7 ตุลาคม 2564
75
7,234 1004-ขุ.ธ.ปิยวรรค8 ลักษณะจิตพระอนาคามี
7 ตุลาคม 2564
80
7,233 551-พระไตรปิฎกศึกษา9 วิธีประกาศสัจจะแก่ฆราวาสและนักบวช
1 ตุลาคม 2564
91
7,232 550-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์11 สรุปย่อคัมภีร์อภิธรรม
1 ตุลาคม 2564
56
7,231 549-พระไตรปิฎกศึกษา8 ทฤษฎีหลักการและวิธีปฏิบัติวิปัสสนา
1 ตุลาคม 2564
83
7,230 548-ปุคคลปัญญัตติ3 ตัวอย่างบุคคลหมวดละ2-10
27 กันยายน 2564
52
7,229 151-ธรรมปฏิบัติ98 วิธีทำจิตให้ตั้งมั่น6กรณี
27 กันยายน 2564
171
7,228 216-อาทีนวญาณ ปัญญาเห็นสังขารมีภัย นิพพานปลอดภัย
25 กันยายน 2564
127
7,227 215-วิปัสสนาญาณ ปัญญาเห็นความดับของจิตที่พิจารณาอารมณ์
25 กันยายน 2564
150
7,226 214-อุทยัพพยญาณ ปัญญาเห็นความเกิดดับของปัจจุบันธรรม
25 กันยายน 2564
165
7,225 547-พระไตรปิฎกศึกษา7 ธรรมที่ตรัสรู้และธรรมจักรที่ทรงประกาศ
23 กันยายน 2564
80
7,224 546-ยมกปาลิ12 ขันธยมก ปริญญาวาระ
22 กันยายน 2564
35
7,223 545-ปุคคลปัญญัตติ2 เอกกนิทเทสอธิบาย54บุคคล
20 กันยายน 2564
29
7,222 2526-โอวาทธรรมปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2564
76
7,221 2525-มรรค4ผล4สังโยชน์3 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
116
7,220 2524-สรุปองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
109
7,219 2523-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
127
7,218 2522-สภาพชีวิต กรรม และสัมมาทิฏฐิ
18 กันยายน 2564
157
7,217 2521-พิจารณาอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน
18 กันยายน 2564
135
7,216 2520-ชีวิตคือขันธ์5เชื่อมโลกผ่านอายตนะ6
17 กันยายน 2564
157
7,215 2519-กรรมฐาน21หมวดในสติปัฏฐาน
17 กันยายน 2564
47
7,214 2518-ปัญญาตามแนวอนุปัสสนา7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2564
71
7,213 2517-ฝึกปัญญาเห็นสัจจะตามแนวสติปัฏฐาน
16 กันยายน 2564
91
7,212 2516-ฝึกประกอบสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2564
54
7,211 2515-กายคตาสติหลักมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2564
59
7,210 2514-ฝึกสติระลึกรู้ที่กาย ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2564
43
7,209 2513-ปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดของกิเลสและทุกข์
15 กันยายน 2564
94
7,208 1003-ขุ.ธ.ปิยวรรค7 ประชาชนรักพระอรหันต์
16 กันยายน 2564
53
7,207 1002-การพิจารณาอสัมโมหะในสัมปชัญญบรรพ
16 กันยายน 2564
74
7,206 1001-ขุ.ธ.ปิยวรรค6 ความโศกเกิดจากตัณหา
16 กันยายน 2564
56
7,205 1000-ขุ.ธ.ปิยวรรค5 ความโศกเกิดจากกาม
16 กันยายน 2564
52
7,204 999-ขุ.ธ.ปิยวรรค4 ความโศกเกิดจากความยินดี
16 กันยายน 2564
45
7,203 998-ขุ.ธ.ปิยวรรค3 ความโศกเกิดจากความรัก
16 กันยายน 2564
52
7,202 997-ขุ.ธ.ปิยวรรค2 ความโศกเกิดจากสิ่งเป็นที่รัก
16 กันยายน 2564
62
7,201 543-พระไตรปิฎกศึกษา6 เนื้อหาโดยย่อพระไตรปิฎก
17 กันยายน 2564
43
7,200 542-ยมกปาลิ11 สรุปขันธยมก ปวัตติวาระ
15 กันยายน 2564
27
7,199 541-วิภังคปาลิ5 การแสดงสัจจวิภังค์
15 กันยายน 2564
32
7,198 150-ธรรมปฏิบัติ97 อันตรายของสมาธิ8และอุปการของสมาธิ8
13 กันยายน 2564
89
7,197 540-ปุคคลปัญญัตติ1 ความหมายบัญญัติ6ประการ
13 กันยายน 2564
35
7,196 285-พระอานนท์เถระ; ข้อธรรมนำปฏิบัติ
12 กันยายน 2564
134
7,195 2512-สงเคราะห์ธรรมภาคปฏิบัติลงในอริยมรรค
11 กันยายน 2564
138
7,194 2511-วิธีกำหนดรู้ทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
10 กันยายน 2564
163
7,193 2510-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
10 กันยายน 2564
103
7,192 2509-อริยสัจ4; ความหมาย, ญาณ12, ความว่าง
10 กันยายน 2564
96
7,191 2508-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2564
107
7,190 2507-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2564
88
7,189 2506-บาลีแสดงหลักแห่งสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2564
61
7,188 2505-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2564
118
7,187 2504-ปัญญาในการทำสมาธิ ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2564
110
7,186 539-ปรมัตถธรรม10 ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
9 กันยายน 2564
35
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ