ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
762 017-ธรรมนิยาม กฎแห่งธรรม
2 มิถุนายน 2553
2035
761 202-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่3
30 พฤษภาคม 2553
1977
760 201-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
30 พฤษภาคม 2553
1915
759 080-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 พฤษภาคม 2553
2300
758 119-ปุพผวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1977
757 118-จิตตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1832
756 078-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
26 พฤษภาคม 2553
1689
755 077-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1866
754 076-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1829
753 200-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
23 พฤษภาคม 2553
1908
752 199-สีลสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 พฤษภาคม 2553
1859
751 099-ขันธ์ 5 นิวรณ์ 5 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ถนนเพชรเกษม
6 พฤษภาคม 2553
1707
750 003-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
11 พฤษภาคม 2553
2169
749 199-สติปิดกั้น ปัญญาถอดถอน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1695
748 198-สมถะวิปัสสนาและคุณสมบัติพระโสดาบัน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1712
747 197-มีสติรักษาจิต วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1684
746 196-ต้องทำเอาเอง อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2553
1665
745 195-กรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1797
744 194-มรรค อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1574
743 193-ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1642
742 192-อริยสัจจธรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1570
741 191-ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1655
740 190-การพัฒนาจิตตามไตรสิกขา อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1729
739 189-จิตนี้ปภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาภายหลัง อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1729
738 188-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
10 พฤษภาคม 2553
1683
737 187-สิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1648
736 186-ความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม 3 อย่าง รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1700
735 185-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่2 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1530
734 184-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่1 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1694
733 183-ความจริงอันประเสริฐสุด รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1471
732 182-ชีวิตเป็นส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5 รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1470
731 181-ไม่ทำบาปทั้งปวงและตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
8 พฤษภาคม 2553
1463
730 180-เพียรละกิเลส รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1631
729 179-ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1543
728 074-เรียนพระอภิธรรม นำสู่การภาวนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5 พฤษภาคม 2553
2324
727 060-กรรมกับความเพียร
2 พฤษภาคม 2553
2390
726 059-ความรู้เรื่องกรรมหมวดละ 6 และหมวดละ 4
2 พฤษภาคม 2553
2097
725 117-อัปปมาทวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1586
724 116-ยมกวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1713
723 058-อินทรีย์ 5 มีสัทธินทรีย์เป็นต้น
25 เมษายน 2553
2089
722 057-วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกข์และสุข
25 เมษายน 2553
2209
721 178-พึ่งตนเองกลับบ้าน อาศรมมาตา
24 เมษายน 2553
1667
720 177-กรรมและวิธีการปฏิบัติต่อทุกข์และสุข อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1604
719 176-เกิดกับไม่เกิด ตายกับไม่ตาย อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1647
718 175-ความสว่างละความมืด อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1603
717 174-อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1693
716 173-หลักการฝึกสติ อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1532
715 172-การพัฒนาตามลำดับไตรสิกขา อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1557
714 171-พัฒนาจิต พัฒนางาน อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1658
713 073-ความคิด รากฐานแห่งการสอน วัดพระนอนจีกรสีห์ฯ จ.สิงห์บุรี
22 เมษายน 2553
1731
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ