ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,904 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,004 1204-สัมมาทิฏฐิ กับ สัมมาสังกัปปะ ยุวพุทธฯ2
28 สิงหาคม 2557
1434
3,003 1203-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ2
28 สิงหาคม 2557
1476
3,002 1202-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ2
27 สิงหาคม 2557
1541
3,001 1201-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ2
27 สิงหาคม 2557
1389
3,000 1200-หลักปฏิบัติสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ2
27 สิงหาคม 2557
1487
2,999 1199-ความจำเป็นและคุณค่าของสติสังวร ยุวพุทธ2
26 สิงหาคม 2557
1502
2,998 1198-ทำจิตให้มีเนกขัมมสุข ยุวพุทธฯ2
26 สิงหาคม 2557
1356
2,997 1197-ก้าวย่างสู่ทางธรรม ยุวพุทธฯ2
26 สิงหาคม 2557
1427
2,996 086-ทางสายกลาง
25 สิงหาคม 2557
1816
2,995 021-สัมมาอาชีวะ; หลักการและวิธีปฏิบัติ
24 สิงหาคม 2557
2669
2,994 074-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท10
24 สิงหาคม 2557
1706
2,993 073-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท9
24 สิงหาคม 2557
1635
2,992 1196-โอวาทปิดอบรม ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1356
2,991 1195-ตอบปัญหาธรรม3 ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1428
2,990 1194-ตอบปัญหาธรรม2 ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1346
2,989 1193-จากสติปัฏฐาน สู่ วิปัสสนา ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1534
2,988 1192-ตอบปัญหาธรรม1 ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1342
2,987 1191-จากกายคตาสติ สู่ สติปัฏฐาน ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1277
2,986 1190-แจกแจงกายคตาสติ 18 วิธี ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1367
2,985 1189-กายคตาสติ; กรรมฐานหลักจิต ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1331
2,984 1188-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1480
2,983 746-วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บ.ตะวันออกโปลีเมอร์ฯ จำกัด
22 สิงหาคม 2557
1718
2,982 745-ธรรมะงานศพ วัดปริวาส
21 สิงหาคม 2557
1607
2,981 383-ธรรมกำจัดและอเสขธรรม อํ.ทสก.
21 สิงหาคม 2557
1644
2,980 382-วิธีฝึกให้เกิดสัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ
21 สิงหาคม 2557
1761
2,979 381-ธรรมเพื่อสำรอก วมนสูตร อํ.ทสก
21 สิงหาคม 2557
1516
2,978 380-ปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นไปได้เป็นทุกข์, อยากตายเป็นตัณหา
21 สิงหาคม 2557
1634
2,977 047-ยมกปาฬิ; ธาตุยมก2 นิสิตปี4
20 สิงหาคม 2557
1634
2,976 046-ยมกปาฬิ; ธาตุยมก1 นิสิตปี4
20 สิงหาคม 2557
1647
2,975 085-โพธิปักขิยธรรม4 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2383
2,974 084-โพธิปักขิยธรรม3 คณะวิทยากร
18 สิงหาคม 2557
2448
2,973 083-โพธิปักขิยธรรม2 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2489
2,972 082-โพธิปักขิยธรรม1 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2472
2,971 029-จากศีลที่เป็นกุศล สู่ อรหัตตผล
17 สิงหาคม 2557
1982
2,970 028-ติรัจฉานกถา กับ กถาวัตถุ
17 สิงหาคม 2557
1762
2,969 738-ตอบปัญหาธรรม คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1672
2,968 737-หลักธรรมที่สาวกควรรีบศึกษา คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1463
2,967 030-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง2
18 สิงหาคม 2557
1472
2,966 029-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง1
15 สิงหาคม 2557
1821
2,965 045-ยมกปาฬิ; อายตนยมก2 นิสิตปี4
13 สิงหาคม 2557
1508
2,964 044-ยมกปาฬิ; อายตนยมก1 นิสิตปี4
13 สิงหาคม 2557
1682
2,963 081-ตอบปัญหาธรรม2 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1685
2,962 080-ตอบปัญหาธรรม1 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1683
2,961 079-กฏแห่งกรรม คอร์สเนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1626
2,960 731-ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1415
2,959 730-จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหญ่ สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1638
2,958 379-ธรรมชำระล้างบาปอกุศล อํ.ทสก.นิชชรสูตร..
7 สิงหาคม 2557
1684
2,957 378-คนนอกศาสนาไปเกิดในสวรรค์ได้?
7 สิงหาคม 2557
1626
2,956 377-วิชชาเป็นหัวหน้าเข้าถึงกุศลธรรม อํ.ทสก.วิชชาสูตร
7 สิงหาคม 2557
1591
2,955 376-กระบวนธรรมของวิตก ความคิด และวจีสังขาร
7 สิงหาคม 2557
1757
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6904 รายการ