ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,112 101-ตามรอย80 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา2
24 ตุลาคม 2562
341
6,111 100-ตามรอย79 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา1
24 ตุลาคม 2562
351
6,110 038-สัมมาทิฏฐินำชีวิต38 ลักษณะของสัมมาสติ4
22 ตุลาคม 2562
547
6,109 116-ธรรมปฏิบัติ63 วิธีทำให้แจ้งภาวะไร้ทุกข์
21 ตุลาคม 2562
556
6,108 061-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5
20 ตุลาคม 2562
919
6,107 793-ปาสาทิกสูตร3 พรหมจรรย์บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ13อย่าง
17 ตุลาคม 2562
457
6,106 792-ตอบปัญหาวิธีเจริญมรรคที่สะดวกที่สุด
17 ตุลาคม 2562
596
6,105 791-ปาสาทิกสูตร2 ลักษณะธรรมวินัยและพระศาสดา
17 ตุลาคม 2562
407
6,104 115-กัมมัฏฐาน19 อานาปานสติ5 ญาณในการทำสติ32อย่าง
15 ตุลาคม 2562
503
6,103 073-อนุสสติ6 ตอนที่4(2) อุปสมานุสสติและตอบปัญหาธรรม
13 ตุลาคม 2562
525
6,102 072-อนุสสติ6 ตอนที่4(1) สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
520
6,101 071-อนุสสติ6 ตอนที่3(2) อานิสงส์และวิธีเจริญสังฆานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
467
6,100 070-อนุสสติ6 ตอนที่3(1) อานิสงส์และวิธีเจริญธัมมานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
390
6,099 069-อนุสสติ6 ตอนที่2(2) อานิสงส์และวิธีเจริญพุทธานุสสติ2
12 ตุลาคม 2562
466
6,098 068-อนุสสติ6 ตอนที่2(1) อานิสงส์และวิธีเจริญพุทธานุสสติ1
12 ตุลาคม 2562
513
6,097 067-อนุสสติ6 ตอนที่1(2) คุณประโยชน์และอานิสงส์2
12 ตุลาคม 2562
459
6,096 066-อนุสสติ6 ตอนที่1(1) คุณประโยชน์และอานิสงส์1
12 ตุลาคม 2562
550
6,095 115-ธรรมปฏิบัติ62 ถูกหรือผิดอยู่ที่จิต
7 ตุลาคม 2562
779
6,094 270-อํ.ทสก.สมถสูตร ต้องทำให้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา
6 ตุลาคม 2562
540
6,093 269-อํ.ทสก.สจิตตสูตร เราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
6 ตุลาคม 2562
571
6,092 097-ภาวนา20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
531
6,091 270-ปรมัตถธรรม(๑๐) ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
2 ตุลาคม 2562
622
6,090 269-ปรมัตถธรรม(๙) นิพพานปรมัตถ์
1 ตุลาคม 2562
629
6,089 268-พระไตรปิฎกวิเคราะห์ ป.เอก.บาลีพุทธศาสตร์
1 ตุลาคม 2562
530
6,088 176-ธัมมานุสสติ3 บทว่า สวากขาโต ภควตา ธัมโม
29 กันยายน 2562
542
6,087 094-สัตตชฏิลสูตร ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นต้น
29 กันยายน 2562
549
6,086 095-ปัญจราชสูตร อะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย
29 กันยายน 2562
550
6,085 093-สัมมาสัมพุทธสูตร ความต่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์
29 กันยายน 2562
492
6,084 247-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2562
509
6,083 152-สังคีติสูตร7 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน3
28 กันยายน 2562
478
6,082 151-สังคีติสูตร6 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน2
28 กันยายน 2562
498
6,081 136-วิปัสสนา1 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา
27 กันยายน 2562
674
6,080 099-ตามรอย78 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา7
27 กันยายน 2562
370
6,079 098-ตามรอย77 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา6
27 กันยายน 2562
342
6,078 097-ตามรอย76 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา5
27 กันยายน 2562
339
6,077 096-ตามรอย75 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา4
27 กันยายน 2562
349
6,076 095-ตามรอย74 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา3
27 กันยายน 2562
348
6,075 094-ตามรอย73 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา2
27 กันยายน 2562
363
6,074 1038-การทำกิจที่ถูกต้องต่ออริยสัจ4 ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อ.ปากช่อง
26 กันยายน 2562
676
6,073 037-สัมมาทิฏฐินำชีวิต37 ลักษณะของสัมมาสติ3
24 กันยายน 2562
681
6,072 114-ธรรมปฏิบัติ61 ธรรมปฏิบัติเพื่อแก้กิเลส
23 กันยายน 2562
555
6,071 246-ปฏิจจสมุปบาท6(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม3ชาติ2
22 กันยายน 2562
541
6,070 245-ปฏิจจสมุปบาท6(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม3ชาติ1
22 กันยายน 2562
510
6,069 2240-ธรรมแก้กิเลส ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
507
6,068 2239-สรุปอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
469
6,067 2238-แจกแจงขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
514
6,066 2237-ฝึกปัญญาพิจารณาธรรมคือนิวรณ์เป็นต้น ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
469
6,065 2236-ฝึกปัญญาพิจารณากาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
437
6,064 2235-สัพพัตถกกรรมฐาน, กรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน
21 กันยายน 2562
484
6,063 2234-วิธีพิจารณากายให้เกิดสติและปัญญา ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
471
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ