ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 283 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 708 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 488 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,142 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 811 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,992 1196-โอวาทปิดอบรม ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1360
2,991 1195-ตอบปัญหาธรรม3 ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1432
2,990 1194-ตอบปัญหาธรรม2 ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1351
2,989 1193-จากสติปัฏฐาน สู่ วิปัสสนา ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1543
2,988 1192-ตอบปัญหาธรรม1 ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1349
2,987 1191-จากกายคตาสติ สู่ สติปัฏฐาน ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1286
2,986 1190-แจกแจงกายคตาสติ 18 วิธี ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1373
2,985 1189-กายคตาสติ; กรรมฐานหลักจิต ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1337
2,984 1188-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1485
2,983 746-วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บ.ตะวันออกโปลีเมอร์ฯ จำกัด
22 สิงหาคม 2557
1724
2,982 745-ธรรมะงานศพ วัดปริวาส
21 สิงหาคม 2557
1614
2,981 383-ธรรมกำจัดและอเสขธรรม อํ.ทสก.
21 สิงหาคม 2557
1651
2,980 382-วิธีฝึกให้เกิดสัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ
21 สิงหาคม 2557
1775
2,979 381-ธรรมเพื่อสำรอก วมนสูตร อํ.ทสก
21 สิงหาคม 2557
1522
2,978 380-ปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นไปได้เป็นทุกข์, อยากตายเป็นตัณหา
21 สิงหาคม 2557
1665
2,977 047-ยมกปาฬิ; ธาตุยมก2 นิสิตปี4
20 สิงหาคม 2557
1641
2,976 046-ยมกปาฬิ; ธาตุยมก1 นิสิตปี4
20 สิงหาคม 2557
1655
2,975 085-โพธิปักขิยธรรม4 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2401
2,974 084-โพธิปักขิยธรรม3 คณะวิทยากร
18 สิงหาคม 2557
2471
2,973 083-โพธิปักขิยธรรม2 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2506
2,972 082-โพธิปักขิยธรรม1 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2495
2,971 029-จากศีลที่เป็นกุศล สู่ อรหัตตผล
17 สิงหาคม 2557
1995
2,970 028-ติรัจฉานกถา กับ กถาวัตถุ
17 สิงหาคม 2557
1772
2,969 738-ตอบปัญหาธรรม คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1680
2,968 737-หลักธรรมที่สาวกควรรีบศึกษา คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1469
2,967 030-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง2
18 สิงหาคม 2557
1486
2,966 029-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง1
15 สิงหาคม 2557
1839
2,965 045-ยมกปาฬิ; อายตนยมก2 นิสิตปี4
13 สิงหาคม 2557
1514
2,964 044-ยมกปาฬิ; อายตนยมก1 นิสิตปี4
13 สิงหาคม 2557
1691
2,963 081-ตอบปัญหาธรรม2 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1689
2,962 080-ตอบปัญหาธรรม1 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1691
2,961 079-กฏแห่งกรรม คอร์สเนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1631
2,960 731-ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1420
2,959 730-จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหญ่ สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1642
2,958 379-ธรรมชำระล้างบาปอกุศล อํ.ทสก.นิชชรสูตร..
7 สิงหาคม 2557
1691
2,957 378-คนนอกศาสนาไปเกิดในสวรรค์ได้?
7 สิงหาคม 2557
1639
2,956 377-วิชชาเป็นหัวหน้าเข้าถึงกุศลธรรม อํ.ทสก.วิชชาสูตร
7 สิงหาคม 2557
1599
2,955 376-กระบวนธรรมของวิตก ความคิด และวจีสังขาร
7 สิงหาคม 2557
1779
2,954 043-ยมกปาฬิ; ขันธยมก4 นิสิตปี4
6 สิงหาคม 2557
1508
2,953 042-ยมกปาฬิ; ขันธยมก3 นิสิตปี4
6 สิงหาคม 2557
1514
2,952 073-ความสุข ตอนที่2
5 สิงหาคม 2557
2043
2,951 053-สูตรโสดาบัน6 อานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน4
5 สิงหาคม 2557
1912
2,950 078-หลักแห่งธรรมทั้งปวง4 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2469
2,949 077-หลักแห่งธรรมทั้งปวง3 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2509
2,948 076-หลักแห่งธรรมทั้งปวง2 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2545
2,947 075-หลักแห่งธรรมทั้งปวง1 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2645
2,946 155-อวิชชากับวิชชาและตอบปัญหาธรรม
3 สิงหาคม 2557
1727
2,945 154-ตรึกคิดพูดเรื่องอริยสัจมีประโยชน์
3 สิงหาคม 2557
1673
2,944 074-อริยมรรค; ทางเดินที่ถูกต้องเหมาะสม
2 สิงหาคม 2557
1772
2,943 040-สัตว์มีศีลธรรมน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ
1 สิงหาคม 2557
1698
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ