ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,904 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,254 081-ภาวนา4 ฝึกสติรู้ตัวในอิริยาบถปลีกย่อย
4 พฤษภาคม 2561
995
5,253 021-สรณคมน์16 เหตุที่ได้ชื่อว่าอุบาสกและอุบาสกมีศีล
4 พฤษภาคม 2561
805
5,252 020-สรณคมน์15 จากสรณคมน์อดีตจนเป็นพระอรหันต์ปัจจุบัน
4 พฤษภาคม 2561
871
5,251 019-สรณคมน์13 เหตุใดศีลจึงมีอานิสงส์มากกว่าทานเป็นต้น
4 พฤษภาคม 2561
947
5,250 018-สรณคมน์12 ฉัตตเทพบุตรชั้นดาวดึงส์
4 พฤษภาคม 2561
900
5,249 017-สรณคมน์11 เพราะสรณะหลังจากตายเกิดในสวรรค์
4 พฤษภาคม 2561
849
5,248 016-สรณคมน์10 อานิสงส์สรณคมน์เทียบกับบุญกุศลอื่น
4 พฤษภาคม 2561
844
5,247 691-มหาทุกขักขันธสูตร3 อาทีนวะของกามในปัจจุบันเห็นชัดเจน
3 พฤษภาคม 2561
921
5,246 690-ตอบปัญหาการตรวจสอบมรรคเจริญขึ้น
3 พฤษภาคม 2561
920
5,245 689-มหาทุกขักขันธสูตร2 อัสสาทะและอาทีนวะของกามทั้งหลาย
3 พฤษภาคม 2561
964
5,244 688-มหาทุกขักขันธสูตร1 การกำหนดรอบรู้กาม รูปและเวทนา
3 พฤษภาคม 2561
973
5,243 1001-ถอนอภิชฌาโทมนัสและละสังโยชน์3ประการ
29 เมษายน 2561
1264
5,242 1000-ปฏิบัติให้ตรงหลักสติปัฏฐาน อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
29 เมษายน 2561
1070
5,241 999-ลักษณะของทางเอกคือสติปัฏฐาน4 อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
29 เมษายน 2561
1040
5,240 998-ความหมายและอานิสงส์ของทางเอก อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
29 เมษายน 2561
994
5,239 112-มหาปรินิพพานสูตร25 ปุกกุสมัลลบุตรเลื่อมใสวิหารธรรมอันสงบ
28 เมษายน 2561
878
5,238 111-มหาปรินิพพานสูตร24 ทรงกระหายน้ำและขอน้ำดื่ม
28 เมษายน 2561
875
5,237 110-มหาปรินิพพานสูตร23 ทรงฉันสูกรมัททวะแล้วอาพาธหนักเกิด
28 เมษายน 2561
933
5,236 109-มหาปรินิพพานสูตร22 หลักปฏิบัติต่อข้อมูลที่นำมาอ้าง
28 เมษายน 2561
818
5,235 021-สัมมาทิฏฐินำชีวิต21 แก่นสารในขันธ์5ไม่มี
24 เมษายน 2561
1201
5,234 082-ธรรมปฏิบัติ29 วิจิกิจฉา; ความเคลือบแคลงลังเลสงสัย8อย่าง
23 เมษายน 2561
1011
5,233 157-มรณสติ8 โดยมีอันตรายมากและเจริญมรณสติ8แบบ
22 เมษายน 2561
1066
5,232 156-มรณสติ7 โดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นและไม่มีนิมิต
22 เมษายน 2561
1060
5,231 997-ภพภูมิ31ตอน2 แจกแจงกามภพ11 รูปภพ16 อรูปภพ4
22 เมษายน 2561
1605
5,230 996-ภพภูมิ31ตอน1 ความหมายและประเภทของภพ คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
22 เมษายน 2561
1726
5,229 115-อัปปมัญญาภาวนา8 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา6
20 เมษายน 2561
933
5,228 114-อัปปมัญญาภาวนา7 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา5
20 เมษายน 2561
999
5,227 687-จปลายมานสูตร4 วิธีปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นสิ่งทั้งปวง
19 เมษายน 2561
985
5,226 686-ตอบปัญหาการรู้อริยสัจ3รอบ
19 เมษายน 2561
1043
5,225 685-จปลายมานสูตร3 วิธีปฏิบัติเพื่อถึงความหลุดพ้นสิ้นตัณหา
19 เมษายน 2561
963
5,224 684-จปลายมานสูตร2 ไม่ถือตัวเข้าตระกูล ไม่พูดถกเถียง ไม่คลุกคลี
19 เมษายน 2561
904
5,223 097-กัมมัฏฐาน1 กายคตาสติ1 ประโยชน์และอานิสงส์
10 เมษายน 2561
1111
5,222 081-ธรรมปฏิบัติ28 สักกายทิฏฐิ; ความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริง20อย่าง
9 เมษายน 2561
1133
5,221 080-ภาวนา3 หลักการและวิธีฝึกกายคตาสติ
6 เมษายน 2561
1107
5,220 015-สรณคมน์9 ความเศร้าหมองและความแตกทำลายของสรณคมน์
6 เมษายน 2561
1012
5,219 014-สรณคมน์8 ลำดับผลของบุญจากทานถึงวิปัสสนา
6 เมษายน 2561
1083
5,218 013-สรณคมน์7 ผลอานิสงส์ของสรณคมน์
6 เมษายน 2561
926
5,217 012-สรณคมน์6 ทิกขิณา, ทักขิเณยยบุคคล
6 เมษายน 2561
912
5,216 011-สรณคมน์5 ความนอบน้อมที่เป็นสรณคมน์
6 เมษายน 2561
945
5,215 010-สรณคมน์4 โลกิยสรณคมน์4อย่าง
6 เมษายน 2561
937
5,214 683-จปลายมานสูตร1 อุบายแก้ง่วง7อย่างและวิธีการนอน
5 เมษายน 2561
940
5,213 682-ตอบปัญหาการอธิบายธรรมะของท่านพระสารีบุตร
5 เมษายน 2561
1001
5,212 681-อาเนญชสัปปายสูตร4 วิโมกข์อันเป็นอริยะ
5 เมษายน 2561
1002
5,211 680-อาเนญชสัปปายสูตร3 ปฏิปทาข้ามพ้นโอฆะ
5 เมษายน 2561
998
5,210 235-วิธีรักษาสมาธิ และการพิจารณาเวทนา4แบบ
1 เมษายน 2561
1129
5,209 234-อุบายละบรรเทาความง่วง7วิธี
1 เมษายน 2561
976
5,208 233-สรุปหลักปฏิบัติสมถะวิปัสสนาตามแนวอานาปานสติ16ขั้น
1 เมษายน 2561
1037
5,207 995-ธรรมะกับความสุข บ.พีโอแคร์ จก.
28 มีนาคม 2561
1938
5,206 020-สัมมาทิฏฐินำชีวิต20 พิจารณาความเกิดความดับในอุปาทานขันธ์5
27 มีนาคม 2561
1277
5,205 155-มรณสติ6 ความตายไม่อาจต้านทาน
25 มีนาคม 2561
1234
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6904 รายการ