ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
769 024-ตอบปัญหาธรรม
3 มิถุนายน 2553
1835
768 023-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่2
3 มิถุนายน 2553
1892
767 022-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่1
3 มิถุนายน 2553
1990
766 021-สงบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
3 มิถุนายน 2553
1624
765 020-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน4
2 มิถุนายน 2553
1883
764 019-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรม
2 มิถุนายน 2553
1813
763 018-อริยสัจจธรรม ความจริงอันประเสริฐ
2 มิถุนายน 2553
1800
762 017-ธรรมนิยาม กฎแห่งธรรม
2 มิถุนายน 2553
2029
761 202-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่3
30 พฤษภาคม 2553
1972
760 201-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
30 พฤษภาคม 2553
1909
759 080-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 พฤษภาคม 2553
2292
758 119-ปุพผวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1970
757 118-จิตตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1822
756 078-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
26 พฤษภาคม 2553
1686
755 077-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1862
754 076-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1825
753 200-ขัชชนียสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
23 พฤษภาคม 2553
1899
752 199-สีลสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 พฤษภาคม 2553
1853
751 099-ขันธ์ 5 นิวรณ์ 5 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ถนนเพชรเกษม
6 พฤษภาคม 2553
1702
750 003-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
11 พฤษภาคม 2553
2161
749 199-สติปิดกั้น ปัญญาถอดถอน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1686
748 198-สมถะวิปัสสนาและคุณสมบัติพระโสดาบัน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1710
747 197-มีสติรักษาจิต วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1678
746 196-ต้องทำเอาเอง อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2553
1662
745 195-กรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1791
744 194-มรรค อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1568
743 193-ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1635
742 192-อริยสัจจธรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1567
741 191-ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1650
740 190-การพัฒนาจิตตามไตรสิกขา อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1723
739 189-จิตนี้ปภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาภายหลัง อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1725
738 188-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
10 พฤษภาคม 2553
1679
737 187-สิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1642
736 186-ความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม 3 อย่าง รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1696
735 185-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่2 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1528
734 184-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่1 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1690
733 183-ความจริงอันประเสริฐสุด รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1470
732 182-ชีวิตเป็นส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5 รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1466
731 181-ไม่ทำบาปทั้งปวงและตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
8 พฤษภาคม 2553
1461
730 180-เพียรละกิเลส รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1629
729 179-ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1541
728 074-เรียนพระอภิธรรม นำสู่การภาวนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5 พฤษภาคม 2553
2314
727 060-กรรมกับความเพียร
2 พฤษภาคม 2553
2384
726 059-ความรู้เรื่องกรรมหมวดละ 6 และหมวดละ 4
2 พฤษภาคม 2553
2092
725 117-อัปปมาทวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1576
724 116-ยมกวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1700
723 058-อินทรีย์ 5 มีสัทธินทรีย์เป็นต้น
25 เมษายน 2553
2078
722 057-วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกข์และสุข
25 เมษายน 2553
2207
721 178-พึ่งตนเองกลับบ้าน อาศรมมาตา
24 เมษายน 2553
1665
720 177-กรรมและวิธีการปฏิบัติต่อทุกข์และสุข อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1602
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ