ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
319 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1748
318 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1704
317 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1847
316 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1762
315 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1853
314 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1712
313 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1792
312 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1802
311 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1874
310 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2742
309 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1644
308 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10169
307 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88117
306 033-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่2
8 ธันวาคม 2552
2236
305 052-ตอบปัญหาเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อออกจากโลกและบุคคลทำบุญไปนรกเป็นต้น
6 ธันวาคม 2552
2284
304 051-อธิษฐานธรรม 4 อย่าง
6 ธันวาคม 2552
2531
303 017-ญาณรู้อริยสัจ 12 อาการ สารนาถ พาราณสี
1 ธันวาคม 2552
1839
302 016-ตอบปัญหาธรรมเรื่องพระอริยะเจ้า พาราณสี
30 พฤศจิกายน 2552
1985
301 015-ใบไม้กำมือเดียว สาวัตถี อินเดีย
29 พฤศจิกายน 2552
2006
300 014-ตอบปัญหาธรรมเรื่องการทำสมาธิ ลุมพินี
28 พฤศจิกายน 2552
2113
299 013-มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก สวนลุมพินี เนปาล
28 พฤศจิกายน 2552
1879
298 012-ตอบปัญหาธรรมเรื่องดูตนเองเป็นหลัก กุสินารา
27 พฤศจิกายน 2552
1969
297 011-มีอริยมรรค 8 จึงมีสมณะ มกุฎพันธนเจดีย์ กุสินารา
27 พฤศจิกายน 2552
1882
296 010-ทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท ปรินิพพานสถูป กุสินารา
27 พฤศจิกายน 2552
1906
295 009-ตอบปัญหาธรรมเรื่องทุกข์และเจตนา กุสินารา
26 พฤศจิกายน 2552
2016
294 008-พระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์ กูฏาคารศาลา เวสาลี
26 พฤศจิกายน 2552
1935
293 007-สิ่งใดเกิดจากเหตุ สิ่งนั้นจะดับไปเมื่อหมดเหตุ ถ้ำสูกรขาตา ราชคฤห์
25 พฤศจิกายน 2552
2017
292 006-พระพุทธะ พระคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์
25 พฤศจิกายน 2552
1714
291 005-ตอบปัญหาธรรมเรื่องพระนิพพานและธรรมะที่ควรอธิษฐาน ราชคฤห์
24 พฤศจิกายน 2552
2221
290 004-คำสอนหลักปฏิบัติโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
24 พฤศจิกายน 2552
1900
289 003-ตอบปัญหาธรรมเรื่องความแตกต่างและจิตว่าง พุทธคยา
23 พฤศจิกายน 2552
2067
288 002-ธรรมะสายกลาง เขาดงคศิริ พุทธคยา
23 พฤศจิกายน 2552
1894
287 001-สังเวชนียะ สถานที่กระตุ้นเตือนให้มาดูความจริง พุทธคยา อินเดีย
22 พฤศจิกายน 2552
2165
286 020-กุญแจชีวิต บรรยายที่ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
12 พฤศจิกายน 2552
2294
285 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1686
284 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1915
283 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1737
282 104-โลกายติกสูตรและติมพรุกขสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1840
281 032-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่1
10 พฤศจิกายน 2552
2506
280 076-รัฏฐปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
13 พฤศจิกายน 2552
1960
279 075-ตาลปุตตสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
9 ตุลาคม 2552
2204
278 074-ปฐมกามภูสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
2 ตุลาคม 2552
2130
277 073-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
11 กันยายน 2552
1997
276 072-อชิตมาณวกปัญหา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
4 กันยายน 2552
2052
275 071-คุหัฏฐกสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
28 สิงหาคม 2552
2192
274 070-สัลลสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
14 สิงหาคม 2552
2089
273 069-กกุธสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
31 กรกฎาคม 2552
1898
272 068-อายาจนสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
24 กรกฎาคม 2552
2084
271 067-อาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
17 กรกฎาคม 2552
2034
270 066-อุทัยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
10 กรกฎาคม 2552
2031
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ