ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,507
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,250 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,557 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,257 218-สังขารุเปกขาญาณ2 ของปุถุชน พระเสขะ พระอรหันต์
30 ตุลาคม 2564
64
7,256 217-สังขารุเปกขาญาณ1 ปัญญาต้องการพ้น พิจารณา ตั้งมั่นอยู่
30 ตุลาคม 2564
110
7,255 1015-ขุ.ธ.โกธวรรค6 อาสวะไม่มีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อ
28 ตุลาคม 2564
106
7,254 1014-ขุ.ธ.โกธวรรค5(2) พราหมณ์และพราหมณีอรหันต์
28 ตุลาคม 2564
63
7,253 1013-วิธีอธิบายธรรมแก่คนนอกศาสนา
28 ตุลาคม 2564
91
7,252 1012-ขุ.ธ.โกธวรรค5(1) พระอเสขมุนีเข้าถึงนิพพาน
28 ตุลาคม 2564
49
7,251 1011-ขุ.ธ.โกธวรรค4 พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ
28 ตุลาคม 2564
48
7,250 1010-ขุ.ธ.โกธวรรค3 ชนะความโกรธด้วยเมตตา
28 ตุลาคม 2564
57
7,249 1157-ธรรม; ความหมายและวิธีปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
27 ตุลาคม 2564
82
7,248 558-พระไตรปิฎกศึกษา16 สรุปรายวิชาและแนะแนวข้อสอบ
22 ตุลาคม 2564
55
7,247 557-พระไตรปิฎกศึกษา15 วิธีวิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์2
22 ตุลาคม 2564
45
7,246 556-พระไตรปิฎกศึกษา14 วิธีวิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์1
20 ตุลาคม 2564
57
7,245 555-พระไตรปิฎกศึกษา13 มหาสติปัฏฐานสูตร3 อริยสัจในสติปัฏฐาน
20 ตุลาคม 2564
79
7,244 554-พระไตรปิฎกศึกษา12 มหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน
19 ตุลาคม 2564
78
7,243 553-พระไตรปิฎกศึกษา11 มหาสติปัฏฐานสูตร1 บุพพภาคมรรค
19 ตุลาคม 2564
79
7,242 153-ธรรมปฏิบัติ100 ยกจิตหดหู่ และ ข่มจิตฟุ้งซ่าน
18 ตุลาคม 2564
135
7,241 152-ธรรมปฏิบัติ99 ทิ้งจิตรู้อดีตและจิตรู้อนาคต
11 ตุลาคม 2564
216
7,240 552-พระไตรปิฎกศึกษา10 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทำมรรคให้สมบูรณ์
8 ตุลาคม 2564
197
7,239 1009-ขุ.ธ.โกธวรรค2 พึงหยุดยั้งความโกรธที่เกิดขึ้น
7 ตุลาคม 2564
121
7,238 1008-วิธีการแผ่เมตตาที่ถูกต้อง
7 ตุลาคม 2564
125
7,237 1007-จากวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิไปสู่เห็นนิพพาน
7 ตุลาคม 2564
168
7,236 1006-ขุ.ธ.โกธวรรค1 พึงละความโกรธและมานะ
7 ตุลาคม 2564
85
7,235 1005-ขุ.ธ.ปิยวรรค9 บุญต้อนรับผู้ทำบุญไว้เหมือนญาติ
7 ตุลาคม 2564
76
7,234 1004-ขุ.ธ.ปิยวรรค8 ลักษณะจิตพระอนาคามี
7 ตุลาคม 2564
84
7,233 551-พระไตรปิฎกศึกษา9 วิธีประกาศสัจจะแก่ฆราวาสและนักบวช
1 ตุลาคม 2564
92
7,232 550-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์11 สรุปย่อคัมภีร์อภิธรรม
1 ตุลาคม 2564
56
7,231 549-พระไตรปิฎกศึกษา8 ทฤษฎีหลักการและวิธีปฏิบัติวิปัสสนา
1 ตุลาคม 2564
86
7,230 548-ปุคคลปัญญัตติ3 ตัวอย่างบุคคลหมวดละ2-10
27 กันยายน 2564
52
7,229 151-ธรรมปฏิบัติ98 วิธีทำจิตให้ตั้งมั่น6กรณี
27 กันยายน 2564
178
7,228 216-อาทีนวญาณ ปัญญาเห็นสังขารมีภัย นิพพานปลอดภัย
25 กันยายน 2564
127
7,227 215-วิปัสสนาญาณ ปัญญาเห็นความดับของจิตที่พิจารณาอารมณ์
25 กันยายน 2564
152
7,226 214-อุทยัพพยญาณ ปัญญาเห็นความเกิดดับของปัจจุบันธรรม
25 กันยายน 2564
165
7,225 547-พระไตรปิฎกศึกษา7 ธรรมที่ตรัสรู้และธรรมจักรที่ทรงประกาศ
23 กันยายน 2564
89
7,224 546-ยมกปาลิ12 ขันธยมก ปริญญาวาระ
22 กันยายน 2564
35
7,223 545-ปุคคลปัญญัตติ2 เอกกนิทเทสอธิบาย54บุคคล
20 กันยายน 2564
29
7,222 2526-โอวาทธรรมปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2564
78
7,221 2525-มรรค4ผล4สังโยชน์3 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
117
7,220 2524-สรุปองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
110
7,219 2523-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
129
7,218 2522-สภาพชีวิต กรรม และสัมมาทิฏฐิ
18 กันยายน 2564
160
7,217 2521-พิจารณาอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน
18 กันยายน 2564
137
7,216 2520-ชีวิตคือขันธ์5เชื่อมโลกผ่านอายตนะ6
17 กันยายน 2564
158
7,215 2519-กรรมฐาน21หมวดในสติปัฏฐาน
17 กันยายน 2564
49
7,214 2518-ปัญญาตามแนวอนุปัสสนา7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2564
73
7,213 2517-ฝึกปัญญาเห็นสัจจะตามแนวสติปัฏฐาน
16 กันยายน 2564
92
7,212 2516-ฝึกประกอบสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2564
55
7,211 2515-กายคตาสติหลักมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2564
60
7,210 2514-ฝึกสติระลึกรู้ที่กาย ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2564
44
7,209 2513-ปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดของกิเลสและทุกข์
15 กันยายน 2564
95
7,208 1003-ขุ.ธ.ปิยวรรค7 ประชาชนรักพระอรหันต์
16 กันยายน 2564
54
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8557 รายการ