ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,057 235-ปัญจัตตยสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
20 มีนาคม 2554
2204
1,056 234-เกสปุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตอนที่3
20 มีนาคม 2554
2016
1,055 162-ธรรมะในชีวิตประจำวัน บจก.อุตสาหกรรมตราอูฐ จ.สมุทรสาคร
18 มีนาคม 2554
1995
1,054 012-ความเห็นของเทวดา กับ พระพุทธเจ้า
15 มีนาคม 2554
2012
1,053 160-อยู่ด้วยความรู้ Brookside Valley Resort จ.ระยอง
14 มีนาคม 2554
1892
1,052 006-มหาสติปัฏฐานสูตร จิตตานุปัสสนา
11 มีนาคม 2554
2118
1,051 041-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
8 มีนาคม 2554
2780
1,050 006-อริยมรรคมีองค์8
7 มีนาคม 2554
1812
1,049 075-ข้อกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ผุดเกิดเป็นต้น ตอนที่2
6 มีนาคม 2554
1905
1,048 074-ข้อกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ผุดเกิดเป็นต้น ตอนที่1
6 มีนาคม 2554
2078
1,047 005-ภพชาติ
5 มีนาคม 2554
2194
1,046 004-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า พาให้ถึงความสิ้นทุกข์1
30 มกราคม 2554
2006
1,045 028-ธรรมะสายกลาง ธัมเมกขสถูป สารนาถ พาราณสี
3 มีนาคม 2554
1886
1,044 027-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
2 มีนาคม 2554
2013
1,043 026-ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
1 มีนาคม 2554
2188
1,042 025-การใช้ชีวิตอย่างมีหลัก มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา
1 มีนาคม 2554
1944
1,041 024-ธรรมะปรากฏชื่อว่าไม่ประมาท ปรินิพพานสถูป กุสินารา
1 มีนาคม 2554
1873
1,040 023-ผู้เลิศที่สุดในโลก สวนลุมพินี เนปาล
28 กุมภาพันธ์ 2554
1908
1,039 022-สัจจะของพระอริยะ ลุมพินี เนปาล
27 กุมภาพันธ์ 2554
2059
1,038 021-ขันติเป็นตบะอันยอดเยี่ยม วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
1946
1,037 020-แก่นแห่งธรรมทั้งหลาย นาลันทา ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
2006
1,036 019-เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์
25 กุมภาพันธ์ 2554
1965
1,035 018-พุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พุทธคยา อินเดีย
24 กุมภาพันธ์ 2554
2023
1,034 137-อาสีวิโสปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
22 กุมภาพันธ์ 2554
1957
1,033 136-อาสีวิโสปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
22 กุมภาพันธ์ 2554
1659
1,032 233-เกสปุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตอนที่2
20 กุมภาพันธ์ 2554
2066
1,031 232-เกสปุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตอนที่1
20 กุมภาพันธ์ 2554
1997
1,030 011-เหตุให้ได้สิ่งน่าปรารถนา
15 กุมภาพันธ์ 2554
2121
1,029 144-ตอบปัญหาธรรม วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2554
1919
1,028 143-หลักของใจ วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2554
1637
1,027 231-โคปาลสูตร อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต ตอนที่2
13 กุมภาพันธ์ 2554
2132
1,026 230-โคปาลสูตร อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต ตอนที่1
13 กุมภาพันธ์ 2554
1925
1,025 324-การเจริญสมถะและวิปัสสนา กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2554
1712
1,024 323-สติปัฏฐาน 4 กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2554
1593
1,023 322-แนะนำก่อนเดินธุดงค์ กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2554
1707
1,022 321-อริยสัจ 4 กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2554
1570
1,021 320-สู้นิวรณ์ กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2554
1714
1,020 319-วิธีฝึกให้เป็นผู้มั่นคง กฝผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์
1615
1,019 318-สมบัติประจำตัวคน กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2554
1653
1,018 317-การสร้างบุญกุศล กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
9 กุมภาพันธ์ 2554
1640
1,017 316-การสร้างศักยภาพของจิต กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
9 กุมภาพันธ์ 2554
1497
1,016 073-ตอบปัญหาธรรม
6 กุมภาพันธ์ 2554
2021
1,015 072-แก่นของการปฏิบัติ
6 กุมภาพันธ์ 2554
2223
1,014 005-มหาสติปัฏฐานสูตร นวสีวถกาบรรพ-เวทนานุปัสสนา
28 มกราคม 2554
1961
1,013 135-สมุททสูตรและพาฬิสิโกปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
27 มกราคม 2554
1939
1,012 134-ฉัปปาณโกปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
27 มกราคม 2554
2342
1,011 071-มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
23 มกราคม 2554
2122
1,010 070-ขันธ์ 5 อย่างที่พระอรหันต์ไม่ได้พาปรินิพพานไปด้วย
23 มกราคม 2554
2070
1,009 142-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่4 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1673
1,008 141-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่3 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1920
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ