ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,857 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,157 2779-วิธีฝึกปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน สวนป่ามัชฌิมา
7 เมษายน 2566
66
8,156 2778-ความสำคัญและวิธีทำกายคตาสติให้เกิด
6 เมษายน 2566
92
8,155 2777-ประเภทกรรมฐานลมหายใจ สวนป่ามัชฌิมา
6 เมษายน 2566
59
8,154 2776-สรณะอันเกษม สวนป่ามัชฌิมา
5 เมษายน 2566
49
8,153 2775-ทางเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส สวนป่ามัชฌิมา
5 เมษายน 2566
81
8,152 131-ฉันโนวาทสูตร เมื่อไม่มีกิเลส ความหวั่นไหวก็ไม่มี
2 เมษายน 2566
89
8,151 130-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร เมื่อไม่ยึดมั่น วิญญาณที่อาศัยสิ่งนั้นจักไม่มี
2 เมษายน 2566
87
8,150 776-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก06 วิปัสสนาภาวนาแบบทั่วไปตามสติปัฏฐาน
1 เมษายน 2566
104
8,149 775-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก05 หลักการทั่วไปของภาวนา
1 เมษายน 2566
95
8,148 120-ภาวนา43 ฝึกสร้างอนิจจสัญญา
31 มีนาคม 2566
102
8,147 184-ธรรมปฏิบัติ131 อนิจจสัญญามีผลอานิสงส์มาก
27 มีนาคม 2566
151
8,146 316-บทธรรม3(3) ปัญจสตภิกขุวัตถุ ในบรรดาทางอริยมรรคประเสริฐสุด
26 มีนาคม 2566
64
8,145 315-บทธรรม3(2) นิคมวาสีติสสเถรวัตถุ ผู้ไม่ประมาทไม่เสื่อมอยู่ใกล้นิพพาน
25 มีนาคม 2566
36
8,144 314-บทธรรม3(1) อัญญตรภิกขุวัตถุ ผู้ไม่ประมาททำลายสัญโญชน์ได้
26 มีนาคม 2566
46
8,143 316-สฬายตนวิภังคสูตร7 สรุปจบพระสูตร
25 มีนาคม 2566
46
8,142 315-สฬายตนวิภังคสูตร6 เหตุให้ได้นาม อนุตตโร ปริสทัมมสารถิ
25 มีนาคม 2566
31
8,141 314-สฬายตนวิภังคสูตร5 พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยสติปัฏฐาน3
25 มีนาคม 2566
40
8,140 313-สฬายตนวิภังคสูตร4 อาศัยวิปัสสนาแล้วจงละกามคุณ
25 มีนาคม 2566
57
8,139 1180-ขุ.ธ.พราหมณวรรค23 ผู้ไม่มุ่งร้ายและไม่ยึดมั่นเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
47
8,138 1179-ขุ.ธ.พราหมณวรรค22 ผู้ไม่มีโทษและไม่ทำร้ายเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
40
8,137 1178-ขุ.ธ.พราหมณวรรค21 ผู้ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีอาลัยเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
46
8,136 1177-ขุ.ธ.พราหมณวรรค20 ผู้มีปัญญาลึกซึ้งถึงประโยชน์สุดเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
43
8,135 1823-มิลินทปัญหา3(10) สังขารชายมานปัญหา สังขารมีเมื่อเกิด ไม่เกิดก็ไม่มี
19 มีนาคม 2566
85
8,134 1822-มิลินทปัญหา3(9) โกฏิปัญญายนปัญหา สิ่งเกิดดับเป็นเชื้อของกองทุกข์ได้
19 มีนาคม 2566
48
8,133 1821-มิลินทปัญหา3(8) ปุริมโกฏิปัญหา ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ
19 มีนาคม 2566
40
8,132 1820-มิลินทปัญหา3(7) อัทธานมูลปัญหา อวิชชาเป็นมูลของกองทุกข์
19 มีนาคม 2566
37
8,131 1819-มิลินทปัญหา3(6) อัทธานปัญหา อดีตดับไปไม่มีอยู่ ปัจจุบันมีอยู่จริง
19 มีนาคม 2566
40
8,130 1818-มิลินทปัญหา3(5) นามรูปปฏิสันทหนปัญหา นามรูปอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
19 มีนาคม 2566
39
8,129 1817-มิลินทปัญหา3(4) เถรปฏิสันทหนาปฏิสันทหนปัญหา ถ้าไม่มีอุปาทานก็ไม่เกิด
19 มีนาคม 2566
41
8,128 1816-มิลินทปัญหา3(3) นามรูปเอกัตตนานัตตปัญหา เมื่อยังเกิดอยู่ไม่อาจพ้นบาปกรรมได้
19 มีนาคม 2566
45
8,127 1815-มิลินทปัญหา3(2) เวทนาปัญหา จำแนกเวทนาเป็น108ประเภท
19 มีนาคม 2566
44
8,126 1814-มิลินทปัญหา3(1) ปฏิสันทหนปุคคลเวทิยนปัญหา พระอรหันต์มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ใจ
19 มีนาคม 2566
44
8,125 774-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก04 วิปัสสนาภูมิ6 อารมณ์วิปัสสนา
18 มีนาคม 2566
113
8,124 773-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก03(2) ลักษณะและฐานะของวิปัสสนา
18 มีนาคม 2566
78
8,123 772-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก03(1) สภาวะและลักษณะของวิปัสสนา
18 มีนาคม 2566
117
8,122 1176-ขุ.ธ.พราหมณวรรค19 ผู้รู้ความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
52
8,121 1175-ฝึกตนอย่างไรให้รู้ครบถ้วนในลักษณะสัจจะ
16 มีนาคม 2566
110
8,120 1174-ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย4ลักษณะ
16 มีนาคม 2566
82
8,119 1173-ขุ.ธ.พราหมณวรรค18 ผู้ไม่ติดกามเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
35
8,118 1172-ขุ.ธ.พราหมณวรรค17 ผู้ไม่โกรธและฝึกอินทรีย์แล้วเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
30
8,117 1171-ขุ.ธ.พราหมณวรรค16 ผู้อดกลั้นคำด่าและมีกำลังขันติเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
31
8,116 1170-ขุ.ธ.พราหมณวรรค15 ผู้ถอนลิ่มได้และรู้สัจจะเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
33
8,115 183-ธรรมปฏิบัติ130 เจริญเมตตาภาวนาสำเร็จ
13 มีนาคม 2566
82
8,114 2774-ชำระเบื้องต้นกุศลธรรมให้ดี ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
97
8,113 2773-ปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
69
8,112 2772-ความเชื่อมโยงธรรมปฏิบัติกับมรรค8 ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
84
8,111 2771-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
72
8,110 2770-ความหมายของอริยสัจ ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
47
8,109 2769-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
95
8,108 2768-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
62
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8857 รายการ