ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,968
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 460 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 334 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 940 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 666 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 737 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,253 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,018 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,718 708-พระไตรปิฎกศึกษา3(2) ความเป็นมาพระไตรปิฎก
11 สิงหาคม 2565
26
7,717 707-พระไตรปิฎกศึกษา3(1) นิกาย5 องค์9 ธรรมขันธ์84,000
11 สิงหาคม 2565
23
7,716 706-ยมกปาลิ1(4) วิธีอธิบายยมก ปัญหา4 วิสัชชนา5
10 สิงหาคม 2565
18
7,715 705-ยมกปาลิ1(3) โครงสร้างมุลยมก480ยมก
10 สิงหาคม 2565
13
7,714 704-ยมกปาลิ1(2) แนะนำคัมภีร์ยมกปาลิ
10 สิงหาคม 2565
13
7,713 703-ยมกปาลิ1(1) รายละเอียดรายวิชา
10 สิงหาคม 2565
15
7,712 172-ธรรมปฏิบัติ119 สัจจะ3ข้อมีอยู่แล้ว มัคคสัจต้องทำขึ้น
8 สิงหาคม 2565
79
7,711 113-ภาวนา36 ความติดใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่ม
5 สิงหาคม 2565
133
7,710 702-ปรมัตถธรรม1 รายละเอียดรายวิชา
5 สิงหาคม 2565
27
7,709 701-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 วิเคราะห์มาติกาญาณ73
4 สิงหาคม 2565
32
7,708 700-พระไตรปิฎกศึกษา2 ความหมายและลักษณะพิเศษ
4 สิงหาคม 2565
18
7,707 2626-ถือกายคตาสติ รักษาตน รักษาผู้อื่น
3 สิงหาคม 2565
85
7,706 2625-คุณสมบัติพระโสดาบัน3ด้าน วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2565
67
7,705 2624-เหตุและผลในปฏิจจสมุปบาท วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
120
7,704 2623-สมุทยวาระ กับ นิโรธวาระ วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
57
7,703 2622-ธาตุ4อุปมาด้วยงูพิษเป็นต้น วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
58
7,702 2621-กายคตาสติและสติสังวร วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2565
68
7,701 2620-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน
1 สิงหาคม 2565
49
7,700 2619-เป้าหมาย ทางเดิน ผู้เดิน วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2565
54
7,699 699-วิภังคปาลิ6(2) สัจจวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
27 กรกฎาคม 2565
27
7,698 698-วิภังคปาลิ6(1) สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
27 กรกฎาคม 2565
19
7,697 697-วิภังคปาลิ5(2) ธาตุวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
27 กรกฎาคม 2565
14
7,696 696-วิภังคปาลิ5(1) ธาตุวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
27 กรกฎาคม 2565
10
7,695 171-ธรรมปฏิบัติ118 เหตุทำให้เข้าถึงมรรค4ประการ
25 กรกฎาคม 2565
110
7,694 695-ธาตุกถา5(3) ฉัฏฐนยะ สัมปโยควิปปโยคะ
25 กรกฎาคม 2565
20
7,693 694-ธาตุกถา5(2) ปัญจมนยะ อสังคหเตนอสังคหิตะ
25 กรกฎาคม 2565
13
7,692 693-ธาตุกถา5(1) จตุตถนยะ สังคหิเตนสังคหิตะ
25 กรกฎาคม 2565
11
7,691 272-อภิธัมมาวตาร5(7) จำนวนเจตสิกที่เกิดในโลภมูลจิต
23 กรกฎาคม 2565
40
7,690 271-อภิธัมมาวตาร5(6) อุทธัจจะ มานะ อิสสา มัจฉริยะ ถินมิทธะ
23 กรกฎาคม 2565
37
7,689 270-อภิธัมมาวตาร5(5) อหิริกะ อโนตัปปะ โลภะ โมหะ มิจฉาทิฏฐิ
23 กรกฎาคม 2565
29
7,688 269-อภิธัมมาวตาร5(4) อกุศลเจตสิก
23 กรกฎาคม 2565
32
7,687 268-อภิธัมมาวตาร5(3) จำนวนเจตสิกที่เกิดในกุศลจิต
23 กรกฎาคม 2565
30
7,686 267-อภิธัมมาวตาร5(2) มนสิการ กรุณา มุทิตา วิรตี
23 กรกฎาคม 2565
31
7,685 266-อภิธัมมาวตาร5(1) ฉันทะ อธิโมกข์ ตัตรมัชฌัตตตา
23 กรกฎาคม 2565
44
7,684 2618-เหตุให้บรรลุโสดาบัน ยุวพุทธฯ
24 กรกฎาคม 2565
60
7,683 2617-กิจต่ออริยสัจ ยุวพุทธฯ
24 กรกฎาคม 2565
48
7,682 2616-ความหมายของอริยสัจ ยุวพุทธฯ
23 กรกฎาคม 2565
47
7,681 2615-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 กรกฎาคม 2565
66
7,680 2614-ดูให้เกิดปัญญาตามแนวอนุปัสสนา7
23 กรกฎาคม 2565
45
7,679 2613-ตั้งสติและฝึกปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
23 กรกฎาคม 2565
51
7,678 2612-กายคตาสติ; คุณค่าและวิธีการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
22 กรกฎาคม 2565
61
7,677 692-อริยสัจวิเคระห์7(2) อัสสาทะ อาทีนวะ นิสสรณะ กับ อริยสัจ
22 กรกฎาคม 2565
23
7,676 691-อริยสัจวิเคระห์7(1) ตถา อวิตถา อนัญญถา กับ อริยสัจ
22 กรกฎาคม 2565
22
7,675 690-อริยสัจวิเคระห์6(2) ธรรม201บทจัดลงอริยสัจ5แบบ
22 กรกฎาคม 2565
16
7,674 689-อริยสัจวิเคระห์6(1) หมวดธรรมตามกิจในอริยสัจ
22 กรกฎาคม 2565
19
7,673 688-ปฏิสัมภิทามรรควิเคระห์3(4) อธิบายมาติกาธัมมัฏฐิติญาณ
21 กรกฎคม 2565
15
7,672 687-ปฏิสัมภิทามรรควิเคระห์3(3) อธิบายมาติกาสมาธิภาวนามยญาณ
21 กรกฎาคม 2565
17
7,671 686-ปฏิสัมภิทามรรควิเคระห์3(2) อธิบายมาติกาสีลมยญาณ
21 กรกฎาคม 2565
14
7,670 685-ปฏิสัมภิทามรรควิเคระห์3(1) อธิบายมาติกาสุตมยญาณ
21 กรกฎาคม 2565
17
7,669 1101-ขุ.ธ.นิรยวรรค9 สมาทานสัมมาทิฏฐินำไปสุคติ
21 กรกฎาคม 2565
38
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8018 รายการ