ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,662 684-วิภังคปาลิ4(2) อายตนวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
20 กรกฎาคม 2565
19
7,661 683-วิภังคปาลิ4(1) อายตนวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
20 กรกฎาคม 2565
14
7,660 682-วิภังคปาลิ3(2) ขันธวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
20 กรกฎาคม 2565
17
7,659 682-วิภังคปาลิ3(1) ขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
20 กรกฎาคม 2565
13
7,658 681-ธาตุกถา4(3) ตติยนย อสังคหิเตนสังคหิตะ
18 กรกฎาคม 2565
17
7,657 680-ธาตุกถา4(2) ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตะ
18 กรกฎาคม 2565
14
7,656 679-ธาตุกถา4(1) ตัวอย่างปฐมนยะ
18 กรกฎาคม 2565
15
7,655 1094-ขุ.ธ.นิรยวรรค4 เป็นชู้ภรรยาผู้อื่นได้เหตุแห่งทุกข์4ข้อ
14 กรกฎาคม 2565
51
7,654 1093-พิจารณาอริยมรรคผ่านวิตก เวทนา และสัญญา
14 กรกฎาคม 2565
105
7,653 1092-ขุ.ธ.นิรยวรรค3 กินก้อนเหล็กแดงดีกว่าหลอกโยมฉัน
14 กรกฎาคม 2565
32
7,652 1091-ขุ.ธ.นิรยวรรค2 ภิกษุชั่วไม่สำรวมตกนรก
14 กรกฎาคม 2565
39
7,651 170-ธรรมปฏิบัติ117 รู้จักพุทธภาวะ
11 กรกฎาคม 2565
65
7,650 113-อํ.นวก.เจตโสวินิพันธสูตร สติปัฏฐาน4ละกิเลสผูกจิต5
10 กรกฎาคม 2565
48
7,649 112-อํ.นวก.นีวรณสูตร สติปัฏฐาน4เพื่อละนิวรณ์5
10 กรกฎาคม 2565
32
7,648 111-อํ.นวก.สิกขาทุพพัลยสูตร สติปัฏฐาน4เพื่อเลิกผิดศึล5
10 กรกฎาคม 2565
32
7,647 110-อํ.อฏฺฐก.ทานวัตถุสูตร ทานเป็นปุญญสิกขา
10 กรกฎาคม 2565
24
7,646 109-อํ.อฏฺฐก.ปฐมทานสูตร ทานเพื่อประดับจิต
10 กรกฎาคม 2565
22
7,645 108-ภาวะพุทธะมีอยู่จริง
10 กรกฎาคม 2565
64
7,644 678-อริยสัจวิเคราะห์5 ความเห็นต่างเรื่องอริยสัจในกถาวัตถุ
8 กรกฎาคม 2565
32
7,643 677-อริยสัจวิเคราะห์4 การวิเคราะห์อริยสัจในแบบยมก
8 กรกฎาคม 2565
27
7,642 676-พระไตรปิฎกศึกษา1 รายละเอียดรายวิชาและแหล่งข้อมูล
8 กรกฎาคม 2565
18
7,641 675-ปฏิสัมภิทามรรควิเคระห์2(2) วิเคระห์ตามแนวอรรถกถา
7 กรกฎาคม 2565
14
7,640 674-ปฏิสัมภิทามรรควิเคระห์2(1) โครงสร้างด้านวิธีการ
7 กรกฎาคม 2565
14
7,639 673-วิภังคปาลิ2(3) สุตตันตภาชนีย์ อธิบายขันธ์ด้วยมาติกา11
6 กรกฎาคม 2565
20
7,638 672-วิภังคปาลิ2(2) ขันธวิภังค์ ความหมายและวิธีการแสดง
6 กรกฎาคม 2565
15
7,637 671-วิภังคปาลิ2(1) วิเคราะห์ลำดับการแสดงวิภังค์
6 กรกฎาคม 2565
13
7,636 670-วิภังคปาลิ1(3) วิภังค์18แสดงตามพุทธธรรม18
6 กรกฎาคม 2565
15
7,635 669-วิภังคปาลิ1(2) โครงสร้างด้านวิธีการ
6 กรกฎาคม 2565
12
7,634 668-วิภังคปาลิ1(1) ความหมายและโครงสร้างด้านเนื้อหา
6 กรกฎาคม 2565
14
7,633 667-ธาตุกถา3 ปฐมนย อายตนะ ธาตุ สัจจะ
4 กรกฎาคม 2565
27
7,632 112-ภาวนา35 ภาวนาฝึกจิตและฝึกปัญญา
1 กรกฎาคม 2565
58
7,631 666-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(4) เหตุที่แสดงญาณกถาก่อน
30 มิถุนายน 2565
29
7,630 665-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(3) ความหมายและสภาวะปฏิสัมภิทา
30 มิถุนายน 2565
19
7,629 664-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(2) โครงสร้างเนื้อหาคัมภีร์
30 มิถุนายน 2565
20
7,628 663-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชา
30 มิถุนายน 2565
24
7,627 662-ธัมมสังคณี8(2) อัฏฐกถากัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
17
7,626 661-ธัมมสังคณี8(1) นิกเขปกัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
16
7,625 660-ธัมมสังคณี7(2) รูปกัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
15
7,624 659-ธัมมสังคณี7(1) สรุปจิตตุปปาทกัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
19
7,623 658-ธาตุกถา2(2) การเขียน ปฐมนย 2 ขันธ์ และ 3 ขันธ์
27 มิถุนายน 2565
21
7,622 657-ธาตุกถา2(1) ปฐมนย สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
27 มิถุนายน 2565
26
7,621 169-ธรรมปฏิบัติ116 เหตุแห่งการให้ทาน 8 อย่าง
27 มิถุนายน 2565
57
7,620 306-จุนทสูตร บุญเจริญสำหรับผู้ให้เป็นต้น
26 มิถุนายน 2565
57
7,619 305-วิสาขาสูตร ความโศกเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก
26 มิถุนายน 2565
45
7,618 304-ตติยนิพพานสูตร นิพพานเป็นนิสสรณะมีอยู่
26 มิถุนายน 2565
41
7,617 303-ปฐมนิพพานสูตร นิพพานเป็นอายตนะมีอยู่
26 มิถุนายน 2565
39
7,616 2611-โอวาทปิดการอบรม
26 มิถุนายน 2565
41
7,615 2610-สรุปและสงเคราะห์องค์มรรค8
26 มิถุนายน 2565
61
7,614 2609-ความหมายโสดาบัน
26 มิถุนายน 2565
49
7,613 2608-ตอบปัญหาธรรม3
25 มิถุนายน 2565
73
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ