ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,904 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,554 2364-โสดาปัตติมรรคละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
16 สิงหาคม 2563
156
6,553 2363-ผลที่ถูกต้องของการปฏิบัติธรรม บ้านจิตสบาย
16 สิงหาคม 2563
199
6,552 144-วิปัสสนา9 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน1
14 สิงหาคม 2563
219
6,551 373-ปรมัตถธรรม5 วิธีการจำแนกจิต9แบบ
14 สิงหาคม 2563
80
6,550 372-อริยสัจวิเคราะห์6 การวิเคราะห์อริยสัจในสัจจยมก
14 สิงหาคม 2563
88
6,549 371-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์6 เนื้อหาอริยสัจ4ในสัจจวิภังค์
14 สิงหาคม 2563
78
6,548 1147-ปุคคลปัญญัตติในชีวิตประจำวัน ป.โท.เอก.ปวน.มจร.วังน้อย
13 สิงหาคม 2563
148
6,547 370-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์8 โครงสร้างและเนื้อหาธาตุกถาปาลิ
13 สิงหาคม 2563
70
6,546 369-ธาตุกถาปาลิ7 ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
10 สิงหาคม 2563
97
6,545 368-ธาตุกถาปาลิ6 ปฐมนย เฉลยแบบฝึกหัด4ข้อ
10 สิงหาคม 2563
85
6,544 127-ธรรมปฎิบัติ75 ปฏิบัติเพื่อถึงภาวะทุกข์และกิเลสไม่เกิดอีก
10 สิงหาคม 2563
145
6,543 104-ภาวนา27 ทุกคนมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้า
7 สิงหาคม 2563
165
6,542 367-ปรมัตถธรรม4 กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร และโลกุตตรจิต
7 สิงหาคม 2563
117
6,541 366-อริยสัจวิเคราะห์5 วิเคราะห์การแสดงอริยสัจ4ในสัจจวิภังค์
7 สิงหาคม 2563
132
6,540 365-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 โครงสร้างของคัมภีร์วิภังค์
7 สิงหาคม 2563
98
6,539 870-ขุ.ธ.ปาปวรรค7 เรื่องเศรษฐีมีทรัพย์มากเลี่ยงทางมีภัย
6 สิงหาคม 2563
115
6,538 869-อธิบายลักษณะการบวงสรวง ตามบาลีว่า หุตํ
6 สิงหาคม 2563
103
6,537 868-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาทุกขสัจอย่างครอบคลุม
6 สิงหาคม 2563
188
6,536 867-ขุ.ธ.ปาปวรรค6 เรื่องเศรษฐีผู้ให้ทานเหมือนเท้าแมว
6 สิงหาคม 2563
142
6,535 866-ขุ.ธ.ปาปวรรค5 เรื่องพระภิกษุไม่ดูแลเก็บรักษาบริขาร
6 สิงหาคม 2563
112
6,534 865-ขุ.ธ.ปาปวรรค4 เรื่องเทวดาบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
6 สิงหาคม 2563
116
6,533 364-ยมกปาลิ8 ขันธยมก ปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม
5 สิงหาคม 2563
95
6,532 363-ธัมมสังคณี8 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ และอัฏฐกถากัณฑ์
5 สิงหาคม 2563
85
6,531 2362-ตอบปัญหาธรรม2 วังรีรีสอร์ท
5 สิงหาคม 2563
162
6,530 2361-ตอบปัญหาธรรม1 วังรีรีสอร์ท
5 สิงหาคม 2563
185
6,529 2360-ไม่ประมาทในผลอื่นมุ่งแก่นพรหมจรรย์ วังรีรีสอร์ท
4 สิงหาคม 2563
161
6,528 2359-ภาวนาทำให้เกิดมรรคในจิต วังรีรีสอร์ท
4 สิงหาคม 2563
219
6,527 2358-ปฏิบัติให้ถูกตรงมรรคผล วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2563
198
6,526 2357-ความรู้อริยสัจนำเข้าสู่ปฏิบัติอริยมรรค วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2563
181
6,525 362-ธาตุกถาปาลิ5 ปฐมนยธาตุ18สัจจะ4อินทรีย์22และพาหิรมาติกา
3 สิงหาคม 2563
106
6,524 293-สํ.นิ.กลิงครสูตร นอนหมอนไม้มารไม่ได้ช่อง
2 สิงหาคม 2563
131
6,523 292-ตอบคำถามคัมภีร์วิสุทธิมรรคสำคัญอย่างไร
2 สิงหาคม 2563
161
6,522 291-สํ.นิ.อาณิสูตร ควรเรียนสุตตันตะลึกซึ้งขั้นโลกุตตระ
2 สิงหาคม 2563
125
6,521 290-สํ.นิ.ธนุคคหสูตร อายุสังขารสิ้นไปเร็วกว่าความเร็วอื่น
2 สิงหาคม 2563
125
6,520 289-สํ.นิ.สัตติสูตร ผู้มีเมตตาเจโตวิมุตติอมนุษย์ทำให้จิตฟุ้งซ่านไม่ได้
2 สิงหาคม 2563
156
6,519 361-ปรมัตถธรรม3 จำแนกกามาวจรจิต54
31 กรกฎาคม 2563
125
6,518 360-อริยสัจวิเคราะห์4 กิจของญาณและบทแสดงอริยสัจ
31 กรกฎาคม 2563
131
6,517 359-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์4 เนื้อหาคัมภีร์ธัมมสังคณี
31 กรกฎาคม 2563
98
6,516 358-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์7 สัจจวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
30 กรกฎาคม 2563
122
6,515 357-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์6 โครงสร้างคัมภีร์วิภังค์และสัจจวิภังค์
30 กรกฎาคม 2563
101
6,514 356-ยมกปาลิ7 โครงสร้างขันธยมกและปทโสธนวาระ
29 กรกฎาคม 2563
104
6,513 355-ธัมมสังคณี7 อกุศล อพยากตวิบาก และอพยากตกิริยา
29 กรกฎาคม 2563
120
6,512 171-สุตมยญาณ5 ญาณแยกธรรมเป็น2ฝ่ายคือสังขารกับนิพพาน
25 กรกฎาคม 2563
212
6,511 170-สุตมยญาณ4 ธรรม201บทประกอบลงในอริยสัจ4
25 กรกฎาคม 2563
195
6,510 354-ปรมัตถธรรม2 ลักษณะจิต เจตสิก รูป และนิพพาน
24 กรกฎาคม 2563
174
6,509 353-อริยสัจวิเคราะห์3 ตัวสภาวะทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
24 กรกฎาคม 2563
222
6,508 352-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์4 โครงสร้างของคัมภีร์ธัมมสังคณี
24 กรกฎาคม 2563
134
6,507 864-ขุ.ธ.ปาปวรรค3 เรื่องเทพธิดาผู้ถวายข้าวตอก
23 กรกฎาคม 2563
177
6,506 863-ขุ.ธ.ปาปวรรค2 เรื่องพระเสยยกเถระ
23 กรกฎาคม 2563
175
6,505 862-ขุ.ธ.ปาปวรรค1 เรื่องพราหมณ์ผู้มีผ้าสาฎกผืนเดียว
23 กรกฎาคม 2563
161
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6904 รายการ