ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,648 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,548 1147-ปุคคลปัญญัตติในชีวิตประจำวัน ป.โท.เอก.ปวน.มจร.วังน้อย
13 สิงหาคม 2563
172
6,547 370-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์8 โครงสร้างและเนื้อหาธาตุกถาปาลิ
13 สิงหาคม 2563
85
6,546 369-ธาตุกถาปาลิ7 ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
10 สิงหาคม 2563
107
6,545 368-ธาตุกถาปาลิ6 ปฐมนย เฉลยแบบฝึกหัด4ข้อ
10 สิงหาคม 2563
97
6,544 128-ธรรมปฎิบัติ75 ปฏิบัติเพื่อถึงภาวะทุกข์และกิเลสไม่เกิดอีก
10 สิงหาคม 2563
181
6,543 104-ภาวนา27 ทุกคนมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้า
7 สิงหาคม 2563
192
6,542 367-ปรมัตถธรรม4 กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร และโลกุตตรจิต
7 สิงหาคม 2563
128
6,541 366-อริยสัจวิเคราะห์5 วิเคราะห์การแสดงอริยสัจ4ในสัจจวิภังค์
7 สิงหาคม 2563
146
6,540 365-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 โครงสร้างของคัมภีร์วิภังค์
7 สิงหาคม 2563
105
6,539 870-ขุ.ธ.ปาปวรรค7 เรื่องเศรษฐีมีทรัพย์มากเลี่ยงทางมีภัย
6 สิงหาคม 2563
138
6,538 869-อธิบายลักษณะการบวงสรวง ตามบาลีว่า หุตํ
6 สิงหาคม 2563
118
6,537 868-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาทุกขสัจอย่างครอบคลุม
6 สิงหาคม 2563
232
6,536 867-ขุ.ธ.ปาปวรรค6 เรื่องเศรษฐีผู้ให้ทานเหมือนเท้าแมว
6 สิงหาคม 2563
162
6,535 866-ขุ.ธ.ปาปวรรค5 เรื่องพระภิกษุไม่ดูแลเก็บรักษาบริขาร
6 สิงหาคม 2563
132
6,534 865-ขุ.ธ.ปาปวรรค4 เรื่องเทวดาบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
6 สิงหาคม 2563
137
6,533 364-ยมกปาลิ8 ขันธยมก ปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม
5 สิงหาคม 2563
113
6,532 363-ธัมมสังคณี8 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ และอัฏฐกถากัณฑ์
5 สิงหาคม 2563
95
6,531 2362-ตอบปัญหาธรรม2 วังรีรีสอร์ท
5 สิงหาคม 2563
179
6,530 2361-ตอบปัญหาธรรม1 วังรีรีสอร์ท
5 สิงหาคม 2563
199
6,529 2360-ไม่ประมาทในผลอื่นมุ่งแก่นพรหมจรรย์ วังรีรีสอร์ท
4 สิงหาคม 2563
179
6,528 2359-ภาวนาทำให้เกิดมรรคในจิต วังรีรีสอร์ท
4 สิงหาคม 2563
236
6,527 2358-ปฏิบัติให้ถูกตรงมรรคผล วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2563
213
6,526 2357-ความรู้อริยสัจนำเข้าสู่ปฏิบัติอริยมรรค วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2563
215
6,525 362-ธาตุกถาปาลิ5 ปฐมนยธาตุ18สัจจะ4อินทรีย์22และพาหิรมาติกา
3 สิงหาคม 2563
120
6,524 293-สํ.นิ.กลิงครสูตร นอนหมอนไม้มารไม่ได้ช่อง
2 สิงหาคม 2563
147
6,523 292-ตอบคำถามคัมภีร์วิสุทธิมรรคสำคัญอย่างไร
2 สิงหาคม 2563
189
6,522 291-สํ.นิ.อาณิสูตร ควรเรียนสุตตันตะลึกซึ้งขั้นโลกุตตระ
2 สิงหาคม 2563
151
6,521 290-สํ.นิ.ธนุคคหสูตร อายุสังขารสิ้นไปเร็วกว่าความเร็วอื่น
2 สิงหาคม 2563
144
6,520 289-สํ.นิ.สัตติสูตร ผู้มีเมตตาเจโตวิมุตติอมนุษย์ทำให้จิตฟุ้งซ่านไม่ได้
2 สิงหาคม 2563
186
6,519 361-ปรมัตถธรรม3 จำแนกกามาวจรจิต54
31 กรกฎาคม 2563
138
6,518 360-อริยสัจวิเคราะห์4 กิจของญาณและบทแสดงอริยสัจ
31 กรกฎาคม 2563
144
6,517 359-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์4 เนื้อหาคัมภีร์ธัมมสังคณี
31 กรกฎาคม 2563
105
6,516 358-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์7 สัจจวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
30 กรกฎาคม 2563
131
6,515 357-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์6 โครงสร้างคัมภีร์วิภังค์และสัจจวิภังค์
30 กรกฎาคม 2563
111
6,514 356-ยมกปาลิ7 โครงสร้างขันธยมกและปทโสธนวาระ
29 กรกฎาคม 2563
121
6,513 355-ธัมมสังคณี7 อกุศล อพยากตวิบาก และอพยากตกิริยา
29 กรกฎาคม 2563
131
6,512 171-สุตมยญาณ5 ญาณแยกธรรมเป็น2ฝ่ายคือสังขารกับนิพพาน
25 กรกฎาคม 2563
238
6,511 170-สุตมยญาณ4 ธรรม201บทประกอบลงในอริยสัจ4
25 กรกฎาคม 2563
229
6,510 354-ปรมัตถธรรม2 ลักษณะจิต เจตสิก รูป และนิพพาน
24 กรกฎาคม 2563
189
6,509 353-อริยสัจวิเคราะห์3 ตัวสภาวะทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
24 กรกฎาคม 2563
259
6,508 352-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์4 โครงสร้างของคัมภีร์ธัมมสังคณี
24 กรกฎาคม 2563
142
6,507 864-ขุ.ธ.ปาปวรรค3 เรื่องเทพธิดาผู้ถวายข้าวตอก
23 กรกฎาคม 2563
196
6,506 863-ขุ.ธ.ปาปวรรค2 เรื่องพระเสยยกเถระ
23 กรกฎาคม 2563
192
6,505 862-ขุ.ธ.ปาปวรรค1 เรื่องพราหมณ์ผู้มีผ้าสาฎกผืนเดียว
23 กรกฎาคม 2563
181
6,504 861-ตอบปัญหาการอธิบายเรื่องกรรมให้คนเข้าใจ
23 กรกฎาคม 2563
354
6,503 860-ขุ.ธ.สหัสสวรรค14 ท่านพระเถรีผู้มีบุตรมาก
23 กรกฎาคม 2563
165
6,502 859-ขุ.ธ.สหัสสวรรค13 ท่านพระกิสาโคตมีเถรี
23 กรกฎาคม 2563
183
6,501 351-ยมกปาลิ6 อัญญมัญญมูลยมกและสรุปมูลยมก
22 กรกฎาคม 2563
134
6,500 350-ธัมมสังคณี6 วิธีการนับมัคคจิต
22 กรกฎาคม 2563
155
6,499 1146-ทำงานอย่างมีความสุขและเปิดใจรับผลกระทบ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ
21 กรกฎาคม 2563
245
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8648 รายการ