ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,563 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
213 009-ปณิหิตอัจฉวรรค อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
22 มิถุนายน 2550
1927
212 008-ติตถายตนสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
15 มิถุนายน 2550
2001
211 007-สิกขานิสังสสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
8 มิถุนายน 2550
1903
210 006-พระโปฐิละ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
1 มิถุนายน 2550
2055
209 005-อุกกัณฐิตภิกขุ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
25 พฤษภาคม 2550
2210
208 004-การฟังธรรม ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
พฤษภาคม 2550
2188
207 003-ชฏาสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
20 เมษายน 2550
2081
206 002-โอฆตรณสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
4 เมษายน 2550
2294
205 001-อุปเนยยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
11 พฤษภาคม 2550
2799
204 112-สนใจจิตตนเอง วัดเขาน้อยสามผาน
8 พฤศจิกายน 2552
1608
203 111-อริยมรรคมีองค์8 วัดเขาน้อยสามผาน
8 พฤศจิกายน 2552
1500
202 110-อริยสัจ4 วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1372
201 109-ศึกษาจากภายใน วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1506
200 108-ละอคติ วัดเขาน้อยสามผาน
6 พฤศจิกายน 2552
1617
199 107-ให้กรรมฐาน วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
6 พฤศจิกายน 2552
1629
198 098-การปฏิบัติอันเรียบง่ายและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1730
197 097-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1578
196 096-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1569
195 095-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2552
1537
194 094-รู้ทุกข์เป็นสุขและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1456
193 093-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1649
192 092-ตอบปัญหาธรรมและอริยสัจ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1597
191 091-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1573
190 090-ธรรมะคืออะไร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
18 กันยายน 2552
1518
189 089-ความรู้อันเด็ดขาด บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2552
1616
188 088-ตอนนี้กายใจเป็นอย่างไร
8 สิงหาคม 2552
1709
187 087-ธรรมะสายกลาง บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2552
1482
186 086-ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1721
185 085-ธรรมะมีอุปการะมาก บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1724
184 084-ระลึกถึงไว้ให้ไม่ประมาท บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
6 สิงหาคม 2552
1784
183 083-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1666
182 082-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1605
181 081-โอวาทปิด ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1741
180 080-การถึงสรณะ ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1655
179 079-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1691
178 078-การฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1673
177 077-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1593
176 076-อภิสังขาร ทางผิด ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1475
175 075-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1551
174 074-การตามดูกายดูใจตามความเป็นจริง ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1635
173 073-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1659
172 072-วิธีปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
22 พฤษภาคม 2552
1666
171 071-แค่รู้ วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1562
170 070-อภิสังขาร3 วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1609
169 069-สมถยานิกและวิปัสสนายานิก วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1702
168 068-อริยสัจ วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
1564
167 067-ไม่พิพากษา วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
2105
166 066-ละสิ่งที่ผิดแล้วตามดูตามความเป็นจริง วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
1525
165 065-ไตรสิกขา วัดเขาน้อยสามผาน
15 พฤษภาคม 2552
1579
164 064-ธรรมะคืออะไร รู้ธรรมะได้อย่างไร วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
15 พฤษภาคม 2552
1689
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8563 รายการ