ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,566 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,316 2546-มีสรณะและไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
49
7,315 2545-มีสติ รู้ตัว ไม่ใจลอย ไม่หลง ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
65
7,314 2544-ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
54
7,313 1030-ขุ.ธ.มลวรรค9 แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี
2 ธันวาคม 2564
91
7,312 1029-ขุ.ธ.มลวรรค8(2) ติเตียนทานของผู้อื่นไม่ได้สมาธิ
2 ธันวาคม 2564
65
7,311 1028-พิจารณาธรรมตามปัจจัยจัดลงในอริยสัจ
2 ธันวาคม 2564
103
7,310 1027-ขุ.ธ.มลวรรค8(1) ทำลายอกุศลจิตด้วยมรรคจึงถึงสมาธิ
2 ธันวาคม 2564
60
7,309 1026-ขุ.ธ.มลวรรค7 ผู้ผิดศีลขุดทำลายต้นทุนของตน
2 ธันวาคม 2564
54
7,308 1025-ขุ.ธ.มลวรรค6 ผู้อาชีวะบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตลำบาก
2 ธันวาคม 2564
61
7,307 566-ปัฏฐานปาลิ6 จำนวนคำถามทั้งหมดในปุจฉาวาระ
1 ธันวาคม 2564
23
7,306 565-ปัฏฐานปาลิ5 วิธีคำนวณคำถามในทุกปัฏฐาน
1 ธันวาคม 2564
22
7,305 1162-มรรคมีความเห็นถูกต้องเป็นตัวนำ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
1 ธันวาคม 2564
59
7,304 564-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก2 ลักษณะพิเศษของอภิธรรม
29 พฤศจิกายน 2564
34
7,303 563-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก1 ความหมายและความเป็นมาอภิธรรม
29 พฤศจิกายน 2564
35
7,302 1161-ความไม่เกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
24 พฤศจิกายน 2564
192
7,301 155-ธรรมปฏิบัติ102 มีแต่สิ่งใหม่ เกิดแล้ว หมดไป
22 พฤศจิกายน 2564
143
7,300 227-ทิฏฐิกถา8 อัตตานุทิฏฐิ20อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
81
7,299 226-ทิฏฐิกถา7 อัสสาททิฏฐิ35อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
56
7,298 225-ทิฏฐิกถา6 อาการยึดมั่นของทิฏฐิ300อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
65
7,297 224-ทิฏฐิกถา5 ทิฏฐิ16ชนิด
20 พฤศจิกายน 2564
50
7,296 223-ทิฏฐิกถา4 ทิฏฐิกลุ้มรุม18ลักษณะ
20 พฤศจิกายน 2564
55
7,295 222-ทิฏฐิกถา3 เหตุเกิดทิฏฐิ8อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
59
7,294 221-ทิฏฐิกถา2 ทิฏฐิถือเป็นอย่างอื่นเหนียวแน่น
20 พฤศจิกายน 2564
62
7,293 220-ทิฏฐิกถา1 ความรู้เกี่ยวกับทิฏฐิ6ประเด็น
20 พฤศจิกายน 2564
84
7,292 2543-ธรรมพิเศษ10อย่างในธรรมทั้งปวง
21 พฤศจิกายน 2564
95
7,291 2542-ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย
21 พฤศจิกายน 2564
63
7,290 2541-ตอบปัญหาธรรม3
21 พฤศจิกายน 2564
77
7,289 2540-วิธีเห็นอริยสัจตามความเป็นจริง
20 พฤศจิกายน 2564
112
7,288 2539-ความรู้สำคัญและวิธีปฏิบัติต่อโพชฌงค์
19 พฤศจิกายน 2564
146
7,287 2538-ตอบปัญหาธรรม2
18 พฤศจิกายน 2564
81
7,286 2537-ประกอบมรรคโลกิยะและโลกุตตระ
18 พฤศจิกายน 2564
79
7,285 2536-ตอบปัญหาธรรม1
17 พฤศจิกายน 2564
97
7,284 2535-สุตมยญาณ ถึง สังขารุเปกขาญาณ
17 พฤศจิกายน 2564
53
7,283 1024-ขุ.ธ.มลวรรค5 อวิชชาเป็นมลทินที่สูงสุด
18 พฤศจิกายน 2564
52
7,282 1023-หัวข้อธรรม ลักษณะพิเศษและกิจต่อธรรม
18 พฤศจิกายน 2564
47
7,281 1022-ขุ.ธ.มลวรรค4 ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา
18 พฤศจิกายน 2564
39
7,280 1021-ขุ.ธ.มลวรรค3 กรรมของตนนำไปทุคติ
18 พฤศจิกายน 2564
50
7,279 1020-ขุ.ธ.มลวรรค2 คนมีปัญญากำจัดมลทินของตนทุกโอกาส
18 พฤศจิกายน 2564
53
7,278 562-ปัฏฐานปาลิ4 จำนวนคำถามในติกปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2564
23
7,277 561-ปัฏฐานปาลิ3 วิธีคำนวนหาคำถามในปัจจยานุโลม
17 พฤศจิกายน 2564
23
7,276 1160-เหตุเกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
17 พฤศจิกายน 2564
43
7,275 2534-วิธีรู้ชัดนิวรณ์ ขันธ์ อายตนะ ตามเป็นจริง
16 พฤศจิกายน 2564
103
7,274 2533-วิธีทำสติปัฏฐานให้เกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ ยุวพทธ4
15 พฤศจิกายน 2564
108
7,273 2532-ต้องทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธ4
14 พฤศจิกายน 2564
98
7,272 2531-ประกอบความเพียร สัมปชัญญะ สติ ยุวพุทธ4
14 พฤศจิกายน 2564
74
7,271 2530-จากไม่มีแล้วมี จากมีแล้วหมดสิ้นไป ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
78
7,270 2529-โสดาปัตติมรรคละสังโยชน์3 ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
72
7,269 2528-มีกายคตาสติประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
60
7,268 2527-ปฏิบัติเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์พร้อม ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
84
7,267 560-ปัฏฐานปาลิ2 โครงสร้างการแสดงและคำถาม
10 พฤศจิกายน 2564
40
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8566 รายการ