ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,972
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 460 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 334 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 940 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 666 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 737 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,253 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,022 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ



 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,272 2531-ประกอบความเพียร สัมปชัญญะ สติ ยุวพุทธ4
14 พฤศจิกายน 2564
72
7,271 2530-จากไม่มีแล้วมี จากมีแล้วหมดสิ้นไป ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
77
7,270 2529-โสดาปัตติมรรคละสังโยชน์3 ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
70
7,269 2528-มีกายคตาสติประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
56
7,268 2527-ปฏิบัติเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์พร้อม ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
78
7,267 560-ปัฏฐานปาลิ2 โครงสร้างการแสดงและคำถาม
10 พฤศจิกายน 2564
39
7,266 559-ปัฏฐานปาลิ1 ความหมายและปัฏฐาน24
10 พฤศจิกายน 2564
44
7,265 1159-ทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
10 พฤศจิกายน 2564
99
7,264 154-ธรรมปฏิบัติ101 รู้ชัดจิตรับเข้า รู้ชัดจิตผลักใส
8 พฤศจิกายน 2564
115
7,263 1019-ขุ.ธ.มลวรรค1 ท่านจงรีบกระทำที่พึ่งให้แก่ตน
4 พฤศจิกายน 2564
116
7,262 1018-วิธีพิจารณาผัสสะให้หยั่งลงอริยสัจ
4 พฤศจิกายน 2564
156
7,261 1017-ขุ.ธ.โกธวรรค8 ผู้สำรวมกายวาจใจชื่อว่าสำรวมรอบด้าน
4 พฤศจิกายน 2564
65
7,260 1016-ขุ.ธ.โกธวรรค7 นินทาและสรรเสริญเป็นของเก่า
4 พฤศจิกายน 2564
59
7,259 1158-ความรู้เรื่องทุกข์กับความไม่เกิดทุกข์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
3 พฤศจิกายน 2564
130
7,258 219-สังขารุเปกขาญาณ3 ด้านสมถะ8ด้านวิปัสสนา10
30 ตุลาคม 2564
93
7,257 218-สังขารุเปกขาญาณ2 ของปุถุชน พระเสขะ พระอรหันต์
30 ตุลาคม 2564
61
7,256 217-สังขารุเปกขาญาณ1 ปัญญาต้องการพ้น พิจารณา ตั้งมั่นอยู่
30 ตุลาคม 2564
109
7,255 1015-ขุ.ธ.โกธวรรค6 อาสวะไม่มีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อ
28 ตุลาคม 2564
103
7,254 1014-ขุ.ธ.โกธวรรค5(2) พราหมณ์และพราหมณีอรหันต์
28 ตุลาคม 2564
61
7,253 1013-วิธีอธิบายธรรมแก่คนนอกศาสนา
28 ตุลาคม 2564
89
7,252 1012-ขุ.ธ.โกธวรรค5(1) พระอเสขมุนีเข้าถึงนิพพาน
28 ตุลาคม 2564
47
7,251 1011-ขุ.ธ.โกธวรรค4 พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ
28 ตุลาคม 2564
47
7,250 1010-ขุ.ธ.โกธวรรค3 ชนะความโกรธด้วยเมตตา
28 ตุลาคม 2564
55
7,249 1157-ธรรม; ความหมายและวิธีปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
27 ตุลาคม 2564
81
7,248 558-พระไตรปิฎกศึกษา16 สรุปรายวิชาและแนะแนวข้อสอบ
22 ตุลาคม 2564
53
7,247 557-พระไตรปิฎกศึกษา15 วิธีวิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์2
22 ตุลาคม 2564
43
7,246 556-พระไตรปิฎกศึกษา14 วิธีวิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์1
20 ตุลาคม 2564
53
7,245 555-พระไตรปิฎกศึกษา13 มหาสติปัฏฐานสูตร3 อริยสัจในสติปัฏฐาน
20 ตุลาคม 2564
72
7,244 554-พระไตรปิฎกศึกษา12 มหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน
19 ตุลาคม 2564
69
7,243 553-พระไตรปิฎกศึกษา11 มหาสติปัฏฐานสูตร1 บุพพภาคมรรค
19 ตุลาคม 2564
71
7,242 153-ธรรมปฏิบัติ100 ยกจิตหดหู่ และ ข่มจิตฟุ้งซ่าน
18 ตุลาคม 2564
130
7,241 152-ธรรมปฏิบัติ99 ทิ้งจิตรู้อดีตและจิตรู้อนาคต
11 ตุลาคม 2564
211
7,240 552-พระไตรปิฎกศึกษา10 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทำมรรคให้สมบูรณ์
8 ตุลาคม 2564
193
7,239 1009-ขุ.ธ.โกธวรรค2 พึงหยุดยั้งความโกรธที่เกิดขึ้น
7 ตุลาคม 2564
119
7,238 1008-วิธีการแผ่เมตตาที่ถูกต้อง
7 ตุลาคม 2564
125
7,237 1007-จากวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิไปสู่เห็นนิพพาน
7 ตุลาคม 2564
166
7,236 1006-ขุ.ธ.โกธวรรค1 พึงละความโกรธและมานะ
7 ตุลาคม 2564
81
7,235 1005-ขุ.ธ.ปิยวรรค9 บุญต้อนรับผู้ทำบุญไว้เหมือนญาติ
7 ตุลาคม 2564
74
7,234 1004-ขุ.ธ.ปิยวรรค8 ลักษณะจิตพระอนาคามี
7 ตุลาคม 2564
78
7,233 551-พระไตรปิฎกศึกษา9 วิธีประกาศสัจจะแก่ฆราวาสและนักบวช
1 ตุลาคม 2564
91
7,232 550-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์11 สรุปย่อคัมภีร์อภิธรรม
1 ตุลาคม 2564
55
7,231 549-พระไตรปิฎกศึกษา8 ทฤษฎีหลักการและวิธีปฏิบัติวิปัสสนา
1 ตุลาคม 2564
83
7,230 548-ปุคคลปัญญัตติ3 ตัวอย่างบุคคลหมวดละ2-10
27 กันยายน 2564
50
7,229 151-ธรรมปฏิบัติ98 วิธีทำจิตให้ตั้งมั่น6กรณี
27 กันยายน 2564
168
7,228 216-อาทีนวญาณ ปัญญาเห็นสังขารมีภัย นิพพานปลอดภัย
25 กันยายน 2564
127
7,227 215-วิปัสสนาญาณ ปัญญาเห็นความดับของจิตที่พิจารณาอารมณ์
25 กันยายน 2564
150
7,226 214-อุทยัพพยญาณ ปัญญาเห็นความเกิดดับของปัจจุบันธรรม
25 กันยายน 2564
165
7,225 547-พระไตรปิฎกศึกษา7 ธรรมที่ตรัสรู้และธรรมจักรที่ทรงประกาศ
23 กันยายน 2564
80
7,224 546-ยมกปาลิ12 ขันธยมก ปริญญาวาระ
22 กันยายน 2564
26
7,223 545-ปุคคลปัญญัตติ2 เอกกนิทเทสอธิบาย54บุคคล
20 กันยายน 2564
28
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8022 รายการ