ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,502
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,248 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,552 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,952 060-กายคตาสติกรรมฐาน4 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด1
13 กรกฎาคม 2562
675
5,951 059-กายคตาสติกรรมฐาน3 คุณประโยชน์และอานิสงส์3
13 กรกฎาคม 2562
598
5,950 058-กายคตาสติกรรมฐาน2 คุณประโยชน์และอานิสงส์2
13 กรกฎาคม 2562
590
5,949 057-กายคตาสติกรรมฐาน1 คุณประโยชน์และอานิสงส์1
13 กรกฎาคม 2562
689
5,948 251-ธาตุกถา6 สังคหาสังคหปทนิทเทส พาหิรมาติกา
10 กรกฎาคม 2562
483
5,947 250-ยมกปาลิ3 การแสดงมูลกนัยและอธิบายองค์ธรรม
10 กรกฎาคม 2562
530
5,946 112-กัมมัฏฐาน16 อานาปานสติ2 คุณประโยชน์และอานิสงส์2
9 กรกฎาคม 2562
701
5,945 249-ปรมัตถธรรม(๒) ความหมายของจิต เจตสิก รูป นิพพาน
9 กรกฎาคม 2562
662
5,944 110-ธรรมปฏิบัติ57 อยู่กับปัจจุบันไม่หลงสัญญา
8 กรกฎาคม 2562
732
5,943 268-ตอบปัญหาธรรม
7 กรกฎาคม 2562
728
5,942 267-สํ.ข.ทุติยนันทิกขยสูตร วิธีปฏิบัติทำให้จิตหลุดพ้นด้วยดี
7 กรกฎาคม 2562
559
5,941 266-สํ.ข.ตติยอัสสาทสูตร อัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
7 กรกฎาคม 2562
566
5,940 265-สํ.ข.มหาลิสูตร เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์
7 กรกฎาคม 2562
585
5,939 095-ภาวนา18 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือขันธ์5
5 กรกฎาคม 2562
765
5,938 777-ยมกสูตร3 ขันธ์5 ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นสังขตะ และเป็นผู้ฆ่า
4 กรกฎาคม 2562
639
5,937 776-ยมกสูตร2 อุปมาขันธ์5เป็นเพชรฆาตมือสังหาร
4 กรกฎาคม 2562
693
5,936 240-ความจริงของสิ่งทั้งปวง ในคอร์ส4วัน
3 กรกฎาคม 2562
765
5,935 248-ธาตุกถา5 สังคหาสังคหปทนิทเทส สัจจะ4และอินทรีย์22
3 กรกฎาคม 2562
501
5,934 2198-วิธีพิจารณาอายตนะและวิญญาณเพื่อเข้าใจชัดเวทนา
3 กรกฎาคม 2562
662
5,933 2197-ความเที่ยง ความสุข อัตตา ไม่มีในขันธ์5 วังรีรีสอร์ท
2 กรกฎาคม 2562
684
5,932 2196-มีสติตั้งมั่นที่กายแล้วเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
2 กรกฎาคม 2562
681
5,931 2195-การพิจารณาธาตุ4ขันธ์5เป็นทุกขสัจ วังรีรีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2562
532
5,930 2194-หลักปฏิบัติตามแนวอริยมรรค วังรีรีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2562
561
5,929 2193-เส้นทางเดินของชีวิต วังรีรีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2562
635
5,928 060-เมื่อมีความรัก โสกะก็มี, เมื่อไม่มีความรัก โสกะก็ไม่มี
30 มิถุนายน 2562
646
5,927 059-สัจจะ หลักปฏิบัติต่อสัจจะ และสมมติ
30 มิถุนายน 2562
600
5,926 081-ตามรอย60 อธิบายสังฆคุณบทว่า ปาหุเนยโย เป็นต้น
28 มิถุนายน 2562
493
5,925 080-ตามรอย59 อธิบายสังฆคุณบทว่า อาหุเนยโย
28 มิถุนายน 2562
456
5,924 079-ตามรอย58 อธิบายสังฆคุณบทว่า อุชุปฏิปันโน ญายะ สามีจิ
28 มิถุนายน 2562
504
5,923 078-ตามรอย57 อธิบายบทว่า สาวกสังโฆ
28 มิถุนายน 2562
459
5,922 077-ตามรอย56 อธิบายสังฆคุณบทว่า สุปฏิปันโน
28 มิถุนายน 2562
475
5,921 076-ตามรอย55 วิธีการเจริญสังฆานุสสติ
28 มิถุนายน 2562
491
5,920 775-สํ.ข.ยมกสูตร1 สัตว์ไม่มีในขันธ์5 และไม่มีนอกจากขันธ์5
27 มิถุนายน 2562
580
5,919 774-ตอบปัญหาการพิจารณาปฏิจจสมุบบาทแบบต่างๆ ให้ได้ประโยชน์
27 มิถุนายน 2562
652
5,918 773-สํ.ข.ติสสสูตร เจอทางแยกให้ยึดทางขวาคืออริยมรรค
27 มิถุนายน 2562
573
5,917 772-สํ.ข.อานันทสูตร ตัวเราไม่มีจริงดุจเงาหน้าในกระจก
27 มิถุนายน 2562
631
5,916 247-ธาตุกถา4 สังคหาสังคหปทนิทเทส อายตนะ12และธาตุ18
26 มิถุนายน 2562
494
5,915 246-ยมกปาลิ2 บท4 แสดงโดยในมูลนัยและมูลมูลนัย
26 มิถุนายน 2562
514
5,914 034-สัมมาทิฏฐินำชีวิต34 ลักษณะและประเภทของสัมมาวายามะ
25 มิถุนายน 2562
621
5,913 245-ปรมัตถธรรม(๑) สัจจะ2 ลักษณะ2 ลักขณาทิจตุกกะของจิต
25 มิถุนายน 2562
675
5,912 109-ธรรมปฏิบัติ56 วิธีเดินจงกรมและอานิสงส์การเดินจงกรม
24 มิถุนายน 2562
612
5,911 2192-ละอภิชฌาและโทมนัสในโลก บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
610
5,910 2191-ทำความเพียรเพื่อเรียนรู้ กาย เวทนา จิต บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
555
5,909 2190-ความเพียรเผากิเลส สัมปชัญญะ สติ สติปัฏฐาน บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
554
5,908 2189-ปฏิบัติธรรมตามวิถีแห่งอริยมรรค บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
553
5,907 146-สังคีติสูตร1 เหตุเกิดพระสูตรและธรรมหมวดละหนึ่ง
22 มิถุนายน 2562
544
5,906 145-ปฐมโพธิกาล20 สรุปข้อธรรมสำคัญหลังตรัสรู้ใหม่ๆ
22 มิถุนายน 2562
517
5,905 771-สํ.ข.อุปาทาปริตัสสนาสูตร2 ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
586
5,904 770-สํ.ข.อุปาทาปริตัสสนาสูตร1 ความสะดุ้งเพราะถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
594
5,903 244-ธาตุกถา3 สังคหาสังคหปทนิทเทสเรื่องขันธ์
19 มิถุนายน 2562
534
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8552 รายการ