ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,972
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 460 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 334 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 940 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 666 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 737 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,253 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,022 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,822 763-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8(2) อัตถะของพละ5
23 กันยายน 2565
31
7,821 762-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8(1) อินทรีย์5ระดับโลกุตตระ
23 กันยายน 2565
27
7,820 761-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7(2) อินทรีย์5ระดับโลกิยะ
23 กันยายน 2565
29
7,819 760-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7(1) สภาวะและอัตถะอินทรีย์5
23 กันยายน 2565
32
7,818 759-พระไตรปิฎกศึกษา16 วิเคราะห์อริยสัจ4ในธรรมบท
22 กันยายน 2565
31
7,817 758-พระไตรปิฎกศึกษา15 วิเคราะห์อริยสัจ4ด้วยเทสนาหาระ
22 กันยายน 2565
28
7,816 2655-มีพื้นฐานดีและไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2565
78
7,815 2654-รวมธรรมปฏิบัติลงในมรรค ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2565
80
7,814 2653-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
73
7,813 2652-รู้อริยสัจในชีวิตประจำวัน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
88
7,812 2651-กิจที่ต้องทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
79
7,811 2650-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
45
7,810 2649-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2565
55
7,809 2648-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2565
73
7,808 2647-วิปัสสนาสติปัฏฐานละวิปัลลาส ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2565
71
7,807 2646-เจริญมรรคด้วยสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2565
81
7,806 757-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์6(2) อิทธิบาทโลกุตตระ
16 กันยายน 2565
32
7,805 756-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์6(1) อิทธิบาทโลกิยะ
16 กันยายน 2565
28
7,804 755-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์5(2) สัมมัปปธานโลกุตตระ
16 กันยายน 2565
26
7,803 754-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์5(1) สัมมัปปธานโลกิยะ
16 กันยายน 2565
31
7,802 2645-หลักการฝึกสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
67
7,801 2644-ฝึกจิตและตั้งสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
49
7,800 2643-ความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
43
7,799 114-ม.อุ.พหุธาตุกสูตร ลักษณะบัณฑิต มีปัญญาไตร่ตรอง
11 กันยายน 2565
112
7,798 753-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์4(2) สติปัฏฐานโลกุตตระ
9 กันยายน 2565
38
7,797 752-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์4(1) สติปัฏฐานโลกิยะ
9 กันยายน 2565
30
7,796 751-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(3) เหตุที่สติปัฏฐานมี4
9 กันยายน 2565
27
7,795 750-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(2) วิเคราะห์เอกมรรค และ สติปัฏฐาน
9 กันยายน 2565
27
7,794 749-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(1) สติปัฏฐานภาวนา
9 กันยายน 2565
35
7,793 748-ปรมัตถธรรม12(2) อธิบายพระสูตรด้วยปรมัตถธรรม
9 กันยายน 2565
26
7,792 747-ปรมัตถธรรม12(1) ปรมัตถธรรม กับ วิปัสสนภูมิ6
9 กันยายน 2565
20
7,791 1113-ขุ.ธ.นาควรรค8 วิถีแห่งความสุขและไร้ทุกข์
8 กันยายน 2565
54
7,790 1112-ขุ.ธ.นาควรรค7(2) ช้างอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า
8 กันยายน 2565
20
7,789 1111-การแทงตลอดอริยสัจ16ลักษณะ
8 กันยายน 2565
54
7,788 1110-ขุ.ธ.นาควรรค7(1) ไม่ได้สหายดี ให้ไปคนเดียว
8 กันยายน 2565
29
7,787 1109-ขุ.ธ.นาควรรค6 จงถอนจิตขึ้นจากกิเลส
8 กันยายน 2565
35
7,786 746-ปุคคลปัญญัตติ4(2) ตัวอย่างบุคคลหมวดละ4และ5
5 กันยายน 2565
27
7,785 745-ปุคคลปัญญัตติ4(1) ตัวอย่างบุคคลหมวดละ2และ3
5 กันยายน 2565
20
7,784 114-ภาวนา37 รู้จักและหัดแยกความคิด
2 กันยายน 2565
140
7,783 744-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(3) ความหมายโพธิปักขิยธรรม
2 กันยายน 2565
32
7,782 743-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(2) โพธิปักขิยธรรมประกอบกับจิต
2 กันยายน 2565
24
7,781 742-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(1) องค์ธรรมโพธิปักขิยธรรม
2 กันยายน 2565
28
7,780 741-ปรมัตถธรรม9(2) องค์ธรรมปฏิจจสมุปปันนธรรม
2 กันยายน 2565
23
7,779 740-ปรมัตถธรรม9(1) อธิบายบทบาลีปฏิจจสมุปบาท
2 กันยายน 2565
31
7,778 1108-ขุ.ธ.นาควรรค5 ข่มจิตด้วยอุบายแยบคาย
1 กันยายน 2565
81
7,777 1107-วิธีแยกและจัดการความคิด
1 กันยายน 2565
117
7,776 1106-ขุ.ธ.นาควรรค4 บริโภคมากไม่พ้นห้องนอน
1 กันยายน 2565
43
7,775 1105-ขุ.ธ.นาควรรค3 ช้างกตัญญู
1 กันยายน 2565
39
7,774 739-ยมกปาลิ7(2) ขันธยมก ปริญญาวาระ
31 สิงหาคม 2565
14
7,773 738-ยมกปาลิ7(1) บทบาลีสังเกตในปวัตติวาระ
31 สิงหาคม 2565
14
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8022 รายการ