ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,185 232-ฝึกให้มีธรรมสูงและประณีตขึ้นๆ จนแจ้งวิมุตติ
4 มีนาคม 2561
1384
5,184 231-เหตุ5ประการทำอานาปานสติกัมมัฏฐานได้ผลเร็ว
4 มีนาคม 2561
1364
5,183 079-ภาวนา2 ฝึกสติ รู้กายในท่าทางต่างๆ
2 มีนาคม 2561
1139
5,182 675-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร2 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี2
1 มีนาคม 2561
1212
5,181 674-ตอบปัญหาพิจารณาปฎิจจสมุปบาททางทวาร6 ลงสู่อริยสัจ
1 มีนาคม 2561
1170
5,180 673-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร1 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี1
1 มีนาคม 2561
1211
5,179 197-ยมกปาฬิ7 อายตนยมก1 ปทโสธนวาระ
28 กุมภาพันธ์ 2561
954
5,178 1985-คุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกาที่ดี5ประการ ยุวพุทธฯ
28 กุมภาพันธ์ 2561
1039
5,177 1984-พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
28 กุมภาพันธ์ 2561
1144
5,176 1983-อริยมรรคจัดเป็นปัญญา ศีล สมาธิ ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1186
5,175 1982-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1064
5,174 1981-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
974
5,173 1980-รู้เหตุเกิดทุกข์ รู้ความดับทุกข์ รู้มรรค ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1006
5,172 1979-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
934
5,171 019-สัมมาทิฏฐินำชีวิต19 วิธีภาวนาเพื่อหมดกิเลส
27 กุมภาพันธ์ 2561
1235
5,170 078-ธรรมปฏิบัติ25 ดูความเกิดความดับของขันธ์5
26 กุมภาพันธ์ 2561
1054
5,169 1978-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2561
1074
5,168 1977-เห็นความเกิดความดับของทุกข์คือขันธ์5 ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2561
1067
5,167 1976-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1033
5,166 1975-เจริญปัญญาดูความเกิดและความดับของกาย เวทนา จิต
25 กุมภาพันธ์ 2561
1070
5,165 1974-พิจารณาให้เห็นความจริงของกาย ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1019
5,164 153-มรณสติ4 ชีวิตเป็นของน้อย
25 กุมภาพันธ์ 2561
1154
5,163 152-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1081
5,162 1973-นำภาวนา ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
999
5,161 1972-หลักอันมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
907
5,160 1971-ฝึกมีสติ ไม่ใจลอย รู้ตัวอยู่เสมอ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
1064
5,159 1970-ปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
928
5,158 111-อัปปมัญญาภาวนา4 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา2
23 กุมภาพันธ์ 2561
1163
5,157 110-อัปปมัญญาภาวนา3 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา1
23 กุมภาพันธ์ 2561
1124
5,156 196-ปรมัตถธรรม21 อธิบายบทธรรมในคาถาด้วยหลักปรมัตถธรรม
21 กุมภาพันธ์ 2561
1105
5,155 095-สูตรโสดาบัน48 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน41
20 กุมภาพันธ์ 2561
1178
5,154 077-ธรรมปฏิบัติ24 สมาธิภาวนาที่เจริญทำให้มากเพื่อสิ้นอาสวะ
19 กุมภาพันธ์ 2561
1075
5,153 125-พระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม สารนารถ พาราณสี
11 กุมภาพันธ์ 2561
1222
5,152 124-พระพุทธเจ้า, อริยมรรค, นิพพาน, พระอริยสงฆ์ ลุมพินี
8 กุมภาพันธ์ 2561
1262
5,151 123-อธิบายวงจรปฏิจจสมุปบาทตามภาพวัดธิเบต ลุมพินี
8 กุมภาพันธ์ 2561
1088
5,150 122-สมาธิภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า รามคามสถูป
7 กุมภาพันธ์ 2561
1182
5,149 121-สัมมาทิฏฐิรู้สมุทัย นิโรธ มรรค กุสินารา
6 กุมภาพันธ์ 2561
1234
5,148 120-ธรรมที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่ง มหาปรินิพพานสถูป
6 กุมภาพันธ์ 2561
1142
5,147 119-สัมมาทิฏฐิรู้ในเรื่องทุกข์ กุสินารา
5 กุมภาพันธ์ 2561
1201
5,146 118-สัมมาทิฏฐิเรื่องมงคล กุสินารา
5 มกราคม 2561
1172
5,145 117-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านำเข้าสู่มรรค เวสาลี
5 กุมภาพันธ์ 2561
1077
5,144 116-โอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย วัดเวฬุวัน
4 กุมภาพันธ์ 2561
1185
5,143 115-ธรรมะ คือ ปฏิจจสมุปาท กับ นิพพาน ม.นาลันทา
3กุมภาพันธ์ 2561
1234
5,142 114-ความเป็นมาและความหมาย นโม กับ ไตรสรณคมน์
2 กุมภาพันธ์ 2561
1141
5,141 113-สังเวชนียสถานเตือนใจให้ไม่ประมาท
1 กุมภาพันธ์ 2561
1213
5,140 018-สัมมาทิฏฐินำชีวิต18 ภิกษุผู้ถือธุดงควัตร5จำพวก
30 มกราคม 2561
1431
5,139 076-ธรรมปฏิบัติ23 วัตรปฏิบัติที่ทำอย่างถูกต้อง
29 มกราคม 2561
1233
5,138 049-ตอบปัญหาธรรม
28 มกราคม 2561
1448
5,137 048-มีธรรม5ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
28 มกราคม 2561
1424
5,136 104-มหาปรินิพพานสูตร17 วิโมกข์8ประการ
27 มกราคม 2561
1061
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ