ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,438 845-พระไตรปิฎกศึกษา6 เนื้อหาย่อพระสุตตันตปิฎก1
21 กรกฎาคม 2566
31
8,437 1217-ชราสูตร2 พระอริยะไม่แสดงตนในภพ
20 กรกฎาคม 2566
47
8,436 1216-การแยกคำสามัญ กับ อริยสัจ
20 กรกฎาคม 2566
54
8,435 1215-ชราสูตร1 ชีวิตนี้เป็นของน้อยต้องตายแน่
20 กรกฎาคม 2566
67
8,434 1214-ปรมัฏฐกสูตร2 พระอรหันต์ไม่มีสัญญาผิด
20 กรกฎาคม 2566
42
8,433 844-วิภังคปาลิ6 สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
19 กรกฎาคม 2566
21
8,432 843-วิภังคปาลิ5 ธาตุวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์
19 กรกฎาคม 2566
25
8,431 842-พระไตรปิฎกศึกษา5 เนื้อหาย่อพระวินัยปิฎก
14 กรกฎาคม 2566
38
8,430 840-วิภังคปาลิ4(3) ธาตุวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
12 กรกฎาคม 2566
17
8,429 839-วิภังคปาลิ4(2) พื้นฐานธาตุวิภังค์
12 กรกฎาคม 2566
20
8,428 838-วิภังคปาลิ4(1) อายตนวิภังค์ ปัญหาปุจฉกะ
12 กรกฎาคม 2566
16
8,427 837-วิภังคปาลิ3(2) สุตตันตภาชนีย์ และ อภิธรรมภาชนีย์
12 กรกฎาคม 2566
13
8,426 836-วิภังคปาลิ3(1) พื้นฐานอายตนวิภังค์
12 กรกฎาคม 2566
15
8,425 835-ธาตุกถา4(3) องค์ธรรมของ สัจจะ และ อินทรีย์
10 กรกฎาคม 2566
47
8,424 834-ธาตุกถา4(2) แบบฝึกหัด อายตนะ และ ธาตุ
10 กรกฎาคม 2566
33
8,423 833-ธาตุกถา4(1) ปฐมนย อายตนะ และ ธาตุ
10 กรกฎาคม 2566
28
8,422 191-ธรรมปฏิบัติ138 พัฒนาบุญ พัฒนาจิต
10 กรกฎาคม 2566
94
8,421 1867-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก สิริบูรพาธรรมสถาน
8 กรกฎาคม 2566
103
8,420 832-พระไตรปิฎกศึกษา4 โครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก
7 กรกฎาคม 2566
21
8,419 2863-ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
84
8,418 2862-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
87
8,417 2861-กิจหน้าที่ต่ออริยสัจ ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
105
8,416 2860-ความเข้าใจอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
96
8,415 2859-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
97
8,414 2858-การประกอบสัมปชัญญะ4อย่าง ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
57
8,413 2857-กายคตาสติและเบื้องต้นกุศลธรรม ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
44
8,412 2856-เริ่มปฏิบัติมีสติส่งจิตไปในกาย ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
60
8,411 2855-ปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
71
8,410 123-ภาวนา46 พิจารณาความเป็นจริงของสังขาร
7 กรกฎาคม 2566
58
8,409 1213-ปรมัฏฐกสูตร ยึดทิฏฐิทำให้มองคนอื่นว่าเลว
6 กรกฎาคม 2566
59
8,408 1212-พิจารณาโพชฌงค์และสัจจะต้นจนจบ
6 กรกฎาคม 2566
84
8,407 1211-สุทธัฏฐกสูตร ความหมดจดผิดและถูก
6 กรกฎาคม 2566
39
8,406 832-วิภังคปาลิ2(2) อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
5 กรกฎาคม 2566
17
8,405 831-วิภังคปาลิ2(1) ขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
5 กรกฎาคม 2566
14
8,404 830-วิภังคปาลิ1(2) วิธีการแสดงวิภังค์
5 กรกฎาคม 2566
15
8,403 829-วิภังคปาลิ1(1) ความหมายและโครงสร้างเนื้อหา
5 กรกฎาคม 2566
16
8,402 828-ธาตุกถา2(2) แบบฝึกหัด ปฐมนย ขันธ์
3 กรกฎาคม 2566
33
8,401 827-ธาตุกถา2(1) วิธีเขียน ปฐมนย ขันธ์
3 กรกฎาคม 2566
26
8,400 151-มิตตสูตร หมู่เกวียนเป็นมิตรคนเดินทาง
2 กรกฎาคม 2566
31
8,399 150-อชรสาสูตร ศีลไม่ชำรุดทำประโยชน์สำเร็จ
2 กรกฎาคม 2566
33
8,398 149-ชราสูตร ศีลมีประโยชน์ตราบเท่าชรา
2 กรกฎาคม 2566
32
8,397 148-อรณสูตร พระอริยะไม่เป็นข้าศึกต่อโลก
2 กรกฎาคม 2566
30
8,396 147-ปัชโชตสูตร ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
2 กรกฎาคม 2566
30
8,395 146-ปาเถยยสูตร ศรัทธารวบรวมเสบียง
2 กรกฎาคม 2566
29
8,394 145-กามสูตร บุคคลไม่ควรให้และสละตน
6 กรกฎาคม 2566
34
8,393 144-อิสสรสูตร อำนาจเป็นใหญ่ในโลก
2 กรกฎาคม 2566
33
8,392 143-นชีรติสูตร ชื่อและโคตรไม่ทรุดโทรม
2 กรกฎาคม 2566
25
8,391 142-ภีตสูตร มีสุจริต3อยู่ในธรรม4ไม่กลัวปรโลก
2 กรกฎาคม 2566
30
8,390 141-วุฏฐิสูตร บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชชาประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
23
8,389 140-วิตตสูตร ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
30
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ