ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,799
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 298 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 228 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 837 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 598 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 668 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,165 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,849 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,999 1199-ความจำเป็นและคุณค่าของสติสังวร ยุวพุทธ2
26 สิงหาคม 2557
1506
2,998 1198-ทำจิตให้มีเนกขัมมสุข ยุวพุทธฯ2
26 สิงหาคม 2557
1358
2,997 1197-ก้าวย่างสู่ทางธรรม ยุวพุทธฯ2
26 สิงหาคม 2557
1433
2,996 086-ทางสายกลาง
25 สิงหาคม 2557
1818
2,995 021-สัมมาอาชีวะ; หลักการและวิธีปฏิบัติ
24 สิงหาคม 2557
2678
2,994 074-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท10
24 สิงหาคม 2557
1715
2,993 073-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท9
24 สิงหาคม 2557
1642
2,992 1196-โอวาทปิดอบรม ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1359
2,991 1195-ตอบปัญหาธรรม3 ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1430
2,990 1194-ตอบปัญหาธรรม2 ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1349
2,989 1193-จากสติปัฏฐาน สู่ วิปัสสนา ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1542
2,988 1192-ตอบปัญหาธรรม1 ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1345
2,987 1191-จากกายคตาสติ สู่ สติปัฏฐาน ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1284
2,986 1190-แจกแจงกายคตาสติ 18 วิธี ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1371
2,985 1189-กายคตาสติ; กรรมฐานหลักจิต ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1335
2,984 1188-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1484
2,983 746-วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บ.ตะวันออกโปลีเมอร์ฯ จำกัด
22 สิงหาคม 2557
1722
2,982 745-ธรรมะงานศพ วัดปริวาส
21 สิงหาคม 2557
1610
2,981 383-ธรรมกำจัดและอเสขธรรม อํ.ทสก.
21 สิงหาคม 2557
1650
2,980 382-วิธีฝึกให้เกิดสัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ
21 สิงหาคม 2557
1771
2,979 381-ธรรมเพื่อสำรอก วมนสูตร อํ.ทสก
21 สิงหาคม 2557
1521
2,978 380-ปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นไปได้เป็นทุกข์, อยากตายเป็นตัณหา
21 สิงหาคม 2557
1657
2,977 047-ยมกปาฬิ; ธาตุยมก2 นิสิตปี4
20 สิงหาคม 2557
1637
2,976 046-ยมกปาฬิ; ธาตุยมก1 นิสิตปี4
20 สิงหาคม 2557
1651
2,975 085-โพธิปักขิยธรรม4 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2398
2,974 084-โพธิปักขิยธรรม3 คณะวิทยากร
18 สิงหาคม 2557
2466
2,973 083-โพธิปักขิยธรรม2 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2502
2,972 082-โพธิปักขิยธรรม1 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2488
2,971 029-จากศีลที่เป็นกุศล สู่ อรหัตตผล
17 สิงหาคม 2557
1990
2,970 028-ติรัจฉานกถา กับ กถาวัตถุ
17 สิงหาคม 2557
1767
2,969 738-ตอบปัญหาธรรม คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1676
2,968 737-หลักธรรมที่สาวกควรรีบศึกษา คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1466
2,967 030-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง2
18 สิงหาคม 2557
1482
2,966 029-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง1
15 สิงหาคม 2557
1835
2,965 045-ยมกปาฬิ; อายตนยมก2 นิสิตปี4
13 สิงหาคม 2557
1511
2,964 044-ยมกปาฬิ; อายตนยมก1 นิสิตปี4
13 สิงหาคม 2557
1685
2,963 081-ตอบปัญหาธรรม2 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1687
2,962 080-ตอบปัญหาธรรม1 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1686
2,961 079-กฏแห่งกรรม คอร์สเนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1629
2,960 731-ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1418
2,959 730-จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหญ่ สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1640
2,958 379-ธรรมชำระล้างบาปอกุศล อํ.ทสก.นิชชรสูตร..
7 สิงหาคม 2557
1690
2,957 378-คนนอกศาสนาไปเกิดในสวรรค์ได้?
7 สิงหาคม 2557
1633
2,956 377-วิชชาเป็นหัวหน้าเข้าถึงกุศลธรรม อํ.ทสก.วิชชาสูตร
7 สิงหาคม 2557
1597
2,955 376-กระบวนธรรมของวิตก ความคิด และวจีสังขาร
7 สิงหาคม 2557
1772
2,954 043-ยมกปาฬิ; ขันธยมก4 นิสิตปี4
6 สิงหาคม 2557
1504
2,953 042-ยมกปาฬิ; ขันธยมก3 นิสิตปี4
6 สิงหาคม 2557
1506
2,952 073-ความสุข ตอนที่2
5 สิงหาคม 2557
2034
2,951 053-สูตรโสดาบัน6 อานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน4
5 สิงหาคม 2557
1903
2,950 078-หลักแห่งธรรมทั้งปวง4 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2466
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7849 รายการ