ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,557 337-มหาสกุลุทายิสูตร10 ปุพเพนิวาส ทิพพจุกขุ อาสวักขยญาณ
23 กันยายน 2566
37
8,556 336-มหาสกุลุทายิสูตร9 อิทธิวิธ ทิพพโสตธาตุ เจโตปริยญาณ
23 กันยายน 2566
25
8,555 335-มหาสกุลุทายิสูตร8 วิปัสสนาญาณ และ มโนมยิทธิญาณ
23 กันยายน 2566
37
8,554 334-มหาสกุลุทายิสูตร7 ฌาน4
23 กันยายน 2566
33
8,553 333-มหาสกุลุทายิสูตร6 กสิณายตนะ10
23 กันยายน 2566
29
8,552 1228-ปุราเภทสูตร2 พระอรหันต์สิ้นกิเลสก่อนขันธ์ดับ
21 กันยายน 2566
40
8,551 1227-การกำหนดรู้ทุกข์24ชุดในมูลปริยายสูตร
21 กันยายน 2566
47
8,550 1226-ปุราเภทสูตร1 สิ้นตัณหาก่อนตายดีที่สุด
21 กันยายน 2566
64
8,549 2876-โอวาทธรรมขั้นพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
88
8,548 2875-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
74
8,547 2874-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
59
8,546 2873-วิธีฝึกรวมองค์มรรค ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
107
8,545 2872-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
63
8,544 2871-ธรรม และ กฎแห่งธรรม ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
62
8,543 2870-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
85
8,542 2869-ขยายความหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
56
8,541 2868-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
95
8,540 2867-ฝึกปัญญาแนวสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
64
8,539 2866-กายคตาสติ และ สัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
62
8,538 2865-มรรคต้องมีประจำ3อย่าง ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
63
8,537 2864-มรรคเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
85
8,536 2863-ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
35
8,535 2862-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
44
8,534 889-การสอนวิปัสสนากรรมฐาน8 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
15 กันยายน 2566
30
8,533 888-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11 อินทรีย์5ในอินทรียวิภังค์
8 กันยายน 2566
50
8,532 887-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์10 อริยมมรรค8ในมัคคังควิภังค์
8 กันยายน 2566
37
8,531 886-การสอนวิปัสสนกรรมฐาน1 รายละเอียดและวัตถุประสงค์รายวิชา
8 กันยายน 2566
29
8,530 885-ปุคคลปัญญัตติปาลิ1 บัญญัติ6ประการ
4 กันยายน 2566
30
8,529 165-สุภากัมมารธีตุเถรีคาถา ออกจากกามแล้วไม่หวนกลับไปอีก
3 กันยายน 2566
77
8,528 164-อิสิทาสีเถรีคาถา ออกบวชปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรม
3 กันยายน 2566
58
8,527 163-สุเมธาเถรีคาถา ความยินดียิ่งในพระนิพพาน
3 กันยายน 2566
62
8,526 124-ภาวนา47 โอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า
1 กันยายน 2566
96
8,525 884-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(2) โพชฌังควิภังค์ อภิธรรมและปัญหาปุจฉกะ
30 สิงหาคม 2566
21
8,524 883-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(1) โพชฌังควิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
30 สิงหาคม 2566
20
8,523 882-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8 อิทธิปาทวิภังค์ อภิธรรมและปัญหาปุจฉกะ
29 สิงหาคม 2566
16
8,522 881-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7 อิทธิปาทวิภังค์ สุตตันตภาชนีย
29 สิงหาคม 2566
15
8,521 880-ธาตุกถา9 ตัวอย่างนัยที่7 ถึง นัยที่14
28 สิงหาคม 2566
17
8,520 194-ธรรมปฏิบัติ141 อานิสงส์ในเนกขัมมะ
28 สิงหาคม 2566
50
8,519 1886-มิลินทปัญหา8(4) เทวทัตตปัพพัชชปัญหา ทรงให้พระเทวทัตบวชด้วยพระกรุณา
27 สิงหาคม 2566
38
8,518 1885-มิลินทปัญหา8(3) พุทธสัพพัญญุภาวปัญหา สัพพัญญุตญาณเนื่องกับการนึก
27 สิงหาคม 2566
34
8,517 1884-มิลินทปัญหา8(2) ทสอุปาสกคุณปัญหา คุณของอุบาสก10ประการ
27 สิงหาคม 2566
31
8,516 1883-มิลินทปัญหา8(1) อรูปธัมมววัตถานทุกกรปัญหา การแยกจิตเจตสิกทำได้ยาก
27 สิงหาคม 2566
37
8,515 332-มหาสกุลุทายิสูตร5 วิโมกข์8 และ อภิภายตนะ8
26 สิงหาคม 2566
25
8,514 331-มหาสกุลุทายิสูตร4 ปฏิปทาโพธิปักขิยธรรม7หมวด
26 สิงหาคม 2566
24
8,513 330-มหาสกุลุทายิสูตร3 ปฏิปทา19 อย่างสาวกทำตามแล้วได้ผล
26 สิงหาคม 2566
21
8,512 879-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์6 สัมมัปปธาน4 ในคัมภีร์วิภังค์
25 สิงหาคม 2566
43
8,511 878-อริยสัจวิเคราะห์6 วิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์
25 สิงหาคม 2566
25
8,510 877-พระไตรปิฎกศึกษา10 อธิบาย มัชฌิมาปฏิปทา และ อริยสัจ
25 สิงหาคม 2566
44
8,509 876-ปรมัตถธรรม14 ตย.อธิบายพระสูตรด้วยปรมัตถธรรม2
24 สิงหาคม 2566
26
8,508 875-ปรมัตถธรรม13 ตย.อธิบายพระสูตรด้วยปรมัตถธรรม1
24 สิงหาคม 2566
34
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ