ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,885 2176-แจกแจงกาย14 เวทนา9 จิต16 ในสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
501
5,884 2175-อาศัยธรรม3 แล้วดูความจริงด้วยอนุปัสสนา7 ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
593
5,883 2174-วิปัลลาส3อย่างในธรรม4ประเด็น ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
692
5,882 242-ธาตุกถา2 อุทเทส5 มีนยมาติกา14เป็นต้น
12 มิถุนายน 2562
495
5,881 2173-การรู้ลมหายใจ อิริยาบถ และการประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
584
5,880 2172-หลักการฝึกจิตและแนะนำวิธีการฝึกสติ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
535
5,879 2171-ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
548
5,878 239-วิปัสสนาภูมิ คณะวิทยากรและผู้เผยแผ่ธรรมฯ
8 มิถุนายน 2562
741
5,877 094-ภาวนา17 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์
7 มิถุนายน 2562
764
5,876 241-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติ1 ความหมายชื่อคัมภีร์และแนะนำธาตุกถา
5 มิถุนายน 2562
628
5,875 240-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์6 สรุปเนื้อหาการบรรยาย
4 มิถุนายน 2562
609
5,874 239-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์5 วิสุทธิ7 และลำดับญาณในคัมภีร์ต่างๆ
4 มิถุนายน 2562
717
5,873 264-สํ.ข.นิรุตติปถสูตร บัญญัติถ้อยคำระบุถึงขันธ์5ใน3กาล
2 มิถุนายน 2562
668
5,872 263-สํ.ข.อุปาทานปริปวัตตนสูตร ความรู้ขันธ์5ขันธ์ละ4ญาณ
2 มิถุนายน 2562
677
5,871 090-สํ.ข.คัททูลพัทธสูตร อุปมาว่าด้วยสุนัขถูกล่ามไว้
2 มิถุนายน 2562
578
5,870 089-สํ.ข.ปุพผสูตร พระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกับชาวโลก
2 มิถุนายน 2562
628
5,869 133-อัปปมัญญาภาวนา26 วิธีเจริญมุทิตาภาวนา
31 พฤษภาคม 2562
709
5,868 238-ตอบปัญหาธรรม เนกขัมมฯ
30 พฤษภาคม 2562
698
5,867 237-ทุกข์ในอริยสัจ เนกขัมมฯ
30 พฤษภาคม 2562
741
5,866 236-อาตาปี สัมปชาโน สติมา เนกขัมมฯ
29 พฤษภาคม 2562
683
5,865 033-สัมมาทิฏฐินำชีวิต33 สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นสีลขันธ์
28 พฤษภาคม 2562
715
5,864 235-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและนำปฏิบัติ เนกขัมมฯ
28 พฤษภาคม 2562
737
5,863 107-ธรรมปฏิบัติ54 ฝึกจิตให้ทุกข์ไม่เกิด
27 พฤษภาคม 2562
770
5,862 144-ปฐมโพธิกาล19 การบวชของท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
25 พฤษภาคม 2562
588
5,861 143-ปฐมโพธิกาล18 เสด็จเข้าสู่ราชคฤห์และการถวายอารามเวฬุวัน
25 พฤษภาคม 2562
541
5,860 1026-หลักใหญ่แห่งธรรมของพระศาสดา อบรมพระวิปัสสนาฯ วัดกระโจมทอง
21 พฤษภาคม 2562
693
5,859 075-ตามรอย54 อานิสงส์ของการเจริญธัมมานุสสติ
20 พฤษภาคม 2562
569
5,858 074-ตามรอย53 สมาธิที่เกิดจากธัมมานุสสติ
20 พฤษภาคม 2562
578
5,857 073-ตามรอย52 ธรรมคุณบทว่าปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ
20 พฤษภาคม 2562
628
5,856 072-ตามรอย51 กำหนดรอบรู้ทุกข์ด้วยปริญญา
20 พฤษภาคม 2562
624
5,855 071-ตามรอย50 ธรรมคุณบทว่าโอปนยิโก
20 พฤษภาคม 2562
554
5,854 070-ตามรอย49 ธรรมคุณบทว่าอกาลิโก,เอหิปัสสิโก
20 พฤษภาคม 2562
575
5,853 769-สํ.ข.สมาธิสูตร2 อัตถังคมของขันธ์5
16 พฤษภาคม 2562
611
5,852 768-ตอบปัญหาการวิเคราะห์อริยสัจและปฏิจจสมุปบาท
16 พฤษภาคม 2562
706
5,851 767-สํ.ข.สมาธิสูตร1 สมุทยของขันธ์5
16 พฤษภาคม 2562
680
5,850 2170-พระรัตนตรัยนำเข้าสู่การปฏิบัติธรรม
15 พฤษภาคม 2562
676
5,849 2169-สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรม อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2562
711
5,848 2168-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์และหมวดอริยสัจ
14 พฤษภาคม 2562
692
5,847 2167-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2562
686
5,846 2166-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2562
686
5,845 2165-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดขันธ์และหมวดอายตนะ
13 พฤษภาคม 2562
746
5,844 2164-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดนิวรณ์
13 พฤษภาคม 2562
709
5,843 2163-วิธีปฏิบัติกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา และจิตตานุปัสสนา
13 พฤษภาคม 2562
690
5,842 2162-กำหนดจุด ดูทั้งกาย ประกอบสัมปชัญญะ และพิจารณากาย
12 พฤษภาคม 2562
630
5,841 2161-เพิ่มการสังเกตฝึกสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
636
5,840 2160-ประกอบความเพียรตามที่กำหนดไว้ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
539
5,839 2159-ฝึกสติรู้อยู่ที่กาย อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
533
5,838 2158-มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วฝึกจิตและปัญญา อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2562
663
5,837 2157-หลักและภาพรวมของการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2562
603
5,836 106-ธรรมปฏิบัติ53 ทุกข์เกิดและทุกข์ไม่เกิดตอนผัสสะและเวทนาเกิด
8 พฤษภาคม 2562
791
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ