ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 518 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 838 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 604 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,264 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 873 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 912 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,267 1849-มิลินทปัญหา5(14) ธัมมทิฏฐปัญหา ผู้เห็นธรรมทำตามคำสอนตลอดชีวิต
28 พฤษภาคม 2566
29
8,266 1848-มิลินทปัญหา5(13) อนุตตรภาวชานนปัญหา เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า
28 พฤษภาคม 2566
33
8,265 1847-มิลินทปัญหา5(12) พุทธอนุตตรภาวปัญหา พระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า
28 พฤษภาคม 2566
27
8,264 1846-มิลินทปัญหา5(11) พุทธอัตถินัตถิภาวปัญหา พระพุทธเจ้ามีจริงแม้ไม่เคยเห็น
28 พฤษภาคม 2566
28
8,263 1845-มิลินทปัญหา5(10) นิพพานสุขชานนปัญหา ได้ยินเสียงผู้ถึงนิพพานก็รู้นิพพานเป็นสุข
28 พฤษภาคม 2566
31
8,262 1844-มิลินทปัญหา5(9) นิพพานลภนปัญหา ผู้ปฏิบัติชอบและรู้ความจริงจึงได้นิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
33
8,261 1843-มิลินทปัญหา5(8) นิโรธนิพพานปัญหา ความไม่เกิดทุกข์คือนิโรธนิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
34
8,260 1842-มิลินทปัญหา5(7) ปถวิสันธารกปัญหา แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำ
28 พฤษภาคม 2566
28
8,259 1841-มิลินทปัญหา5(6) เนรยิกัคคิอุณหภาวปัญหา ไหม้ในนรกไม่ตายเพราะกรรมจัดแจง
28 พฤษภาคม 2566
31
8,258 1840-มิลินทปัญหา5(5) วายามกรณปัญหา ความเพียรแต่เนิ่น ๆ จึงใช้ทำกิจได้
28 พฤษภาคม 2566
32
8,257 1839-มิลินทปัญหา5(4) กัมมนานากรณปัญหา กรรมจำแนกสัตว์ให้ทรามประณีต
28 พฤษภาคม 2566
25
8,256 1838-มิลินทปัญหา5(3) ปัญจายตนกัมมนิพพัตตปัญหา อายตนะ5เกิดจากกรรมต่างกัน
28 พฤษภาคม 2566
24
8,255 1837-มิลินทปัญหา5(2) นาคเสนปัญหา ความเค็มรู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณ
28 พฤษภาคม 2566
24
8,254 1836-มิลินทปัญหา5(1) ผัสสาทิวินิพภุชนปัญหา สัมปยุตตธรรมไม่อาจแยกจากกันได้
28 พฤษภาคม 2566
36
8,253 1835-ความจริงของสิ่งทั้งปวง หมู่บ้านแกรนด์โมนาโค
28 พฤษภาคม 2566
49
8,252 325-มหาหัตถิปโทปมสูตร5 วาโยธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
31
8,251 324-มหาหัตถิปโทปมสูตร4 เตโชธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
19
8,250 323-มหาหัตถิปโทปมสูตร3 อาโปธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
23
8,249 322-มหาหัตถิปโทปมสูตร2 ปฐวีธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
30
8,248 321-มหาหัตถิปโทปมสูตร1 กุศลทั้งปวงนับลงในอริยสัจ4
27 พฤษภาคม 2566
39
8,247 1202-วิธีรู้เพื่อให้เกิดอริยมรรค
25 พฤษภาคม 2566
117
8,246 1201-ไม่รู้อริยสัจ4จึงปรุงอภิสังขาร3
25 พฤษภาคม 2566
77
8,245 1200-สรุปเนื้อหาคัมภีร์ธรรมบท
25 พฤษภาคม 2566
34
8,244 1199-ขุ.ธ.พราหมณวรรค40 ผู้รู้ภพถึงความสิ้นชาติเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
24
8,243 1198-ขุ.ธ.พราหมณวรรค39 ผู้องอาจชนะกิเลสแล้วเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
23
8,242 1197-ขุ.ธ.พราหมณวรรค38 ผู้ไม่กังวลในขันธ์ทั้ง3กาลเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
25
8,241 188-ธรรมปฏิบัติ135 อดทนต่อสิ่งเกิดดับ
22 พฤษภาคม 2566
129
8,240 2816-สรุปธรรมเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ มูลนิธิมายาโคตมี
21 พฤษภาคม 2566
86
8,239 2815-ตอบปัญหาธรรม5 มูลนิธิมายาโคตมี
21 พฤษภาคม 2566
75
8,238 2814-มุมมมองสัมมาทิฏฐินำเข้าสู่อริยมรรค
20 พฤษภาคม 2566
59
8,237 2813-อริยมรรคทำให้เกิดญาณในอริยสัจ4
20 พฤษภาคม 2566
91
8,236 2812-ตอบปัญหาธรรม4 มูลนิธิมายาโคตมี
20 พฤษภาคม 2566
49
8,235 2811-ขันธ์5พร้อมเหตุเกิดและเหตุดับ
20 พฤษภาคม 2566
56
8,234 2810-ตอบปัญหาธรรม3 มูลนิธิมายาโคตมี
20 พฤษภาคม 2566
40
8,233 2809-วิธีปฏิบัติดูนิวรณ์ มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
53
8,232 2808-วิธีปฏิบัติดูจิต มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
44
8,231 2807-ตอบปัญหาธรรม2 มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
35
8,230 2806-วิธีทำอริยมรรคให้เกิด21แบบ มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
36
8,229 2805-ตอบปัญหาธรรม1 มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
52
8,228 2804-อาศัยมรรคประจำ3ทำสติปัฏฐาน4 มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
35
8,227 2803-อนุธรรม5และสัมปชัญญะ4 มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
34
8,226 2802-มีสรณะ พื้นฐานดี ทำกายคตาสติ มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
35
8,225 2801-ปฏิบัติธรรม มรรค ผล นิพพาน มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
38
8,224 2800-อาศัยพระพุทธเจ้านำสู่มัคคภาวนา อาศรมมาตา
17 พฤษภาคม 2566
56
8,223 2799-มัคคสัมมาทิฏฐิในชีวิตประจำวัน อาศรมมาตา
17 พฤษภาคม 2566
50
8,222 2798-ธัมมจักรและญาณในอริยสัจ4 อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2566
51
8,221 2797-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2566
37
8,220 2796-รู้จักสักกายทิฏฐิ อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2566
28
8,219 2795-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือขันธ์5 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
47
8,218 2794-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
53
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ