ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,879 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,829 1921-ตอบปัญหาธรรม รพ.สมุทรปราการ
26 พฤษภาคม 2567
44
8,828 1920-อุปสรรคของการเข้าถึงธรรม รพ.สมุทรปราการ
26 พฤษภาคม 2567
65
8,827 2960-หลักการและวิธีการทำกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
25 พฤษภาคม 2567
51
8,826 2959-มรรคหัวหน้า และ มรรคประจำ ยุวพุทธฯ
25 พฤษภาคม 2567
61
8,825 353-มหาปทานสูตร2 ชีวประวัติพระพุทธเจ้า7พระองค์2
25 พฤษภาคม 2567
26
8,824 352-มหาปทานสูตร1 ชีวประวัติพระพุทธเจ้า7พระองค์1
25 พฤษภาคม 2567
31
8,823 1274-โกสัมพิยสูตร1 สาราณียธรรม6มีอริยทิฏฐิเป็นยอด
16 พฤษภาคม 2567
97
8,822 1273-จรณะ15 กับลำดับการปฏิบัติธรรม
16 พฤษภาคม 2567
116
8,821 1272-วีมังสกสูตร2 ศรัทธาที่มีเหตุเกิดจากโสดาปัตติมรรค
16 พฤษภาคม 2567
68
8,820 2958-มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2567
95
8,819 2957-ตอบปัญหาธรรม4 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2567
78
8,818 2956-กิจต่ออริยสัจ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
66
8,817 2955-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
57
8,816 2954-วิธีกำหนดรู้ทุกข์ด้วยปริญญา3 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
99
8,815 2953-ความหมายของอริยสัจ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
47
8,814 2952-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
58
8,813 2951-อาศัยมรรคองค์3ทำสติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
53
8,812 2950-สติปัฏฐาน4เพื่อการบรรลุธรรม อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2567
80
8,811 2949-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2567
58
8,810 2948-สัมปชัญญะ4; ความรู้เพื่อสติ สมาธิ วิปัสสนา
12 พฤษภาคม 2567
66
8,809 2947-กายคตาสติ; ความสำคัญ และ หลักปฏิบัติ
12 พฤษภาคม 2567
50
8,808 2946-ธรรมหมวดละ1และหมวดละ2เพื่อการปฏิบัติ
11 พฤษภาคม 2567
47
8,807 2945-หยั่งลงสู่อริยมรรค อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2567
82
8,806 132-ภาวนา55 โสดาบันไม่ปกปิดความผิด และ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเลิศ
3 พฤษภาคม 2567
111
8,805 1271-วีมังสกสูตร1 การตรวจสอบพระพุทธเจ้า6ประเด็น
2 พฤษภาคม 2567
61
8,804 1270-ปฏิสัมภิทาในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
2 พฤษภาคม 2567
81
8,803 1919-สัมมัตตะ10 สัมมาทิฏฐิหัวหน้า3 สิ่งเลิศ4 มรรคองค์8
28 เมษายน 2567
105
8,802 351-ชนวสภสูตร4 ความยิ่งใหญ่ของพระศาสดา การแสดงธรรม และการบรรลุ
27 เมษายน 2567
70
8,801 350-ชนวสภสูตร3 สติปัฏฐานเพื่อกุศลและสมาธิบริขารเพื่อสัมมาสมาธิ
27 เมษายน 2567
57
8,800 1269-ฉวิโสธนสูตร6 จิตตั้งมั่นฌานที่4น้อมจิตเพื่ออาสวักขยญาณ
25 เมษายน 2567
69
8,799 1268-การละมานะด้วยโสดาปัตติมรรคถึงอรหัตตมรรค
25 เมษายน 2567
70
8,798 1267-ฉวิโสธนสูตร5 มีสัมปชัญญะ ทำสมาธิ ละนิวรณ์ ได้ฌาน
25 เมษายน 2567
66
8,797 935-อภิธานัปปทีปิกา10 อเนกัตถวรรค และ อัพยยวรรค
24 เมษายน 2567
28
8,796 205-ธรรมปฏิบัติ152 วิธีทำใจให้อุเบกขา1
23 เมษายน 2567
92
8,795 181-ฐานสูตร วิธีรู้ผู้มีศีล สะอาด มีกำลัง มีปัญญา
21 เมษายน 2567
85
8,794 180-โสตานุคตสูตร เรียนปริยัติภายหน้าเป็นเทวดาบรรลุเร็ว
21 เมษายน 2567
55
8,793 179-มัลลิกาเทวีสูตร เหตุให้ผู้หญิงสวย รวย และสูงศักดิ์
21 เมษายน 2567
46
8,792 178-ภัททิยสูตร หลักวิเคราะห์เพื่อละอกุศลเจริญกุศล
21 เมษายน 2567
50
8,791 1266-ฉวิโสธนสูตร4 มีอินทรียสังวรได้อพยาเสกสุข
18 เมษายน 2567
80
8,790 1265-ธรรมเอกเป็นที่อาศัยให้หลุดพ้น11แบบ
18 เมษายน 2567
78
8,789 1264-ฉวิโสธนสูตร3 คุณคือศีล26ข้อและความสันโดษ
18 เมษายน 2567
57
8,788 934-อภิธานัปปทีปิกา9 สามัญญกัณฑ์ อเนกัตถวรรค
10 เมษายน 2567
44
8,787 177-ภูริปัญญาชาดก ความประพฤติของผู้มีปัญญา
7 เมษายน 2567
99
8,786 176-กัณหชาดก พร6ประการของกัณหฤาษี
7 เมษายน 2567
55
8,785 175-มหามังคลชาดก มงคล8ประการเป็นความสวัสดี
7 เมษายน 2567
62
8,784 131-ภาวนา54 พระโสดาบันละกิเลส วิบาก กรรม
5 เมษายน 2567
104
8,783 1918-ธรรมะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า บ.AIA
4 เมษายน 2567
79
8,782 1263-ประโยชน์การศึกษาปัจจัย24และอุปนิสสยปัจจัย
4 เมษายน 2567
65
8,781 1262-โลกิยสัมมาทิฏฐิ กับ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
4 เมษายน 2567
87
8,780 933-อภิธานัปปทีปิกา8 วิเสสยาธีน สังกิณณ อเนกัตถวรรค
3 เมษายน 2567
27
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8879 รายการ