ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 280 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 484 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,692 693-ธาตุกถา5(1) จตุตถนยะ สังคหิเตนสังคหิตะ
25 กรกฎาคม 2565
12
7,691 272-อภิธัมมาวตาร5(7) จำนวนเจตสิกที่เกิดในโลภมูลจิต
23 กรกฎาคม 2565
42
7,690 271-อภิธัมมาวตาร5(6) อุทธัจจะ มานะ อิสสา มัจฉริยะ ถินมิทธะ
23 กรกฎาคม 2565
41
7,689 270-อภิธัมมาวตาร5(5) อหิริกะ อโนตัปปะ โลภะ โมหะ มิจฉาทิฏฐิ
23 กรกฎาคม 2565
33
7,688 269-อภิธัมมาวตาร5(4) อกุศลเจตสิก
23 กรกฎาคม 2565
35
7,687 268-อภิธัมมาวตาร5(3) จำนวนเจตสิกที่เกิดในกุศลจิต
23 กรกฎาคม 2565
32
7,686 267-อภิธัมมาวตาร5(2) มนสิการ กรุณา มุทิตา วิรตี
23 กรกฎาคม 2565
35
7,685 266-อภิธัมมาวตาร5(1) ฉันทะ อธิโมกข์ ตัตรมัชฌัตตตา
23 กรกฎาคม 2565
45
7,684 2618-เหตุให้บรรลุโสดาบัน ยุวพุทธฯ
24 กรกฎาคม 2565
69
7,683 2617-กิจต่ออริยสัจ ยุวพุทธฯ
24 กรกฎาคม 2565
51
7,682 2616-ความหมายของอริยสัจ ยุวพุทธฯ
23 กรกฎาคม 2565
49
7,681 2615-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 กรกฎาคม 2565
69
7,680 2614-ดูให้เกิดปัญญาตามแนวอนุปัสสนา7
23 กรกฎาคม 2565
47
7,679 2613-ตั้งสติและฝึกปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
23 กรกฎาคม 2565
52
7,678 2612-กายคตาสติ; คุณค่าและวิธีการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
22 กรกฎาคม 2565
62
7,677 692-อริยสัจวิเคระห์7(2) อัสสาทะ อาทีนวะ นิสสรณะ กับ อริยสัจ
22 กรกฎาคม 2565
25
7,676 691-อริยสัจวิเคระห์7(1) ตถา อวิตถา อนัญญถา กับ อริยสัจ
22 กรกฎาคม 2565
23
7,675 690-อริยสัจวิเคระห์6(2) ธรรม201บทจัดลงอริยสัจ5แบบ
22 กรกฎาคม 2565
17
7,674 689-อริยสัจวิเคระห์6(1) หมวดธรรมตามกิจในอริยสัจ
22 กรกฎาคม 2565
20
7,673 688-ปฏิสัมภิทามรรควิเคระห์3(4) อธิบายมาติกาธัมมัฏฐิติญาณ
21 กรกฎคม 2565
20
7,672 687-ปฏิสัมภิทามรรควิเคระห์3(3) อธิบายมาติกาสมาธิภาวนามยญาณ
21 กรกฎาคม 2565
20
7,671 686-ปฏิสัมภิทามรรควิเคระห์3(2) อธิบายมาติกาสีลมยญาณ
21 กรกฎาคม 2565
16
7,670 685-ปฏิสัมภิทามรรควิเคระห์3(1) อธิบายมาติกาสุตมยญาณ
21 กรกฎาคม 2565
19
7,669 1101-ขุ.ธ.นิรยวรรค9 สมาทานสัมมาทิฏฐินำไปสุคติ
21 กรกฎาคม 2565
39
7,668 1100-ขุ.ธ.นิรยวรรค8 สมาทานมิจฉาทิฏฐินำไปทุคติ
21 กรกฎาคม 2565
27
7,667 1099-ต้องกำหนดรู้ขันธ์พระอริยะหรือไม่
21 กรกฎาคม 2565
32
7,666 1098-มรรคมีสมาธิระดับฌานอย่างไร
21 กรกฎาคม 2565
65
7,665 1097-ขุ.ธ.นิรยวรรค7 พึงรักษาตนเหมือนชาวเมืองรักษานคร
21 กรกฎาคม 2565
27
7,664 1096-ขุ.ธ.นิรยวรรค6 ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า
21 กรกฎาคม 2565
23
7,663 1095-ขุ.ธ.นิรยวรรค5 การบวชที่ทำย่อหย่อนจะเกลี่ยธุลี
21 กรกฎาคม 2565
25
7,662 684-วิภังคปาลิ4(2) อายตนวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
20 กรกฎาคม 2565
21
7,661 683-วิภังคปาลิ4(1) อายตนวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
20 กรกฎาคม 2565
15
7,660 682-วิภังคปาลิ3(2) ขันธวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
20 กรกฎาคม 2565
19
7,659 682-วิภังคปาลิ3(1) ขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
20 กรกฎาคม 2565
16
7,658 681-ธาตุกถา4(3) ตติยนย อสังคหิเตนสังคหิตะ
18 กรกฎาคม 2565
21
7,657 680-ธาตุกถา4(2) ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตะ
18 กรกฎาคม 2565
20
7,656 679-ธาตุกถา4(1) ตัวอย่างปฐมนยะ
18 กรกฎาคม 2565
19
7,655 1094-ขุ.ธ.นิรยวรรค4 เป็นชู้ภรรยาผู้อื่นได้เหตุแห่งทุกข์4ข้อ
14 กรกฎาคม 2565
60
7,654 1093-พิจารณาอริยมรรคผ่านวิตก เวทนา และสัญญา
14 กรกฎาคม 2565
128
7,653 1092-ขุ.ธ.นิรยวรรค3 กินก้อนเหล็กแดงดีกว่าหลอกโยมฉัน
14 กรกฎาคม 2565
38
7,652 1091-ขุ.ธ.นิรยวรรค2 ภิกษุชั่วไม่สำรวมตกนรก
14 กรกฎาคม 2565
45
7,651 170-ธรรมปฏิบัติ117 รู้จักพุทธภาวะ
11 กรกฎาคม 2565
75
7,650 113-อํ.นวก.เจตโสวินิพันธสูตร สติปัฏฐาน4ละกิเลสผูกจิต5
10 กรกฎาคม 2565
62
7,649 112-อํ.นวก.นีวรณสูตร สติปัฏฐาน4เพื่อละนิวรณ์5
10 กรกฎาคม 2565
46
7,648 111-อํ.นวก.สิกขาทุพพัลยสูตร สติปัฏฐาน4เพื่อเลิกผิดศึล5
10 กรกฎาคม 2565
43
7,647 110-อํ.อฏฺฐก.ทานวัตถุสูตร ทานเป็นปุญญสิกขา
10 กรกฎาคม 2565
31
7,646 109-อํ.อฏฺฐก.ปฐมทานสูตร ทานเพื่อประดับจิต
10 กรกฎาคม 2565
28
7,645 108-ภาวะพุทธะมีอยู่จริง
10 กรกฎาคม 2565
75
7,644 678-อริยสัจวิเคราะห์5 ความเห็นต่างเรื่องอริยสัจในกถาวัตถุ
8 กรกฎาคม 2565
38
7,643 677-อริยสัจวิเคราะห์4 การวิเคราะห์อริยสัจในแบบยมก
8 กรกฎาคม 2565
31
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ