ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,857 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,407 1211-สุทธัฏฐกสูตร ความหมดจดผิดและถูก
6 กรกฎาคม 2566
41
8,406 832-วิภังคปาลิ2(2) อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
5 กรกฎาคม 2566
18
8,405 831-วิภังคปาลิ2(1) ขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
5 กรกฎาคม 2566
16
8,404 830-วิภังคปาลิ1(2) วิธีการแสดงวิภังค์
5 กรกฎาคม 2566
16
8,403 829-วิภังคปาลิ1(1) ความหมายและโครงสร้างเนื้อหา
5 กรกฎาคม 2566
17
8,402 828-ธาตุกถา2(2) แบบฝึกหัด ปฐมนย ขันธ์
3 กรกฎาคม 2566
35
8,401 827-ธาตุกถา2(1) วิธีเขียน ปฐมนย ขันธ์
3 กรกฎาคม 2566
27
8,400 151-มิตตสูตร หมู่เกวียนเป็นมิตรคนเดินทาง
2 กรกฎาคม 2566
32
8,399 150-อชรสาสูตร ศีลไม่ชำรุดทำประโยชน์สำเร็จ
2 กรกฎาคม 2566
34
8,398 149-ชราสูตร ศีลมีประโยชน์ตราบเท่าชรา
2 กรกฎาคม 2566
33
8,397 148-อรณสูตร พระอริยะไม่เป็นข้าศึกต่อโลก
2 กรกฎาคม 2566
31
8,396 147-ปัชโชตสูตร ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
2 กรกฎาคม 2566
32
8,395 146-ปาเถยยสูตร ศรัทธารวบรวมเสบียง
2 กรกฎาคม 2566
31
8,394 145-กามสูตร บุคคลไม่ควรให้และสละตน
6 กรกฎาคม 2566
35
8,393 144-อิสสรสูตร อำนาจเป็นใหญ่ในโลก
2 กรกฎาคม 2566
34
8,392 143-นชีรติสูตร ชื่อและโคตรไม่ทรุดโทรม
2 กรกฎาคม 2566
26
8,391 142-ภีตสูตร มีสุจริต3อยู่ในธรรม4ไม่กลัวปรโลก
2 กรกฎาคม 2566
32
8,390 141-วุฏฐิสูตร บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชชาประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
24
8,389 140-วิตตสูตร ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
33
8,388 139-รถสูตร ธงเป็นเครื่องปรากฏของรถ
2 กรกฎาคม 2566
23
8,387 138-ฆัตวาสูตร บุคคลฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุข
2 กรกฎาคม 2566
40
8,386 190-ธรรมปฏิบัติ137 บุญกิริยาวัตถุ10ประการ
28 มิถุนายน 2566
99
8,385 1866-มิลินทปัญหา6(16) อภิชานันตสติปัญหา สติเฉพาะหน้าและระลึกภายหลัง
25 มิถุนายน 2566
38
8,384 1865-มิลินทปัญหา6(15) จิรกตสรณปัญหา ระลึกอดีตได้ด้วยสติ
25 มิถุนายน 2566
33
8,383 1864-มิลินทปัญหา6(14) สังสารปัญหา เกิดตายเบื้องต้นไม่ปรากฏ
25 มิถุนายน 2566
38
8,382 1863-มิลินทปัญหา6(13) ปัญญาปติฏฐานปัญหา ปัญญามีแต่ไม่ได้อยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
32
8,381 1862-มิลินทปัญหา6(12) สราควีตราคนานากรณปัญหา พระอรหันต์ลิ้มรสโดยไม่มีราคะ
25 มิถุนายน 2566
26
8,380 1861-มิลินทปัญหา6(11) อัสสุเภสัชชาเภสัชชปัญหา น้ำตาเย็นเป็นยา
25 มิถุนายน 2566
25
8,379 1860-มิลินทปัญหา6(10) ภควาอุปสัมปทาปัญหา ทรงได้อุปสมบทพร้อมกับการบรรลุ
25 มิถุนายน 2566
28
8,378 1859-มิลินทปัญหา6(9) ภควาพรหมจาริปัญหา พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์พรหม
25 มิถุนายน 2566
26
8,377 1858-มิลินทปัญหา6(8) มหาปุริสลักขณปัญหา มหาปุริสลักษณะไม่ได้มาจากพ่อแม่
25 มิถุนายน 2566
29
8,376 1857-มิลินทปัญหา6(7) สัพพัญญูภาวปัญหา พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเมื่อถึงคราว
25 มิถุนายน 2566
29
8,375 1856-มิลินทปัญหา6(6) กายปิยายนปัญหา ดูแลร่างกายเหมือนดูแลแผล
25 มิถุนายน 2566
37
8,374 1855-มิลินทปัญหา6(5) พุทธนิทัสสนปัญหา ไม่อาจกล่าวพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
25
8,373 1854-มิลินทปัญหา6(4) อุปปัชชติชานนปัญหา ผู้จะเกิดรู้ว่าตนจักเกิดใหม่
25 มิถุนายน 2566
28
8,372 1853-มิลินทปัญหา6(3) กัมมผลอัตถิปัญหา ไม่อาจกล่าวว่ากรรมตั้งอยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
35
8,371 1852-มิลินทปัญหา6(2) อัญญกายสังกมนปัญหา ไม่มีเคลื่อนจากกายนี้
25 มิถุนายน 2566
28
8,370 1851-มิลินทปัญหา6(1) เวทคูปัญหา อัตตาไม่มีโดยปรมัตถ์
25 มิถุนายน 2566
32
8,369 327-มหาหัตถิปโทปมสูตร7 ปฏิจจสมุปปันนธรรมเป็นทุกขสัจ
24 มิถุนายน 2566
42
8,368 326-มหาหัตถิปโทปมสูตร6 วิธีพิจารณาอริยสัจทาง6ทวาร
24 มิถุนายน 2566
44
8,367 826-พระไตรปิฎกศึกษา3(2) ลักษณะพิเศษของแต่ละปิฎก
30 มิถุนายน 2566
16
8,366 825-พระไตรปิฎกศึกษา3(1) อธิบายการจัดหมวดหมู่คำสอน
30 มิถุนายน 2566
22
8,365 824-ธัมมสังคณี8 วิธีแสดงธรรมในอัตถกถากัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
12
8,364 823-ธัมมสังคณี7 วิธีแสดงธรรมในนิกเขปกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
12
8,363 822-ธัมมสังคณี6 จำแนกรูปในรูปกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
18
8,362 821-ธัมมสังคณี5 จำแนกสภาวธรรมในจิตตุปปาทกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
19
8,361 820-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(2) โพธิปักขิยธรรมกับจิต
23 มิถุนายน 2566
27
8,360 819-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(1) สงเคราะห์สภาวะลงโพธิขิยธรรม
23 มิถุนายน 2566
32
8,359 818-อริยสัจวิเคราะห์2(3) วิเคราะห์โดยสุญญตะและสภาคะ
23 มิถุนายน 2566
20
8,358 817-อริยสัจวิเคราะห์2(2) วิเคราะห์โดยกิจแห่งญาณ
23 มิถุนายน 2566
28
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8857 รายการ